Забравена парола

Страница 39 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияБакърджийски ИЧ, МА Душкова, ДВ Чобанова, М Делчева, С Петров, М Бриан, Влияние на ултрафилтрацията върху някои физико-химични показатели на бели вина. Част І, Лозарство и винарство, 62 (2), 2014, 15 - 20
СтатияБакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Влияние на електродиализата върху някои параметри на физикохимичния състав и органолептичните характеристики на вина, Лозарство и винарство, 63 (5), 2015, 20 - 26
ДокладБакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Влияние на електродиализата върху някои параметри на физикохимичния състав и органолептичните характеристики на вина, Младежки форум "Наука, технологии, иновации, бизнес - 2015", ТО на НТС, 2015
СтатияБакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Сравнителна характеристика между електродиализата и обработката с изкуствен студ по отношение на някои параметри от физикохимичния състав на виното, Лозарство и винарство, 64 (2), 2016, 27 - 32
ДокладБалабанова ТБ, ГЙ Иванов, МА Балтаджиева, , Сравнително изследване на физикохимичните характеристики на краве и биволско мляко., Научни трудове на Съюза на учените в България, 12 (1), 2014, 221 - 225
ДокладБалабанова ТБ, МА Балтаджиева, , Влияние на температурния режим на зреене върху протеолизата в бяло саламурено сирене от биволско мляко, Научна конференция към УХТ, 60 (1), 2014, 147 - 151
ДокладБалев ДК, СГ Драгоев, ДБ Влахова-Вангелова, Подобряване на функционалните характеристики на птиче месо чрез обогатяване на фуража на пилета бройлери с натурални биологичноактивни компоненти, VII годишна Научна конференция с международно участие "Иновации в аграрната наука за ефективно земеделие", 29-30 Септември 2016 г., Земеделски инстут, ССА, Шумен, България., 2016
СтатияБамбалов КГ, ВГ Бамбалова, Отражение на броят гроздове върху плодните леторасти върху химичния състав на гроздето и съставът и качеството на получените вина, Лозарство и винарство (1), 2016, 30 - 34
СтатияБамбалов КГ, Намаление на количеството на някои тежки метали при алкохолна ферментация с различни щамове дрожди, Лозарство и винарство (1), 2014, 16 - 22
ДокладБангиров М, Ф Кямил, М Божкова, С Константинова, Проект за производство на „червено злато“ във Велинград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 63 - 68
ДокладБанков НД, АС Вучев, Анализ на реверсивен резонансен DC/DC преобразувател, Национален форум „Електроника 2015”, София, 2015, ISSN 1314-8605, 110 - 115
Уч. пособиеБанков НД, АС Вучев, Теоретична електротехника I част - Ръководство за решаване на курсови задачи, Академично издателство на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0194-0
ДокладБанков НД, АС Вучев, ЯК Маданков, Анализ на високоволтов резонансен DC/DC преобразувател при граничен режим на работа, Национален форум „Електронни, информационни и комуникационни системи 2013”, София, 2013, ISSN 1314-8605, 230 - 235
ДокладБанков НД, АС Вучев, ЯК Маданков, Анализ на високоволтов резонансен DC/DC преобразувател при основен режим на работа, Национален форум „Електронни, информационни и комуникационни системи 2013”, София, 2013, ISSN 1314-8605, 224 - 229
ДокладБанков НД, АС Вучев, ЯК Маданков, Високоволтов транзисторен преобразувател за захранване на мощен СО2 лазер, Международна научна конференция “УНИТЕХ′12”, Габрово, 2012, ISSN 1313-230Х, I-228 - I-233
СтатияБанков НД, АС. Вучев, ГП. Терзийски, Изследване на резонансен преобразувател на постоянно напрежение с капацитивен изходен филтър, Инженерни науки (София, БАН) (3), 2011, 15 - 25
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, Анализ на LCC резонансен DC-DC преобразувател с индуктивен филтър в товарната верига по метода на първия хармоник, “ЕЛЕКТРОНИКА - 2010”, 2010, ISSN 1313-3985, 74 - 79
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, Регулировъчни свойства на LCC резонансен DC-DC преобразувател с капацитивен филтър в товарната верига, “ЕЛЕКТРОНИКА - 2010”, 2010, ISSN 1313-3985, 68 - 73
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, ХП. Динков, Анализ на последователно-паралелен резонансен DC/DC преобразувател по метода на първия хармоник, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 56, 2009, ISSN 0477-0250, 385 - 389
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, ХП. Динков, Работни характеристики и проектиране на последователно-паралелен резонансен DC/DC преобразувател, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 56, 2009, ISSN 0477-0250, 390 - 395
СтатияБанков НД, Ст Табаков, ВС Станчев, Изследване на транзисторен резонансен инвертор с хибридни механизми на комутация, Електронна техника ЕТ ‘2000 ІХ Созопол, 2000
СтатияБанков НД, Ст Табаков, ВС Станчев, Товарни характеристики на транзисторен резонансен инвертор с хибридни механизми на комутация, Електронна техника ЕТ ‘2000 ІХ Созопол, 2000
Уч. пособиеБанков НД, Теоретична електротехника - I част, Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0263-3
СтатияБараков Т. (студент), А Босакова-Арденска, АИ Кансъзов, НА Шопов, И. Симеонов, Проектиране на лабораторен стенд по „АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НА ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ”, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2014”, Пловдив, Том LXI, 2014, ISSN ISSN 1314-7102, 690 - 694
ДокладБарбарова ОО, ИО Обрешков, Республика Молдова – место для культурного туризма, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 69 - 72
ДокладБахчеванска СТ, ДС Михайлова, Е Короткова, Влияние на хидролитични ензими върху процеса на изолиране на биофлавоноиди от цветовете на Sophora japonica, Хранителна наука, техника и технологии, LVI (1), 2009, ISSN 0477-0250, 281 - 286
ДокладБахчеванска СТ, С Добрева, Д Михайлова, П Костуркова, Растителни флавоноиди с антиоксидантно действие - компонент за козметични продукти срещу старееща кожа, Хранителна наука, техника и технологии, LVI (1), 2009, ISSN 0477-0250, 287 - 292
СтатияБинев И, В Рашева, Н Георгиева, Технико-икономическа оценка на енергоспестяващите мерки за сградата на факултет "Техника и технологии" Ямбол, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”, 13-14 октомври 2015, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив,, Том LXII (available at: http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/napravlenia-06-ener.htm), 2015, ISSN ISSN 2535-1311, 786 - 790
СтатияБинев И, В Рашева, С Ташева, Н Георгиева, М Константинов, Анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора, ARTTE, 3 (3), 2015, ISSN 1314-8788, 258 - 264
ДокладБичурова И., Тосков Г., Дичев Е., Дочев В., Инвестиция в социално-отговорни практики за екологична безопасност и превенция на здравето в КЦМ АД Пловдив, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2015
ДокладБичурова И., Тосков Г., Корпоративната социална отговорност и значението на знанието като конкурентно предимство, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2016
ДокладБичурова, И., "Стратегически инструментариум в подкрепа на устойчивото туристическо развитие и конкурентоспособност", Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуства и култура (Том I), 2015, ISSN 1311-9400, 123 - 126
ДокладБичурова, И., Ани Янева, „ Industrial cluster – opportunity for regional development of dairy sector in Bulgaria”, International Journal Scientificpapers (Vol. 14.2), 2016, ISSN 1857-92, 532 - 5371
ДокладБичурова, И., Евелин Дичев, Валери Дочев, „Инвестиция в социално-отговорни практики за екологична безопасност и превенция на здравето в КЦМ АД Пловдив”, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве”, 2016, ISSN 2367-9530, 337 - 342
ДокладБичурова, И., Тосков, Г., Румяна Николова, Ивалина Иванова, „Лейбъл био като инструмент за повишаване на конкурентоспособността”, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве”, 2016, ISSN 2367-9530, 343 - 346
СтатияБичурова, И., Тосков, Г., “An assessment of the Bulgarian privatization”, Science & Technologies, V (7), 2015, 99 - 1041
ДокладБичурова, И., Тосков, Г., „Корпоративната социална отговорност и значението на знанието като конкурентно предимство”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А., Обществени науки, изкуство и култура (Том II), 2016, ISSN 1311-9400, 164 - 167
ДокладБичурова, И., „Възможности за интегриране на бенчмаркинга и балалансираната матрица на резултатите в единен инструментариум”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуства и култура (Том I), 2015, ISSN 1311-9400, 127 - 130
ДокладБичурова, И., „Икономически подход към устойчивото развитие”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А., Обществени науки, изкуство и култура (Том II), 2016, ISSN 1311-9400, 168 - 170
ДокладБлагоева НБ, ИЧ Бакърджийски, Д Хитова, Белтъчни вещества в бели вина – възможности за намаляване дозата на бентонита за максимално запазване органолептичните характеристики на виното, Семинар на отдел „Научно-развойна дейност”, Винпром Пещера, 2013
ДокладБлагоева НБ, НС Стоянов, ПС Митев, ХС Спасов, ЕИ Цавков, И Мелник, “Исследование влияние на древесину различных древесных видов деревьев на физико-химические характеристики красного вина сорта Мерло.”, Тематичний збiрник наукових прац " Донецький нацiональний унiверситет eкономiки i тoргiвлi¨, Украйна, 28, 2012, ISSN 2079-4827, 3 - 9
СтатияБлагоева НД, ХС Спасов, М Маринов, И Бажлекова, Б Сахатчиев, Проучване на ароматния състав на грозде от сорт Мускат Отонел, Лозарство и винарство (4), 2016, 11 - 20
СтатияБлажева Д, Б Горанов, А Славчев, Н Джебир, Й Германова, Получаване и характеристика на имобилизирани препарати на Lactobacillus helveticus subsp. rhamnosus ATCC 11981, Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 503 - 508
СтатияБлажева Д, ВС Станчев, С Гаргова, АИ Кръстанов, Биосинтез на вътреклетъчна захарозоизомераза от Serratia plymuthica ATCC 15928, Scientific Researches of the Union of Scientifists, V, 2005, 164 - 169
СтатияБлажева Д, П Неделчева, П Денев, М Крачанова, Сравнителна характеристика на антиоксидантната и антимикробна активност на билкови екстракти, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 650 - 655
ДокладБодурова Д., O Карабаджев, Изследване на аеродинамичните характеристики на вертикален въздушен канал, Сборник доклади, Студентска научна сесия „Хранителна наука техника и технология ” Пловдив, 2007, 166-171, 2007
ДокладБодурова Д., И. Димов, Моделиране на въздухообмена при климатизаране на спортната зала при УХТ – Пловдив.,Сборник доклади, Студентска научна сесия „Хранителна наука техника и технология ” Пловдив, 2007, 172-177, 2007
Уч. пособиеБожидар Георгиев Марков, Практикум по Автоматизирано Електрозадвижване (Решени практически задачи), Академично издателство на УХТ Пловдив, 2013, ISBN 978-954-24-0022-6
ДокладБожидар Марков, Иван Маслинков, Векторно управление на линеен асинхронен двигател с PI регулатор, Машиностроене и Машинознание, книга 3 (25), 2015, ISSN 1312-8612, 35 - 38
ДокладБожидар Марков, Модулно реализиране на асинхронен двигател в Simulink среда, Хранителна наука, техника и технологии, LXI (part 1), 2014, ISSN 1314-7102, 581 - 586

Страница 39 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив