Забравена парола

Страница 4 от 62

Общо: 3094

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияХаджиев БИ, кол., Предизвикателства пред съвременното предприемачество, списание „Икономически изследвания”к. 2, 2016, ISSN 0013-2992
СтатияХаджиев БИ, Реинженерингови системи и модели за интернационализация на индустриалните организации, списание „Икономически изследвания”к. 2, 2010, ISSN 0205-3292
СтатияХаджиев БИ, Развитие на българската икономика чрез комплексен реинженеринг, Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България, издание на УНСС, 2013, ISSN 978-054-644-494-3
МонографияХаджиев БИ, К. Луканов, Развитие на хранително-вкусовата индустрия в България (1878-2016), ИМН П., 2017, ISBN 978 -954-317-190-3 –33
МонографияХаджиев БИ, Реинженеринг на е-бизнеса, УХТ, П., 2013, ISBN 978-954-24-0212-1
МонографияХаджиев БИ, Курс по реинженеринг (новата теория-комплексен реинженеринг), УХТ, П., 2013, ISBN 978-954-24-0214-5
МонографияХаджиев БИ, ВН. Алексиева, Стратегически и оперативен мениджмънт (през призмата на реинженеринг), УХТ, П., 2012, ISBN 978-954-24-0189-6
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условия на глобализация на икономиката (по примера на индустриалните организации от ХИ), изд. УИ УХТ, П., 2012, ISBN 978 -954-24-0215-2
ДокладLekova SD, GP. Terziyski, DD Tsankova, Modelling of the electrical conductivity of the dilution of Bulgrarian linden honey, 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, III, 2017
ДокладStoychev JT, GP. Terziyski, Factors determining the process of acetic acid fermentation as a control object, Scientific Works of UFT,64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, 64 (1), 2017, ISSN 1314-7102, 240 - 245
ДокладVasilev PI, JT. Stoychev, GP. Terziyski, Control of fermentation process in Biovet AD – Peshtera, Scientific Works of UFT, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, 64 (1), 2017, ISSN 1314-7102, 231 - 239
ДокладИванов Д, Т. Чавдаров, ГП. Терзийски, С. Лекова, Ортогонални динамични модели на обекти със закъснение, XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти (резюме), 2017, 116 - 116
ДокладГерасимов В, К. Цветков, ГП. Терзийски, С. Лекова, Хибриден хаотичен алгоритъм използващ градиентна техника за намиране на глобален оптимум, XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти (резюме), 2017, 114 - 114
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Управление на биотехнологични производства, Академично издателство на УХТ, 2017, ISBN 978-954-24-0294-7, 1 - 80
ДокладТерзийски ГП, Един подход за инженерна настройка на ПИ-регулатор с динамичен обект от втори ред, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии ”, LXII (резюме), 2016
ДокладДинева Г, ГП. Терзийски, Автоматизация на процесите при производството на кетчуп във фирма “Vital” – гр. Първомай, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии", LXII (резюме), 2016
СтатияЯнева АР, ИА. Бичурова, Industrial cluster - opportunity for regional development of dairy sector in Bulgaria, International journal KNOWEDGE,Institute of Knowledge Management, Vol.14.2, 2016, ISSN 1857-92, 532 - 537
ДокладЯнева АР, Клъстерният модел за фомиране на конкурентоспособна икономика, Сборник с доклади на Съюз на учените в България, Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547, 196 - 202
ДокладObreshkov IO, Learning modalities of students enrolled in tourism programs, Yearbook of Varna University of management, X, 2017, ISSN 2367-7368, 56 - 65
СтатияProkopov TV, ND Delchev, BV Bozadzhiev, DS Taneva, MI Nikolova, D Spasov, Biosorption of Mn(II) ions from aqueous solution by jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) stalks, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, 16 (3), 2017, ISSN 2068-6609, 180 - 189
СтатияTzaneva D, MM Dzhivoderova, N. Petkova, P. Denev, D Hadjikinov, A Stoyanova, Rheological Properties of the Cosmetic Gel Including Carboxymethyl Chitosan, Journal of Pharmaceutical sciences and Research, 9 (8), 2017, ISSN 0975-1459, 1383 - 13871
ДокладВълева, КМ, Криза в предприятието – симптоми, причини и фактори, ВУСИ, Годишник, XII, 2015, ISSN 1313-8472, 142 - 151
ДокладВълева КМ, Стратегически аспекти на иновациите в управлението на предприятията, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ, 21 (2), 2015, ISSN 1310-8271, 275 - 278
ДокладИванов И, Иванов И. „Алтернативен способ за анализ ефективността на обращение на краткотрайните активи в хранителните предприятия и неговите практически приложения”, International scientific conference – High technologies, business, society: 14-17. 03.2016 Borovets, Bulgaria – ISSN 1310-3946, II, 2016, 102 - 107
ДокладИванов И, Релацията между трайността на хранителния продукт и ефективността на обращение на краткотрайните активи, СУБ - Пловдив, Обществени науки, изкуство и култура, II, 2015, ISSN 1311 - 9400, 150 - 156
Уч. пособиеМинчев МС, ИА Киряков, НС Ненов, Ръководство за лабораторни упражнения по сушилна техника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2007, ISBN 978-954-24-0090-5
Уч. пособиеКостов АИ, ГИ Вълчев, АГ Емануилов, МС Минчев, ВД Рашева, КЯ Видев, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, НС Ненов, СЦ Ташева, Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, Второ допълнено издание, 2011, ISBN 978-954-24-0174-2
Уч. пособиеКостов АИ, ГИ Вълчев, АГ Емануилов, МС Минчев, ВД Рашева, КЯ Видев, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, НС Ненов, Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2004, ISBN 954-24-0044-6
ДокладАктерян СГ, Костадин Фикиин, Борислав Станков, Адекватност на европейския регламент относно температурно-влажностния контрол в хранителната верига за яйца, 22-ра Научна Конференция ЕМФ 2017, Технически университет - София, 1 (2017), 2017, 175 - 181
ДокладRaichkov GR, MG Georgieva, NS Nenov, IA Kiryakov, Investigation on energy cost for convective food drying and possibilities for their reduction, Symposium EU Drying 03, Heraklion, Crete, Greece, September 4-5, 2003, 260 - 267
ДокладValchev GI, MN Perifanova-Nemska, IA Kiryakov, VD Rasheva, TT Hadjiiski, Technical Possibilities for Production of Vegetable Oil from Grapes Seeds as Waste Product, XXXVII International Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tecnologies - ICEST 2002, Nis, Yugoslavia, 1-4 October (2), 2002, 701 - 702
ДокладКиряков ИА, ГИ Вълчев, ВД Рашева, МН Перифанова-Немска, Влияние метода и режима сушки виноградных семян на качество извлеченного растительного масла, Международная конференция "Дендрарию дальневосточного нии лесного хозяйства - 110 лет". Хабаровск, Октябрь, 2006, 222 - 225
ДокладКиряков ИА, Определяне на необходимото количество иниртен материал за сушене на млечнокисела закваска в нискотемпературен оросяван кипящ слой, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 357 - 362
ДокладГеоргиева МГ, ГР Раичков, ИА Киряков, Влияние на параметрите на влажния въздух върху енергийните разходи за сушене на влагобезинерционни материали, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В. Техника и технология, II, 2003, ISSN 1311-9419, 12 - 18
ДокладМинчев МС, ИА Киряков, СП Дичев, ХГ Христов, Изследване на кинетични зависимости при сушене на на нарязани картофи в ниско-температурен плътен слой, Научни трудове на ВИХВП, XLIV (3), 2000, 106 - 111
ДокладElenkov VR, TG Djurkov, IA Kiryakov, Drying of solutions in atomized inert particles fluidized bed, 1st Sout-East European Symposium on fluidized beds i energy production, chenical and process engineering and ecology. Ohrid, Republic of Macedonia, 24-27 September, 1997, 219 - 228
ДокладКиряков ИА, Опитна уредба за сушене в кипящ слой с предварително подсушен въздух, Научни трудове на ВИХВП, XLIII (3), 1998, 107 - 112
ДокладКиряков ИА, ВР Еленков, Сушене млечнокисела закваска в нискотемпературен кипящ слой, Научни трудове на ВИХВП, XLII, 1997, 265 - 268
ДокладКиряков ИА, ВР Еленков, Изследване хидродинамиката на струен кипящ слой, Научни трудове на ВИХВП, XLII, 1997, 259 - 264
МонографияКонстантинова С, Планиране и финансиране на селския туризъм. Ръководство за мениджъри, Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2008, ISBN 978-954-423-444-7
МонографияКонстантинова С, Икономика на туристическото предприятие, Пловдив: Летера, 2011, ISBN 978-984-516-939-7
ДокладKonstantinova S, New Models for Product Planning, Trakia Journal of Sciences, 2017, ISSN (print) ISSN 1313-7050, (online) ISSN 1313-3551, (in print)
ДокладKonstantinova S, A Konarev, Corporate Growth and Total Factor Productivity in the Industrial Companies, Trakia Journal of Sciences, 2017, ISSN (print) 1313-7050, ISSN (online) 1313-3551 (in print)
ДокладПН Чорбаджиев, КИ Вълкова-Йоргова, ДН Градинарска, ДГ Йорданов, КР Данов, ОП Дворянинова, АВ Соколов, АГ Часовских, Морфологическая характеристика вареных колбас в зависимости от вложенных коллагеновых препаратов, III Международная научно-практическая конференция „Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса“, 2017, ISSN 978-5-00032-263-5, 111 - 117
СтатияTumbarski YD, ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF BACILLUS METHYLOTROPHICUS BM47 AGAINST BOTRYTIS CINEREA IN DIFFERENT CONDITIONS OF CULTIVATION, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 20 (Suppl. 1), 2017, ISSN 1311-1477, 89 - 941
СтатияPetkova N., Y. Tumbarski, I. Ivanov, P. Denev, DESIGN OF INULIN ACETATES WITH POTENTIAL ANTIMICROBIAL ACTIVITY, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 20 (Suppl. 1), 2017, ISSN 1311-1477, 13 - 171
СтатияDobrev GT, Purification of lipase from Aspergillus carbonarius NRRL369 by ATPS PEG/potassium phosphate, Bulgarian Chemical Communications, 49 (G), 2017, 130 - 13611
СтатияVG, Spectrophotometric and thermodynamic study on the co-pigmentation interaction between strawberry anthocyanins and quercetin in model systems, Bulgarian Chemical Communications, 49 (1), 2017, 115 - 12011
СтатияVG, Thermodynamic Description of Ni Based Binary Phase Diagrams, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 3 (10), 2016, 161 - 166
СтатияVG, Thermodynamic and Kinetic Investigation In Copigmentation Reaction Between Strawberry Anthocyanins And Chlorogenic Acid, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 3 (9), 2016, 122 - 127

Страница 4 от 62

Общо: 3094

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив