Забравена парола

Страница 4 от 68

Общо: 3398

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладАврадалиев Л, С Константинова, Проект „Да възродим тролейбусния транспорт в Пловдив“., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 5 - 11
ДокладГеоргиева Г, Т Станчев, С Константинова, Община Родопи като туристическа дестинация., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 52 - 56
ДокладИванова Л, Е Кичукова, Ц Димитрова, А Гоговска, С Константинова, Авангардни технологии и иновации в туризма., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 48 - 51
ДокладБангиров М, Ф Кямил, М Божкова, С Константинова, Проект за производство на „червено злато“ във Велинград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 63 - 68
ДокладЧакърова Е, С Кекенова, С Драганова, С Константинова, Възможности за развитите на приключенски туризъм в Област Благоевград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 43 - 47
Уч. пособиеДочев МГ, ДС Спиров, Динамични режими при ръчни електроинструменти, „Инфовижън” Ловеч, 2017, ISBN 978-619-7442-03-8
ДокладСпиров ДС, Статични характеристики на регулируемо асинхронно електрозадвижване при отчитане на загубите в стоманата, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18”, Габрово, I, 2018, ISSN 1313-230X, 126 - 129
ДокладСпиров ДС, LLC резонансен инвертор за преобразуване на енергията получена от фотоволтаичен източник, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18”, Габрово, I, 2018, ISSN 1313-230X, 219 - 223
ДокладSpirov DS, The operation of a three-phase induction motor in single-phase power supply under Smith's scheme, 2018 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Bourgas, 2018 (DOI: 10.1109/SIELA.2018.8447133), 2018, 1 - 411
ДокладДуракова АГ, АЛ Богоева, ВБ Янакиева, Р Вранчева, Сорбционни характеристики, антиоксидантна активност и съхранение на гроздови семки след алкохолна ферментация при винопроизводство, Младежки форум "Наука Технологии, Иновации, Бизнес, 2018, ISSN 2367-8569, 140 - 147
СтатияDurakova AG, AL Bogoeva, A Pavlov, K.T. Dinkov, R Vrancheva, VB Yanakieva, Antioxidant activity and Storage Regime of Grape Seeds flakes – a waste product in wine elaboration, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24 (№ 3), 2018, ISSN 1310-0351, 503 - 5081
ДокладДуракова АГ, ИЕ Димов, ЦвИ Гогова, АП Кръстева, Технологический процесс производства белого травяного хлеба и его сорбционные свойства. Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века., V-та Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня образования ФГБОУ ВО „Кубинский государственный технологический университет“, 2017, 242 - 250
СтатияDurakova AG, AL Bogoeva, VB Yanakieva, Moisture sorption charakteristics and starage regime of defatted grape seeds flour – enological by-product, Asian Journal of Science and Technology, Vol. 08, Issue, 11, 2017, ISSN 0976-3376, 6794 - 6800
СтатияДуракова АГ, АЛ Богоева, Биологична активност на гроздови семки, Хранително-Вкусова Промишленост, 9 (83664), 2017, ISSN 1311-0179, 36 - 38
СтатияКръстева РЙ, Поглед върху възникването и развитието на физическото възпитание и спорт в България (в частност и на борбата като спорт с национални традиции), Научно-практический журнал ,,Вестник физической культуры“, Алматы, Казахстан (2), 2018, 26 - 32
СтатияDikova P.M., RY Krasteva, Methodological guidelines for working in cycling academies in the Republic of Greece for children of age 6-14 years, Материалы XLII Международной научно-практической конференции ,, Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика’’, Алматы, Казахстан, 2018, 473 - 477
ДокладKornelia Choroleeva, Construction of Mirror Conceptual Networks by English and Bulgarian Lexical Blends Denoting People, Научни трудове на УХТ – Пловдив, том 64, книжка 1, 2017, 361 - 366
СтатияKornelia Choroleeva, Errors of Bulgarian Learners Studying English Present Tenses, Humanising Language Teaching, година 20, брой 4, 2018, ISSN ISSN 1755-9715
ДокладGeorgiev, A.S, Kostadinova, L.F., Gabrova, R., "On-line" sorting apples in modern technologies for providing quality of fruit and vegetable in chains, Acta Horticulturae, 712 (2), 2006, 911 - 9141
ДокладGeorgiev, A.S., Kostadinova, L.F., Gabrova, R., Shopov, N., Increasing the rate of operation of automatic quality classifiers for agricultural products - Software and hardware decisions, Acta Horticulturae, 858, 20101
СтатияNikolova, Kr.T, Gabrova, R., Boyadzhiev, D., Pisanova, E. S., Ruseva J., Yanakiev D., Classification of different types of beer according to their colour characteristics, Journal of Physics: Conference Series, 794 (1), 20171
СтатияDocheva M.H., V.T. Popova, T.A. Ivanova, Nikolova V.V., Hristeva T.H., Nikolov N.N., Polyphenol content and antioxidant activity of aqueous/methanol extracts from different tobacco species (Nicotiana), Bulgarian Chemical Communications, 50 (4), 2018, ISSN 0324-1130, 553 - 5591
СтатияDushkova MA, SD Kozludzhova, KT Dinkov, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, ND Menkov, Investigation of process characteristics during diafiltration of ultrafiltration whey from Kashkaval production, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (2), 2017, ISSN 1310-0351, 325 - 3291
СтатияDimov I., N. Petkova, Nakov G., Taneva I., I. Ivanov, Stamatovska V., Improvement of antioxidant potential of wheat flours and bread by addition of medicinal plants, Ukrainian Food Journal, 7 (4), 2018, 671 - 6811
СтатияKolarov KM, ND Menkov, DI Gelyazkov, KT Dinkov, Regression models for determining the viscosity of wafer douhs, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 15 (2), 2001, 114 - 1151
СтатияHadjikinova R, N. Petkova, D Hadjikinov, Denev P., D Hrusavov, Development and validation of HPLC-RID method for determination of sugars and polyols, 20171
СтатияХаджикинова Р, Д Хрусавов, Ив. Петрова, В Добрева, ММ Дживодерова, РБ Михов, Еритритолът като захарозаместител в състава на нишестени кремове, 2017
СтатияDzhivoderova MM, I. Petrova, R Hadjikinova, K. Nikovska, Dispersion Characteristics of Oil-in-Water Emulsions with Modified Starches, 2017
СтатияHadjikinova R, M Marudova, Thermal behavior of confectionery sweeteners blends, Bulgarian Chemical Communications, 20161
СтатияHadjikinova, RB Mihov, D Hrusavov, K. Nikovska, MM Dzhivoderova, Erythritol Like Sugar Substitute in Cocoa Dressings, 2016
СтатияDzhivoderova MM, K. Nikovska, D. Hadjikinov, R. Hadjikinova, Evaluation of Reduced-Fat Food Emulsions with Cassava Starch, 2015
СтатияMenkov ND, IG Yanchev, ID Zhelyazkov, Kinetics of wheat flour water uptake, Nahrung-Food, 46 (2), 2002, 76 - 771
СтатияMenkov ND, Temperature influence on the equilibrium moisture content in case of constant relative air humidity, Nahrung-Food, 41 (6), 1997, 349 - 3511
СтатияMenkov ND, J Kochev, Monolayer moisture content of seeds of several tobacco varietes, Rostlinna Vyroba, 44 (11), 1998, 529 - 5321
СтатияMenkov ND, HM Paskalev, DI Galyazkov, M Kerezieva-Rakova, Applying the linear equation of correlation of Brunauer-Emmet-Teller (BET) monolayer moisture content with temperature, Nahrung-Food, 43 (2), 1999, 118 - 1211
СтатияMenkov ND, Sorption equilibrium moisture content of the seeds of several tobacco varieties, Journal of Agricultural Engineering Research, 72 (4), 1999, 347 - 35311
СтатияMenkov ND, K.T. Dinkov, Moisture sorption isotherms of tobacco seeds at three temperatures, Journal of Agricultural Engineering Research, 74 (3), 1999, 261 - 26611
СтатияMenkov ND, Monolayer moisture content of some legume seeds, Rostlinna Vyroba, 46 (8), 2000, 379 - 38411
СтатияMenkov ND, Moisture sorption isotherms of vetch deeds at four temperatures, Journal of Agricultural Engineering Research, 76 (4), 2000, 373 - 38011
СтатияZlatanov M, ND Menkov, Phospholipid and fatty acid composition of tobacco seeds, Rostlinna Vyroba, 46 (9), 2000, 429 - 4311
СтатияMenkov ND, Moisture sorption isotherms of chickpea seeds at several temperatures, Journal of Food Engineering, 45 (4), 2000, 189 - 19411
СтатияMenkov ND, Moisture sorption isotherms of broad bean seeds at several temperatures, Nahrung, 44 (6), 2000, 443 - 44611
СтатияStaykov AS, KP Vassilev, DK Balev, SG Dragoev, DB Vlahova-Vangelova, AI Vuleva, FYu Rustemova, Inhibition of lipid oxidation in different types packaged beef by a composition of natural antioxidants, Oxidation Communication, 38 (2), 2014, ISSN 0209-4541, 666 - 67611
СтатияKitanovski VD, DB Vlahova-Vangelova, SG Dragoev, H Nikolov, DK Balev, Extension the shelf-life of fresh golden rainbow trout via ultra-‎fast air or cryogenic carbon dioxide super chilling,, Journal of Aquaculture Research and Development, 8 (4), 2017, ISSN Online: 2155-9546, 2155 - 954611
СтатияTumbarski YD, IN Deseva, DS Mihaylova, MA Stoyanova, L Krastev, R Nikolova, , , Isolation, Characterization and Amino Acid Composition of a Bacteriocin Produced by Bacillus methylotrophicus Strain BM47, Food Technology & Biotechnology, 56 (4), 2018, ISSN 1330-9862, 546 - 55211
ДокладObreshkov IO, E.S. Yordanova, The traditional local Bulgarian crop of Prunus domestica L. as main ingredient for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство, V, 2018, 48 - 52
СтатияХаджикинова Р, РБ Михов, Д Хрусавов, В Добрева, Реологична характеристика на какаови дресинги с еритритол, Научни трудове УХТ, LXII, 2015
СтатияДживодерова ММ, Р Хаджикинова, Кр. Никовска, Сравнителна характеристика на глюкозни сиропи в зависимост от количественото съотношение между декстроза и малтоза, 2015
СтатияДживодерова ММ, Р Хаджикинова, Кр. Никовска, Д Хрусавов, Пашамов Е, Характеристика на карамелажни маси в зависимост от състава на глюкозни сиропи, 2015
СтатияДживодерова ММ, Мартин Георгиев, Р Хаджикинова, Свойства на агарови желета в зависимост от температурата в процеса на тяхното подкисляване, 2014

Страница 4 от 68

Общо: 3398

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив