Забравена парола

Страница 40 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладБожидар Марков, Симулационнен динамичен модел на система линеен синхронен двигател с постоянни магнити задвижващ гъвкав товар, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 211 - 216
ДокладБожидар Марков, Симулационно изследване на линеен асинхронен двигател с система на пряко управление на електромагнитната сила, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications", 21 (book 1), 2015, ISSN 1310 - 8271, 99 - 104
СтатияБозаджиев Б., Н. Димитров, А. Колева, Плътност на шлифована царевица, накисната във вода, Хранително-вкусова промишленост, 4, 2013, ISSN 1311-0179, 38 - 40
СтатияБозаджиев БВ, А. Колева, М Илчовска, Технологични свойства на наши и чужди хибриди царевица. Част I: Физикохимични свойства., Научни трудове на Съюз на учените - Стара Загора, I, 2009, 274 - 277
ДокладБозаджиев БВ, АП Кръстева, B Handreck, Технологични свойства на разпространени хибриди царевица, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 136 - 140
СтатияБозаджиев БВ, АП Кръстева, А. Колева, М Илчовска, Технологични свойства на наши и чужди хибриди царевица. Част II: Добив и масленост на млевни продукти, Научни трудове на съюза на учените - Стара Загора, I (6), 2011, 68 - 73
СтатияБозаджиев БВ, АП Кръстева, Сравнителна характеристика на млевното качество на разпространени хибриди царевица, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, VII (Б), 2006, ISSN 1311-9192, 67 - 71
Уч. пособиеБозаджиев БВ, АП Кръстева, Технология на зърнопреработването. Ръководство за упражнения, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2014, ISBN 978-954-240236-7
СтатияБозаджиев БВ, АП Кръстева, Цв Гогова, Исследование влияния шлифования кукурузы на эффективность отделения зародыша от эндосперма., Науковi працi, II (30), 2007, 34 - 38
ДокладБозуков НХ, ДС Спиров, НГ Комитов, Информационна технология за оценка на енергийните спестявания в индустрията, Международна научна конференция ТЕХСИС'13, 2013, ISSN 1310-8271, 181 - 184
ДокладБозуков НХ, ПИ Несторова, НЙ Желязков, ИВ Маринова, ТЙ Дерекювлиев, Генериране на тестове с език за програмиране, Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, 1, 2012, 292 - 298
ДокладБозуков НХ, ПИ Несторова, НЙ Желязков, ИВ Маринова, ТЙ Дерекювлиев, Сравнителен анализ на компютърна платформа и програма за тестово изпитване и оценяване на студенти по чуждоезиково обучение, Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, 1, 2012, 299 - 305
СтатияБорисенко ДИ, МР Баева, ИлВ Милкова-Томова, Некоторые вопросы коммерциализации инновационных решений технических задач пищевой отрасли в российско-болгарском партнёрстве, «Хранителна наука, техника и технологии - 2013» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 1335 - 1336
ДокладБосакова-Арденска А, АМ Данев, ПТ Панайотов, ПБ Боянова, Реализация на електронен речник в областта на млякото и млечните продукти, Научни трудове на УХТ, 1 (1), 2014, 672 - 675
ДокладБосакова-Арденска А, ПТ Панайотов, ПБ Боянова, Оценяване разрезната повърхност на бели саламурени сирена чрез обработка на изображения, Научни трудове на СУБ, 12 ((серия В)), 2015, 107 - 111
ДокладБосакова-Арденска А, ПТ Панайотов, ПБ Боянова, Приложение на алгоритъма “Moment preserving thresholding” при оценяване разрезната повърхност на бяло саламурено сирене, Научни трудове на УХТ, 62 (1), 2015, 725 - 730
ДокладБояджиев Д., С. Василев, И. Илиева, Аналитичен метод за определяне на силата на съпротивление при рязане с дисков нож, породена от триенето между материала и страничните стени на ножа, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия В. „Техника и технологии”, X, 2013, 119 - 122
СтатияБръзкова МС, АИ Кръстанов, Влияние на различни индуктори върху синтеза на лакказа, продуцирана от Trametes versicolor 1, Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 1031 - 1033
СтатияБръзкова МС, АИ Кръстанов, Перспективи в биодеградацията на бисфенол А с плесенни гъби, Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 930 - 935
СтатияБухалова Д., Д. Бояджиев, „Изследване на фенолни киселини и флаваноли в традиционни напитки тип „ЛЮТО”, Eкология и здраве 2014 -Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014, НТС – Пловдив, Сборник доклади, 2014, 273 - 277
СтатияБухалова Д., Ил. Милкова - Томова, Кр. Николова, Й. Алексиева, С. Масански, Физико-химични праметри на екстракти от листа на червена боровинка (VACCINIUM VITIS -IDEAE L ), Аграрен университет, 7 (17), 2015, ISSN , ISSN 1313-6577, 99 - 104
СтатияБухалова Д., Й. Алексиева, Л. Георгиева, А. Павлов, Ил. Милкова-Томова, Исследование антиоксидантной активности водных экстрактов из плодов клюквы vaccinium vitis-ideal L. III, Научно-методический журнал Могилевский государственный университет продовольствия, №1 (16), 2014, ISSN УДК 664.87.112.1, 45 - 48
СтатияБухалова Д., Милкова-Томова Ил., Бояджиев Д., Алексиева Й., Применение математическо-статистических методов при разработке состава и технологии напитка типа «Чай» из красной клюквы Vaccinium Vitis – Ideale L., II Международной научно-технической конференции (заочной), посвященной 85-летию, ФГБОУ ВО ВГУИТ 4 декабря 2015 г. Воронеж, 2015 г., ISSN УДК 663, 490 - 497
СтатияБухалова Д., Николова Кр., Томова Ил., Алексиева Й., Масански С., Физико-химични параметри на екстракти от листа на червена боровинка (Vaccinium vitis-ideae L.), Аграрни науки, 7 (17), 2015, ISSN 1313-6577, 99 - 104
СтатияБухалова Д., Р. Денкова, П. Дойкина, И. Милкова-Томова, З. Денкова, Хляб с „LB - подкислители” без консерванти, Eкология и здраве 2014 -Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014, 2014, 279 - 283
ДокладБухарова ЕН, НМ Птичкина, МР Баева, ИН Панчев, Сравнительное изучение влияния пищевых пленок из ксантана и полимиксана на свежесть диетического бисквита без сахара, Доклад на ІІІ-ри Международен конгрес “Биотехнология – состояние и перспективы развития”, 14-18.03.05, Москва, Сборник на резюметата, 2005
ДокладБъчваров СН, ВД Златанов, Метод инверсии в кинематике твердого тела, 3-я Международная научно-практическая конференция „Современное машиностроение. Наука и образование“, 20-21 Юни 2013, Санкт Петербург, Русия. Материалы 3-й Международной научно-практической конференции, Издательство Политехнического университета, 2013, ISSN 2223-0807, 642 - 650
Уч. пособиеБъчваров СН, ВД Златанов, Съпротивление на материалите /вътрешни усилия, теория на напреженията/, Академично издателство на УХТ—Пловдив, 2014, ISBN 978-954-24-0250-3
МонографияБъчваров СН, СГ Николов, ВД Златанов, Механика ІІІ част /Аналитична механика/, Академично издателство на Аграрния Университет Пловдив, 2016, ISBN 978-954-517-248-9
СтатияБъчварова, И., Реинженерингов комуникационен микс ., Хранително-вкусова промишленост, LXVII (5), 2018, ISSN 1311-0179, 33 - 38
СтатияВ. Карагьозов, П. Денев, Хр.Крачанов, Пенообразуващи свойства на модифицирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 43, 1998, 405 - 410
СтатияВ. Карагьозов, П.Денев, Хр.Крачанов, Реологични свойства на плодови и млечно-плодови продукти, съдържащи пектин, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 109 - 113
СтатияВ. Попова, А.К.Омар, П. Денев, Влияние на някои химични вещества върху технологични показатели на тютюневи блендове, Научни трудове на УХТ, 51 (3), 2004, 133 - 136
СтатияВ. Попова, П. Денев, Т. Иванова, Стоянова АС, Ст. Актерян, Фенолни киселини в екстракционни продукти от тютюн, Научни трудове на УХТ, 58, 2011, 54 - 59
СтатияВалкова-Йоргова КИ, ДН Градинарска, КР Данов, Д Митрев, Д Инджелиева, КВ Василев, Влияние на белтъчното окисление върху цветовата характеристика на охладено телешко и свинско месо, Хранително-вкусова промишленост, 5, 2014, ISSN 1311-0179, 37 - 41
СтатияВасилев Д, П. Денев, Колева М., Ултразвуков синтез на естери, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, LXI, 2014
СтатияВасилев Р. (докторант), Катранджиев Н., НА Шопов, АИ Кансъзов, Компютърни метoди за мултисензорно окачествяване на храни., Сборник научни трудове на УХТ., Том LXII, 2015, ISSN ISSN 1314-7102, 685 - 690
ДокладВасилев С., И. Илиева, Влияние на дебелината на разрязвания продукт върху въртящия момент при рязане на хранителни продукти с дисков нож, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия В. „Техника и технологии”, XVI, 2017, 89 - 92
ДокладВасилев СВ, И Илкова, , Класификация на външните натоварвания върху стъклени опаковки, възникващи при експлоатационни условия, Научни трудове на СУБ – Пловдив, сер. Б, VII, 2007, 19 - 23
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, В Кинова-Царева, Т Будаков, Тариране на тензометричен преобразувател за измерване на вътрешно налягане в опаковки за течни хранителни продукти, НТ на СУБ – Пловдив, сер.Б, VIII, 2007, 24 - 27
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, Рязане на хранителни продукти чрез нож с криволинеен режещ ръб, НТ на СУБ – Пловдив, сер.В, XII, 2015, 178 - 181
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, СД Кемилев, Т Тенев, Измерване на вътрешното налягане в стъклени опаковки чрез тензометричен преобразувател, Научни трудове на Съюза на учените, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, VII, 2006, 20 - 23
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, Сравнителен анализ на модели за определяне на напрегнатото и деформационно състояние на стъклени опаковки, Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Series C. Technics and Technologies, 5, 2005, 16 - 23
ДокладВасилев СВ, КГ Ангелов, ДГ Ганчовска, Влияние на аксиалното натоварване върху меридианните напрежения при изпитване на стъклени опаковки на вътрешно налягане, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, ХIII, 2015, ISSN 1311-9419, 237 - 240
ДокладВеликова Т, Ökonomie und Verdeutlichung als Entwicklungstendenzen in adjektivischen Wortbildungskonstruktionen, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LII, 2005, 83 - 86
ДокладВеликова Т, Ю Попова, EЗИКОВИ ЗАЕМКИ И ДУМИ ОТ ЧУЖД ПРОИЗХОД В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НЕМСКИ ЕЗИК В СФЕРАТА НА КУЛИНАРИЯТА И КУЛИНАРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 930 - 932
ДокладВеликова Т, Ю Попова, EЗИКОВИ ЗАЕМКИ И ДУМИ ОТ ЧУЖД ПРОИЗХОД В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НЕМСКИ ЕЗИК В СФЕРАТА НА КУЛИНАРИЯТА И КУЛИНАРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 930 - 932
ДокладВелчева К, Д Цанкова, Т. Титова, Ч Дамянов, Невронен класификатор на цитрусови сокове, използващ UV-VIS спектроскопия с възможности за инспекция на преснота, Научни трудове: “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, LX (2), 2013, 51 - 56
ДокладВербина НО, ИО Обрешков, Болгарская общность в Молдове - место, где сохранены традиции болгарского народа, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладВеселин Начев, Пламена Маджарова, Т. Титова, Ч. Дамянов, Технологична платформа за спектрофотометричен анализ на уиски, Списание на ТУ-София, филиал Пловдив, "Фундаментални науки и приложения", 19 (1), 2013, ISSN 1310-8271, 299 - 302

Страница 40 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив