Забравена парола

Страница 41 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияВеселин Начев, Т. Титова, Стоянчев Т., Атанасова Ст., Дамянов Ч., Изследване на електронен нос за оценяване на качеството на пилешко месо, базирано на мултисензорен анализ на данни и SVM класификатор, Автоматика и информатика, 1, 2018, 11 - 17
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Стоянчев Т., Технологията „електронен нос” за проследяване на качеството на пилешко месо, Международна конференция „Автоматика и информатика“ ’2017, 2017, 97 - 100
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, К. Велчева-Иванова, Селекция на признаци при формиране на признакови пространства в задачите за класификация, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’13, 1 (1), 2013, І-267 - І-270
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Разработване на мултисензорни техники за оценка на качеството на храни с електронен нос и обобщен прокруст анализ, ХХVІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 2018, 43 - 46
СтатияВеселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Т. Тодоров, „Eлектронен нос” в хранителната индустрия, сп. Автоматика и информатика, 1, 2014, ISSN 0861 -7562, 30 - 36
ДокладВеселин Начев, Т. Тодоров, Ч. Дамянов, , Технологията „електронен нос” и нейното използване в хранителната индустрия, ХХІІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 1 (1), 2014, 53 - 57
ДокладВиранева А, Т. Йовчева, И. Влаева, К. Палийски, Ц. Калпаков, И. Георгиев, С. Дуран, Модифициране на полимерни материали чрез коронен разряд, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 42 - 45
ДокладВитанова Б, Н. Петкова, П. Денев, Ултразвукова екстракция на инулин от бял оман (Inula helenium L.), Екология и здраве. Сборник на докладите от деветата научно-техническа конференция с международно участие. Академично издателство на Аграрния университет. Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 353 - 358
ДокладВитанова Б., Н. Петкова, П. Денев, Ултразвукова екстракция на инулин от бял оман (Inula Helenium L.), Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2012, 353 - 358
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, В Бок, Флуоресцираща микрокапиляра съвместима с влакна с фотонни кристали и кухи оптични влакна, Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 38 (4), 2013, ISSN 0861-0029, 67 - 73
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Импулсно модулирани светоизлъчвателни диоди, Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“, 37 (4), 2012, ISSN 0861-0029, 19 - 24
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Микрокапиляра с флуоресциращо багрило на основата на възходящи едностранно-скосени оптични влакна, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XVI, 2014, ISSN 1311-9192, 73 - 78
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Пренастройваема овлакнена флуоресцентно-багрилна микротръбичка, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XVI, 2013, ISSN 1311-9192, 280 - 285
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Флуоресцентни багрилни разтвори, възбуждани чрез импулсни светоизлъчвателни диоди, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XV, 2013, ISSN 1311-9192, 68 - 71
СтатияВладева Ст., Цв Гогова, Д. Генев, Възможности за приложение на обогатен с грахов протеин хляб в оптимизиране на хранителния режим при захарен диабет, Научни трудове УХТ, XL, 2013, 170 - 173
ДокладВладимиров ПЙ, ДП Петров, СВ Генчев, ДС Спиров, Работа на трифазен асинхронен електродвигател при захранване от еднофазна мрежа по схемата на Смит., Годишник на ТУ-Варна, 2004, ISSN 1311- 896X, 569 - 576
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Динамични режими при степенно изменение на скоростта на асинхронни машини, задвижващи подемни механизми., Списание “Инженерни науки” (1), 2009, ISSN 1312-5702, 17 - 25
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Енергийни характеристики на асинхронни машини за подемни механизми при циклични режими., Списание „Машини, технологии, материали” (10-11), 2008, ISSN 1313-0226, 14 - 17
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Определяне на функцията на загубите в асинхронни машини и електрозадвижвания при динамични и установени режими., Известия на ТУ-Габрово, 33, 2006, ISSN 1310-6686, 62 - 66
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Плавно пускане на асинхронни машини, Списание “Инженерни науки” (4), 2008, ISSN 1312-5702, 35 - 48
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Повторно включване на асинхронна машина с незатихнало магнитно поле., Списание “Инженерни науки” (2), 2009, ISSN 1312-5702, 5 - 15
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СВ Стойчев, ИИ Иванов, Динамични изследвания на грайферна шевна машина., Списание “Механика на машините” (1), 2009, ISSN 0861-9727, 57 - 60
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СВ Стойчев, МГ Дочев, Електрозадвижване на шевна машина с постояннотоков двигател., Списание “Механика на машините” (2), 2010, ISSN 0861-9727, 17 - 20
ДокладВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СР Рачев, Начини за безсензорно определяне на скоростта при регулируемите асинхронни електрозадвижвания., Международна научна конференция “УНУТЕХ’03”, Габрово, 2003, ISSN 954-683-167-0, 59 - 63
СтатияВладимиров ПЙ, СР Рачев, , Определяне на работните и енергийните характеристики на асинхронни машини при динамични и установени режими., Списание "Енергетика" (2-3), 2006, ISSN 0324-1521, 46 - 53
СтатияВладимиров ПЙ, СР Рачев, , Работни и енергийни характеристики на асинхронна машина в динамични и установени режими при спускане на окачен товар., Списание „Енергетика” (6), 2006, ISSN 0324-1521, 23 - 28
ДокладВладимиров ПЙ, СР Рачев, ХН Христов, , Преходни процеси при пускането на центробежен помпен агрегат, задвижван от асинхронен електродвигател., Международна научна конференция “УНИТЕХ’03”, Габрово, 2003, ISSN 954-683-167-0, 64 - 69
СтатияВладимиров ПЙ, ТД Петров, СР Рачев, , Енергийни характеристики на асинхронна машина за динамичен режим при пускане в режим на повдигане на окачен товар., Списание „Енергетика” (8), 2005, ISSN 0324-1521, 38 - 44
ДокладВлаева И, К. Николова, И. Бодуров, Т. Йовчева, Рефератът по физика – мост между науката и обучението във висшите училища, XLIV Конференция по въпросите на обучението по физика, 2016, 146 - 149
СтатияВлаева И, Т Йовчева, С Съйнов, Холографски запис в наноразмерни материали при прилагане на коронен разряд, Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски", 36 (4), 2011, ISSN 0861-0029, 41 - 48
ДокладВласева Р, М. Иванова, Т. Балабанова, П. Денев, Н. Петкова, М. Тодорова, Получаване на млечнокисели продукти с добавка на лактулоза, Сборник на докладите от X Юбилейна научо-техническа конференция, с международно участие ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ, 2014, 353 - 357
СтатияВласева РВ, МА Душкова, МГ Иванова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на маслиново масло и антиоксидант, Научни трудове на Русенски Университет, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 169 - 174
ДокладВласева РВ, МГ Иванова, БГ Марков, НС Ненов, МА Душкова, А Стоянова, M. Schreiner, Влияние некоторых технологических параметров на процессе сычужно-кислотной коагуляции для подготовки свежего сыра с добавлением кукурузного масла, Международная научно-практическая и научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Aктуальные проблемы развития общественного питания и пищевой промышленности», 10-11 Апреля 2014, Белгород, Россия, 1 (1), 2014, 359 - 370
ДокладВласева РВ, МГ Иванова, МА Душкова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на орехово масло и кардамон, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 3, 2014, ISSN 2311-6870, 37 - 42
СтатияВласева РВ, МГ Иванова, МА Душкова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на орехово масло и кардамон, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 3, 2014, ISSN 2311-6870, 37 - 42
ДокладВласева РВ, МГ Иванова, Проучване възможностите за получаване на стабилни емулсии за производство на млечни продукти обогатени с омега-3 и омега-6 мастни киселини, Научни Трудове на УХТ, 58 (1), 2011, ISSN 1314-7102, 15 - 19
ДокладВласева РВ, ТБ Балабанова, МГ Иванова, Влияние на различни фактори върху добива на видове сирене, Научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 10 (1), 2014, 359 - 362
ДокладВласева РВ, ТБ Балабанова, МГ Иванова, Получаване и изследване на нискокалоричен продукт с добавка на стевия, Научни Трудове на УХТ, 59 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 167 - 170
ДокладВласева РВ, Функционални характеристики на каротеноидите и приложението им в млечната промишленост, Научни Трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 313 - 317
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ГД Киришева, БП Капитански, , , Възможности за редуциране на нитритното съдържание при производството на варени малотрайни колбаси, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, LXІ, 2014
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, Д Балев, С Драгоев, Приложение на дестилиран розов цвят в месната индустрия, Научно-информационен бюлетин на Българска Национална Асоциация Етерични масла (77), 2018
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ДК Балев, СГ Драгоев, Влияние на различни видове мариноване върху органолептичните и технологичните характеристики на месо. Обзор, ХВП, 65 (4), 2015, 25 - 28
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ДК Балев, Т Бакаливанова, Мариноването, технологичен метод за обработка на месо: Част I, Списание „Птицевъдство”, 4, 2018, 12 - 17
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ДК Балев, Т Бакаливанова, Мариноването, технологичен метод за обработка на месо: Част II, Списание „Птицевъдство”, 6, 2018, 22 - 27
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, СГ Драгоев, ДК Балев, БК Асенова, КЖ Амирханов, Эффект маринования на цветовых харастеристик конина, Республиканской научно-практической конференции „Современвные проблемы развития текстильной и легкой промышленности“, 27 ноября 2015 г., Семей, Казахстан, Вестник Государственого университета города Семей имени Шакарима,, 2 (73), 2016
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, СГ Драгоев, ДК Балев, Подобряване на технологичните и органолептичните характеристики на месо чрез мариноване със суроватка, Научни трудове на Университета по хранителни технологии, 63 (1), 2016, ISSN 1314-7102, 7 - 13
ДокладВлахова-Вангелова ДБ, СГ Драгоев, Ш Абжанова, Влияние на вида на мариноване върху морфологичните и органолептичните характеристики на овче месо, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 237 - 241
ДокладВлахова-Вангелова ДБ, Ш Абжанова, СГ Драгоев, Влияние на вида на мариноването върху морфологичните и органолептичните характеристики на овче месо, Scientific Works of University of Food Technologies, 60 (1), 2013, ISSN Online: 1314-7102, 237 - 241
ДокладВМ Хаджийски, Господинов Д, Стефанов С, Д Нихтянов, Геометрични характеристики на повърхнини получени в процеса на водно рязане, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 47 - 51
ДокладВранчева Р, А Марчев, И Иванов, В Георгиев, А Павлов, HPLC Метод за качествен и количествен анализ на моно- и дизахариди с рефрактометричен детектор, Сборник с доклади от 9-та научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве" 2012, 2012, 411 - 416

Страница 41 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив