Забравена парола

Страница 42 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияВуцова АХ, E.Митов, Възможни мерки за подобряване финансирането на науката“, Икономически и социални алтернативи, 3, 2014, 82 - 96
СтатияВуцова АХ, E.Митов, „Анализ на абсорбционния капацитет на българските технологични фирми „, Стратегии на образователната и научна политика, 3, 2015
МонографияВуцова АХ, Влияние на европейските инструменти върху институционалното развитие на системата на висшето образование и науката, Звезди АД, 2014
СтатияВуцова АХ, Д.Нигохосян, Логическите модели: силни и слаби страни в контекста на програмите, съфинансирани от Европейския съюз, Икономически и социални алтернативи (2), 2017
СтатияВуцова АХ, Е.Митов, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ, Професионално образование, 18 (3), 2016
СтатияВуцова АХ, М.Арабаджиева, Финансово управление на ВО в България, Международна научна конференция "Съвременни управленски практики - управленска наука, икономика и бизнес практики- съвременни ракурси и предизвикателства", 1, 2016
СтатияВуцова АХ, П.Иванов, Управление на висшите училища в България, в контекста на кохезионната политика на ЕС, Стратегии на образователната и научна политика, 2, 2015
СтатияВуцова АХ, Проблеми при закрилата на интелектуални продукти в европейски програми“,, Интелектуалната собственост в университетите, 1, 2013, ISSN 978-954-2946-67-0, 92 - 98
СтатияВуцова АХ, СА Топлева, Global challenges and entrepreneurial spirit development through public-private partnership, Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses, Collective monograph, ISMA University, Riga, Latvia, 2016, ISSN 1877-0444, 42 - 50
ДокладВуцова АХ, СА Топлева, Публично-частното партньорство и ролята му за развитие на културния туризъм, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ) ,УНСС, 2015, 45 - 50
Уч. пособиеВуцова АХ, СА Топлева, Ръководство за управление на проекти в хранително-вкусовата и туристическата индустрия, Агенция Стратегма ООД, 2017, ISBN 978-954-9506-40-2
Уч. пособиеВуцова, АХ, СА Топлева, Учебно помагало по Европейска интеграция, Агенция Стратегма ООД, 2015, ISBN 978-954-9506-38-9
ДокладВучев АС, ДС Спиров, НД Банков, Проектиране и изследване на високочестотен преобразувател за захранване на луминисцентна лампа, Национална конференция с международно участие „Автоматизация на процесите в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост – 2013”, 17 - 19 Октомври 2013, Пловдив, Научни трудове на УХТ – Пловдив, Том 60 (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 193 - 196
ДокладВучев АС, Изследване и проектиране на последователно резонансен DC-DC преобразувател при фазово управление, Международна научна конференция УНИТЕХ’19 – Габрово, 15-16 Ноември 2019, Габрово, Сборник доклади, Том I, 2019, ISSN 1313-230X, I-171 - I-176
ДокладВучев АС, Личев АА, Георгиев ПН, Методика за проектиране на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-237 - I-243
ДокладВучев АС, НД Банков, Аналитично изследване на последователно резонансен DC-DC преобразувател с несиметричен управляем изправител, IV Международна Научна Конференция – Техника, Технологии и Системи – „ТЕХСИС 2015”, 28-30 May 2015, BULGARIA, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, Volume 21 (Number 1), 2015, ISSN 1310-8271, 285 - 290
СтатияВучев АС, НД Банков, Аналитично моделиране и изследване на резонансни DC/DC преобразуватели при фазово регулиране, Инженерни науки (№2), 2010, ISSN 1312-5702, 36 - 50
ДокладВучев АС, НД Банков, ДС Спиров, Симулационни и експериментални изследвания на електронен баласт за луминесцентна лампа, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, 24-25 Октомври 2014, Пловдив, Научни трудове, Том LXI (Свитък 1), 2014, ISSN 1314-7102, 577 - 580
ДокладВучев АС, НД Банков, Моделиране на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране и комутация при нулеви ток и напрежение, IX Национална конференция с международно участие „Електроника 2008”, София, 29-30 Май 2008, Доклади, 2008, ISSN 1313-3985, 282 - 287
ДокладВучев АС, НД Банков, Моделиране на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране и комутация при нулево напрежение, IX Национална конференция с международно участие „Електроника 2008”, София, 29-30 Май 2008, Доклади, 2008, ISSN 1313-3985, 276 - 281
ДокладВучев АС, НД Банков, Регулировъчни характеристики на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране, Национална конференция с международно участие „Електроника 2014”, София, 15 Май 2014, 2014, ISSN 1313-3985, 333 - 338
ДокладВучев АС, НД Банков, ТП Стаменов, Симулационно изследване на реверсивен резонансен DC-DC преобразувател, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив, Научни трудове, Том LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 597 - 602
ДокладВучев АС, Унифициран анализ на резонансни DC-DC преобразуватели при фазово управление – част I, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, 23-24 Октомври 2009, Пловдив, Научни трудове, Том LVI (Свитък 2), 2009, ISSN 0477-0250, 401 - 406
ДокладВучев АС, Унифициран анализ на резонансни DC-DC преобразуватели при фазово управление – част II, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, 23-24 Октомври 2009, Пловдив, Научни трудове, Том LVI (Свитък 2), 2009, ISSN 0477-0250, 407 - 412
ДокладВучев АС, ЯК Маданков, НД Банков, Експериментално определяне на собствения капацитет на високоволтови трансформатори в състава на резонансен DC-DC преобразувател, International Conference Engineering, Technologies and System – TECHSYS 2013, 29-31 May 2013, BULGARIA, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, Volome 19 (Number 1), 2013, ISSN 1310-8271, 27 - 30
ДокладВълева КМ, Стратегически аспекти на иновациите в управлението на предприятията, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ, 21 (2), 2015, ISSN 1310-8271, 275 - 278
ДокладВълева, КМ, Криза в предприятието – симптоми, причини и фактори, ВУСИ, Годишник, XII, 2015, ISSN 1313-8472, 142 - 151
ДокладВълкова-Йоргова КИ, А Кузелов, ДГ Йорданов, КР Данов, , Влияние на микробиален ензимен препрат върху разтворимостта на миофибрилярните белтъци на пълнежна маса за месни консерви, Н. тр. на УХТ, LІІ, 2005, 25 - 30
СтатияВълкова-Йоргова КИ, ВН Градинарска-Иванова, ДН Градинарска, КР Данов, Д Тосева, МР Баева, Влияние на белтъчното окисление върху качествените показатели на месни суровини от ЕПЖ и свине, Известия на Съюза на Учените - Сливен, 25, 2014, ISSN 1311-2864, 5 - 9
ДокладВълкова-Йоргова КИ, ДН Градинарска, КР Данов, Д Митрев, Д Тосева, Изследване на белтъчното окисление и протеолизата в месна маса за безструктурни колбаси с добавка на натурални растителни екстракти, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве”, 2014, 297 - 303
ДокладВълкова-Йоргова КИ, ТВ Дончева, ДН Градинарска, КР Данов, Д Инджелиева, Изследване съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в опушени деликатеси от фасонирано месо, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве”, 2014, 305 - 310
СтатияВълчев Г, М Минчев, В Рашева, С Ташева, Д Калчев, Енергийна ефективност-обучение и практика, Инсталации (5), 2012, ISSN 1312-2584, 20 - 25
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Анализ на енергийните спестявания получени в резултат от внедряването на енергоспестяващи мерки в учебен корпус 4 на УХТ, Научни трудове УХТ, 60, 2013, 1282 - 1286
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност и опазване на околната среда, Инсталации (2), 2014, ISSN 1312-2584, 4 - 7
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност и сертифициране на сгради – наука и практика, Топлотехника, 5 (2), 2014, 76 - 79
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност на учебен корпус 4 на Университета по хранителни технологии, Топлотехника, 4, 2013, 7 - 10
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност на учебен корпус 4 на УХТ, Топлотехника, 4 (2), 2013, 7 - 10
СтатияВълчев Г, Н. Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Ефектът от предприетите мерки по проект “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в УХТ и модернизация на информационното обслужване”, Сп. Инсталации, Год. ХІІ, Бр. 2 (available at: http://www.nisbg.org/magazine.aspx), 2015, ISSN ISSN 1321-2584, 4 - 7
ДокладВълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, Термодинамични параметри на смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат, Научна конференция "Механика на машините" 2004, ТУ-Варна, XII (54), 2004, 18 - 21
ДокладВълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, ЦВ Прокопов, Полупромишленная установка по очистке воздуха от улетучиваюшихся органических соединений, VIII Международная научно-техническая конференция “Техника и технологии пищевых производств”, Могилев, Беларус, Teзисы докладов, 1, 2011, 22 - 26
СтатияВълчев ГИ, ВД Рашева, СЦ Ташева, ДС Танева, Инсталация за отделяне на органични разтворители от влажен въздух, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (4), 2003, 334 - 339
СтатияВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, Сравнителен анализ на някои технологични схеми и методи за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIII (2), 2006, 183 - 188
СтатияВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, СЦ Ташева, Възможности за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Механика на машините, ТУ-Варна, XVIII (4), 2010, 73 - 76
ДокладВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, СЦ Ташева, Графично представяне параметрите на смеси на влажен въздух с пари на органични разтворители, XV Научна конференция с международно участие ЕМФ’2010, 16-19 септември, гр. Созопол, Сборник доклади, ТУ–София, Специално издание на сп. „Топлотехника за бита”, I, 2010, 279 - 285
ДокладВълчев ГИ, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, ВД Рашева, Ексергия и специфична свободна енталпия за някои области на влажен въздух, Сборник на доклади от юбилейната научна сесия 50 години съюз на учените в България - Пловдив на тема "Науката пред прага на новото хилядолетие", Секция "Селскостопански и технически науки", Том I, 1998, 389 - 392
СтатияВълчев ДГ, НА Шопов, Уейвлетно базирана класификация в терахерцов анализ на захари, Сборник с доклади от международна научна конференция “Унитех’2016”, Габрово, ТОМ II, 2016, ISSN ISSN 1313-230X, II-371 - II-374
ДокладВълчев МС, ГР Раичков, МГ Георгиева, Изследване динамиката на топлопреносния процес в регенеративен апарат с топлоакумулиращ пълнеж, Топлотехника, Издателство на Технически университет- Варна, Национално Научно техническо дружество по ТММ, 1 (6), 2014, ISSN 1314-2550, 3 - 6
СтатияВълчев МС, ГР Раичков, МГ Георгиева, Перманентното вентилиране на помещения и сгради – фактор на здравословен комфорт, Топлотехника, Издателство на Технически университет- Варна, Национално Научно техническо дружество по ТММ, 1 (6), 2014, ISSN 1314-2550, 7 - 9
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, Д Блажева, Оценка на екологичния ефект от пречистването на промишлени отпадъчни води чрез термопомпена система. Част I - Определяне концентрацията на общо сухо вещество и микробиологичен анализ, Сборник от докладите от Национална научно - техническа конференция с международно участие "Екология и здраве"Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 2016, ISSN 2367-9530, 259 - 265
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, Д Блажева, Оценка на екологичния ефект от пречистването на промишлени отпадъчни води чрез термопомпена система. Част II - определяне на основни физико - химични показатели, Сборник от докладите от Национална научно - техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2016, ISSN 2367-9530, 266 - 271

Страница 42 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив