Забравена парола

Страница 43 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияВълчев СЕ, Физични свойства на промишлени отпадъчни води от хранителни производства, Научни трудове на Съюз на учените - Пловдив, Серия В, Техника и технологии, XII, 2014, ISSN 1311-9419, 86 - 92
ДокладВълчев, С.Е., Минчев, М.С., Арнаудов, М.Н, Климатична инсталация на директно изпарение с рекуперативен топлообменен апарат, Научни трудове на Съюз на учените Пловдив Серия В Техника и технологии, XVII, 2019, ISSN 1311-9419, 14 - 17
ДокладВътева РД, ГИ Караджов, МН Манджуков, РМ Чочков, , Характеристика на някои основни показатели на царевично брашно, Материалы международной научно-практической конференции, Краснодар, Русия, 2009, ISSN 978-5-8333-0359-7, 42 - 45
СтатияГавраилов С, В. Иванова, Инулинази - значение, приложение, получаване, Сборник Доклади на V Нац. научна конференция, 2013, ISSN 1314-9547, 155 - 162
СтатияГандев С, М Перифанова-Немска, В Арнаудов, Оценка на френския сорт Фернет и възможности за отглеждането му в България, Растениевъдни науки,, XLIX (5), 2012, 79 - 861
СтатияГаненко СВ, ЕИ Столбовая, НА Старикова, ЦВ Прокопов, Разработка кормового продукта на основе отходов мясоперерабатывающих производств, Научный журнал АПК России, 72 (2), 2015, 91 - 96
ДокладГанчовска ВК, ЛФ Костадинова-Георгиева, ПБ Боянова, ПТ Панайотов, Определяне на някои характеристики на качеството на сирене на базата на изображения във видимата област на спектъра, Научни трудове на УХТ, 59 (1), 2012, 123 - 127
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, КГ Ангелов, СВ Василев, Анализ на поведението на стъклена опаковка за пиво при натоварване на вътрешно налягане при различни температурни режими, VІ International conference of young scientists 11-13 June 2015, Plovdiv, Scientific Works of the Union of Scientists Plovdiv, Series B. Natural Sciences and the Humanities,, Vol. XVII, 2015, ISSN 1311-9192, pag. 124 - 127
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, КГ Ангелов, СВ Василев, Влияние на температурата върху якостта на стъклени опаковки за пиво, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора,, Vol.V (4), 2015, ISSN 1314-4111, 37 - 41
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, СВ Василев, КГ Ангелов, Влияние на показателя устойчивост на вътрешно налягане върху чупливоста на многооборотни стъклени бутилки за пиво, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XII, 2014, ISSN 1311-9419, стр. 174 - 177
ДокладГанчовска ДГ, КГ Ангелов, ЗИ Ходжева, Прилагане на SOLOD WORKS SIMULATION за определяне на еквивалентните напрежения на стъклена бутилка за пиво при натоварване с вътрешно налягане и температура, Научни трудове на СУ Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XIV, 2017, ISSN 1311-9419, стр.112 - 115
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Напрежение на разрушаване на един тип стъклена бутилка за пиво, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора, Vol. IV (4), 2014, ISSN 1314-4111, pag. 61 - 66
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Определяне на критичните зони за разрушаване на стъклена опаковка за хранителни продукти в среда на SolidWorks, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XI, 2013, ISSN 1311-9192, 41 - 45
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Сравнителен анализ на якостните характеристики на стъклени опаковки за хранителни продукти, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора,, VOL. III (4), 2013, ISSN 1314-4111, 146 - 149
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, Якостни показатели на стъклените опаковки за хранителната индустрия, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том X, 2012, ISSN 1311-9419, 113 - 117
СтатияГенчев Р., Ангелова Г., Ангелов А., Микотоксини – опасни естествени замърсители в храните, Научни трудове на УХТ, LVII (1), 2010, 563 - 569
СтатияГенчев Р., Ангелова Г., Ангелов А., Проучване на възможността за преминаване на микотоксини от инфектирана тъкан на плодове на арония (Aronia melanocarpa(Mitchx) ELL.) и влиянието на технологичните операции, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 471 - 476
СтатияГенчев Р., Ангелова Г., Гочева В., Ангелов А., Изолиране и идентификация на плесенни гъби от плодове на арония (Aronia melanocarpa),, Научни трудове на УХТ, LVIII (2), 2011, 159 - 164
СтатияГенчев Р., Ангелова Г., Лъскова И., Ангелов А., Ангелов А., Проучване на микотоксин-синтезиращия потенциал на плесенни гъби, изолирани от плодове Aronia Melanocarpa (Michx.) Ell.), Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, 536 - 541
ДокладГеоргиев Н, ГП. Терзийски, Автоматизация на процеса при производство на кашкавал във фирма “Милк инженеринг” ООД – гр. Смолян, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, LXII, 2015, 638 - 642
ДокладГеоргиева Г, Т Станчев, С Константинова, Община Родопи като туристическа дестинация., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 52 - 56
СтатияГеоргиева Д, ТМ Додевска, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Електрохимия на миоглобин хемисорбиран върху позлатен графит, Научни трудове на ПУ”Паисий Хилендарски”, 38 (5), 2011, ISSN 0204-5346, 167 - 175
ДокладГеоргиева Ив., Т. Титова, Разработване на лабораторен стенд за измерване на хидростатично налягане, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 276 - 280
ДокладГеоргиева Л, А Марчев, И Иванов, Д Ганева, Б Божинов, А Павлов, Адаптирани HPLC методи за определяне на каротеноиди и токофероли в различни сортове домати, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 632 - 637
СтатияГеоргиева ЛД, АИв Павлов, МР Баева, ДВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, Антиоксидантная активность растителных экстрактов из клюквы Vaccinium vitis-ideae L., Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 67 - 69
ДокладГеоргиева МГ, АИ Ташев, ГР Раичков, Изследване на енергийната ефективност на несиметрични импулсни режими на сушене на картофи, Научни трудове на СУБ - Пловдив, 1, 2012
ДокладГеоргиева МГ, АИ Ташев, ДГ Атанасов, Н Данчева, Изследване на енегийната ефективност на режими на сушене на тиква, V национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 18 май, 2013, 1, 2013, 208 - 212
ДокладГеоргиева МГ, ГР Раичков, ИА Киряков, Влияние на параметрите на влажния въздух върху енергийните разходи за сушене на влагобезинерционни материали, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В. Техника и технология, II, 2003, ISSN 1311-9419, 12 - 18
СтатияГеоргиева МГ, ДГ Атанасов, МС Минчев, АИ Ташев, Изследване влиянието на оребряването, скоростта и температурата на въздуха върху температурата на повърхността на абсорбер за въздушен колектор за сушилня, Топлотехника, Издателство на Технически университет-Варна, 5 (3), 2014, ISSN 1314-2550, 3 - 6
СтатияГеоргиева МГ, СВ Василев, ЗИ Ходжева, Разпределение на температурата в едномерно температурно поле на топлообменен апарат, ХХIV Международна научна конференция на Съюз на учените, Технически науки, 4, 2014, 112 - 116
ДокладГеоргиева-Веселинова Ц Г, С Константинова, Стратегии за развитие на иновациите, Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2017“, 2017, ISSN 2367-8569, 37 - 43
ДокладГерасимов В, К. Цветков, ГП. Терзийски, С. Лекова, Хибриден хаотичен алгоритъм използващ градиентна техника за намиране на глобален оптимум, XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти (резюме), 2017, 114 - 114
ДокладГергана Георгиева, Теодор Станчев, Мария Божкова, С Константинова, Насекомите - суперхраната на бъдещето, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 192 - 197
Уч. пособиеГинов НП, ЖТ. Стойчев, ВС. Станчев, Автоматизация на производствени процеси. Ръководство за лабораторни упражнения., Ак. изд. на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0202-2, 1 - 147
ДокладГлушкова В., Н. Петкова, М. Стоянова, В. Терзиева, Изследване върху обогатени с инулин кексове, Научни трудове на университета по хранителни технологии, “Хранителна наука, техника и технологии 2014”, LXI, 2014, 816 - 819
ДокладГлушкова В., РБ Михов, В. Терзиева, Влияние на вида на брашното върху реологичните характеристики на кексово тесто, Сб. доклади X Нац. научно-тех¬ни¬чес¬ка кон¬фе¬ренция с международно участие „Екология и здраве”, 2014, ISSN 1314 – 1880
ДокладГнiцевич ВА, ИО Обрешков, НВ Кравченко, Дослiдження структурно-механiчних властивостей самбукiв на основi напiвфабрикату зi знежиреного молока з екстрактом кореня солодки, Харчовi добавки. Харчування здорової та хворої людини: VІ мiжнародної науково-практичної конференцiї, Донецк, 2013, 213 - 215
ДокладГнiцевич ВА, НВ Вольнова, ИО Обрешков, Обгрунтування умов технологiї використання кореню солодки в технологiї напiвфабрикату на основi знежиреного молока, Харчовi добавки. Харчування здорової та хворої людини: ІІІ мiжнародної науково-практичної конференцiї, Донецк, 2009, 165 - 167
СтатияГогова Цв, А Вангелов, Й Иванов, Качество на хляба, произведен от замразено неферментирало хлебно тесто, Научни трудове УХТ, LII (2), 2005, 53 - 58
СтатияГогова Цв, А Вангелов, М Димитрова, Й Иванов, Технологични промени в замразено, неферментирало, хлебно тесто, Научни трудове УХТ, L (1), 2003, 102 - 106
СтатияГогова Цв, А Вангелов, Н Джалева, Изследване на продължителността на дефростация и окончателна ферментация на замрезено неферментирало хлебно тесто, Научни трудове УХТ, LII (2), 2005, 47 - 52
ДокладГогова Цв, АА Вангелов, И Мургов, М Димитрова, , Получаване на суха закваска на бза хмелова мая Част 1 Получаване на традиционна хмелова мая и охарактеризирането й по технологични показатели, Сборник резюмета, 2003, 177 - 177
СтатияГогова Цв, ГИ Караджов, , Технология на малки хлебчета тип "Земел" от замразено тесто, Хранително - вкусова промишленост (7), 2007, 46 - 50
СтатияГогова Цв, Е Димитрова, Прилагането на метода "DEFT" при определяне жизнеспособността на дрождевите клетки в замразено, хлебно тесто, Научни трудове УХТ, XLIV (2), 2000, 264 - 269
СтатияГогова Цв, Историята на кифлата, Хляб (4), 1993, 8 - 10
СтатияГогова Цв, М Димитрова, А Вангелов, Д Димитрова, Микробиологични промени в замразено, неферментирало, хлебно тесто, Научни трудове УХТ, L (1), 2003, 107 - 112
СтатияГогова Цв, МР Баева, АГ Дуракова, Качествени показатели на хляб, обогатен с брашно от топинамбур, получен от замразено тесто, Научни трудове УХТ (1), 2011, 225 - 231
СтатияГогова Цв, О Енева, Влияние на някои технологични параметривърху качеството на замразени хлебни теста, Академично издателство ВИХВП, 2002, 387 - 393
СтатияГогова Цв, Ст. Владева, Д. Генев, Възможности за обогатяване на хляб с грахов протеин, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 174 - 178
ДокладГогова Цв, ЦВ Прокопов, Ив Фурлински, П Параскова, Ст Танчев, Средиземноморски начин на хранене - модел за дълголетие и здраве, Сборник научни доклади ВИХВП, 2001, 103 - 109

Страница 43 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив