Забравена парола

Страница 45 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияДелчев НД, ЦВ Прокопов, Изследване адсорбционните свойства на брашно от Helianthus tuberosus L. спрямо йони на Cu2+, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия В. Хранителна техника и технологии, XI, 2013, 170 - 177
ДокладДенев П, В. Попова, М. Стоянова, Н. Петкова, А. Павлов, А. Кръстанов, И. Стоилова, AC Стоянова, Изолиране на тритерпеноиди от растителни суровини 1. плодове на глог (Crataegus monogyna Jacq.), Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Техника и технологии, VIII ((Серия В)), 2010, 125 - 129
СтатияДенев П, Д Блажева, П Неделчева, М Крачанова, Антиоксидантна и антимикробна активност на екстракти от билки срещу причинители на хранителни токсикози и токсикоинфекции, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 656 - 661
ДокладДенев П, Н. Петкова, И. Петрова, Ст. Стамов, Изследване върху емулгиращо-стабилизиращите свойства на прeбиотични инулинови препарати с различна степен на полимеризация, Научни трудове на Русенския университет, Биотехнологии и хранителни технологии, 52 (10.2), 2013, 174 - 178
СтатияДенев П., M. Кунчева, M. Попова-Иванова, Емулгиращи и пенообразуващи свойства на модифицирани алгинати, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 58 - 62
СтатияДенев П., M. Кунчева, M. Попова-Иванова, ИЧ-спектри на алгинат амиди, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 68 - 73
СтатияДенев П., M. Попова-Иванова,, М.Кунчева, Хр. Крачанов, Приложение на модифицирани полиурониди като емулгатори и стабилизатори на хранителни емулсии, ., Екология и здраве,, 5, 2004, 445 - 450
Уч. пособиеДенев П., АМ Славов, И Иванов, ИН Василева, М. Тодорова, Н. Петкова, А Павлов, Ръководство за упражнения по Основи на кулинарната химия, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0262-6
СтатияДенев П., В. Карагьозов, Хр. Крачанов,, Влияние на катионите върху реологичните свойства на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 43, 1998, 375 - 380
СтатияДенев П., В. Попова, М. Стоянова, Н. Петкова, Ат. Павлов, А. Кръстанов, И. Стоилова, Стоянова АС, Изолиране на тритерпеноиди от растителни суровини. 1. Плодове на глог (Crataegus monogyna Jacq.),, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив,, Техника и технологии, VIII (Серия В), 2010, 125 - 129
СтатияДенев П., Взаимодействие на пектина с амоняк в хетерогенна среда, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Научни трудове, 32 (5), 2004, ISSN 0204-5346, 127 - 132
СтатияДенев П., Върху получаването на амидирани пектини, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 25 - 30
СтатияДенев П., Върху реакцията на пектин с амоняк. ІV Инфрачервени спектри на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 93 - 99
СтатияДенев П., Ив. Панчев, Кинетикана деестерификацията на високоестерифициран пектин с амоняк в хетерогенна среда, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 31 - 36
СтатияДенев П., Ив. Панчев, Термостабилност на полиурониди, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Научни трудове, 32 (5), 2004, ISSN 0204-5346, 119 - 125
СтатияДенев П., Кр. Никовска, М. Тодорова, Ст. Стамав, Функционалните свойства на инулинови препарати и хранителните продукти, Научни трудове на УХТ, 55 (2), 2008, 55 - 60
СтатияДенев П., М. Кунчева, Н. Кирчев, М. Кирчева, Получаване на производни на ксантана, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 63 - 67
СтатияДенев П., М. Тодорова, Кр. Никовска, Ст. Стамов, Относно получаването на химически модифициран инулин и използването му в O/W емулсии., Годишник на Шуменския университет, 19 (В2), 2009, 71 - 80
ДокладДенев П., М. Тодорова, М. Кунчева, Р. Власева, Г. Антова, Изследване на функционалните свойства на химично-модифициран инулин, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 381 - 384
СтатияДенев П., М.Крачанова, Хр. Крачанов, Върху реакцията на пектин с амоняк. ІІІ Ензимен анализ на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 87 - 91
СтатияДенев П., Н. Делчев, Г. Добрев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Изолиране и характеристика на инулин от топинамбур, Хранително-вкусова промишленост (3), 2010, 48 - 51
ДокладДенев П., Н. Делчев, М. Тодорова, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Върху въглехидратния състав на растението топинамбур (Heliantustuberosus L.) II. Характеристика на пектиновите вещества., Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 377 - 380
СтатияДенев П., Н. Делчев, Моно- и олигозахариден състав на HelianthustuberosusL., Научни трудове на УХТ, 58 (2), 2011, 385 - 390
ДокладДенев П., Н. Кирчев, Ив. Панчев, Характеристика пектиновых веществ в отходах при производстве соков., Лесные Биологически Активные Ресурсы, Материалы ІІ Международной конференции – Хабаровск, 2004, 153 - 156
СтатияДенев П., Н. Петкова, Ив. Петрова, Ст. Стамов, Денев П., Н. Петкова, Ив. Петрова, Ст. Стамов, Изследване върху емулгиращо-стабилизиращите свойства на прeбиотични инулинови препарати с различна степен на полимеризация, Научни трудове на русенския университет ”Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 174 - 178
Уч. пособиеДенев П., Н. Петкова, М. Тодорова, Хранителна химия, Академично издателство при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018, ISBN 978-954-24-0291-6
ДокладДенев П., НД Менков, И Панчев, Сорбционные изотермы гидроколоидов полисахаридного строение., Дендрарию дальневосточного лесного хозяства, Материалы Международной конференции – Хабаровск, 2006, 228 - 231
СтатияДенев П., Приложение на амидирани пектини за получаване на нискозахарни желет, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 41 (1.2), 2004, ISSN 1311-3321, 108 - 112
СтатияДенев П., Технологична схема за получаване на амидиран пектин, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 41 (1.2), 2004, ISSN 1311-3321, 113 - 117
СтатияДенев П., Хр.Крачанов, Върху реакцията на пектин с амоняк. ІІ Промени във въглехидратния състав, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 81 - 85
ДокладДенев СП, ХН Николов, Изследване върху стабилизацията на уиски чрез комбинирано приложение на изкуствен студ. I.Влияние на екстрактното и алкохолното съдържание на купажите върху студовата обработка., Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”., LX, 2013, 408 - 412
ДокладДенев СП, ХН Николов, Изследване върху стабилизацията на уиски чрез комбинирано приложение на изкуствен студ. II. Стабилизиране на купажите за уиски с органични и неорганични стабилизиращи и бистрещи вещества., Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”., LX, 2013, 413 - 421
СтатияДенев СП, ХН Николов, Изследване върху стабилизацията на уиски чрез комбинирано приложение на изкуствен студ. III. Влияние на режимите на студова обработка на купажите., Лозарство и винарство, 2013 (6), 2014, 10 - 18
СтатияДенкова ЗР, Д Димбарева, ВБ Янакиева, РС Денкова, Щамове Lactobacillus helveticus с пробиотични свойства, „Хранителна наука, техника и технологии”, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 63 - 66
Уч. пособиеДенкова ЗР, РС Денкова, ВБ Янакиева, ИН Добрев, Хранителна микробиология. Ръководство за упражнения, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0269-5
ДокладДенкова РС, Б Горанов, И Георгиева, ЗР Денкова, ГА Костов, Определяне на кинетичните параметри при периодично култивиране на Lactobacillus paracasei PX3 с пробиотичен потенциал, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – гр. Пловдив, 61, 2014, 428 - 432
ДокладДенкова РС, ВБ Янакиева, ЗР Денкова, В Николова, Антимикробна активност на пробиотични щамове Lactobacillus plantarum спрямо Candida albicans NBIMCC 74, V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени – 18.05.2013. 11 години Фондация „Наука и висше образование”, Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547, 116 - 121
ДокладДенкова РС, ВБ Янакиева, ЗР Денкова, Е Галенова, Идентификация и преживяемост при моделни условия на стомашно-чревния тракт на щам Lactobacillus casei PX3, V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени – 18.05.2013. 11 години Фондация „Наука и висше образование”, Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547, 110 - 115
ДокладДенкова РС, ВБ Янакиева, ЗР Денкова, Е Галенова, Идентификация и преживяемост при моделни условия на стомашночревния тракт на пробиотичен щам Lactobacillus casei RN5, Science and Technologies, 3 (4), 2013, ISSN 1314-4111, 134 - 138
ДокладДенкова РС, ВБ Янакиева, ЗР Денкова, С Илиева, А Петкова, Антимикробна активност на щамове Lactobacillus plantarum, изолирани от различни източници, срещу патогени, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2012”, 19-20.10.2012, 2012, ISSN 1314-3913, 77 - 82
ДокладДенкова РС, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Определяне на ензимния профил на щамове Lactobacillus paracasei, изолирани от различни източници, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 858 - 863
ДокладДенкова РС, ЗР Денкова, И Мургов, Б Горанов, Р Николова, Суровосушен ферментирал суджук с пробиотичен щам Lactobacillus plantarum LBRZ12, Science and Technologies, 4 (3), 2014, 59 - 63
ДокладДенкова РС, Л Георгиева, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Антимикробна активност на щам Lactobacillus acidophilus Z10 спрямо патогенни микроорганизми, Научни трудове на Русенския Университет - 2012, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 79 - 83
ДокладДенкова РС, С Илиева, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Инхибираща активност на щамове Lactobacillus fermentum и Lactobacillus brevis спрямо сапрофитни микроорганизми, Научни трудове на Русенския Университет - 2012, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 84 - 88
ДокладДенкова РС, С Илиева, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Пробиотични свойства на щамове Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, изолирани от различни източници, Международна научно-практическа конференция "Технологии, храни, здраве” 50 години ИИРХ – Пловдив, 8.11.2012, 2012, 67 - 72
ДокладДенкова РС, С Илиева, Л Георгиева, ВБ Янакиева, ИН Добрев, Е Султина, Устойчивост на щамове Lactobacillus casei и Lactobacillus plantarum спрямо сапрофитни микроорганизми и консерванти, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2012”, 19-20.10.2012, 2012, ISSN 1314-3913, 83 - 88
СтатияДерекювлиев Т Й, 3. Части на речта или структуро-семантични класове?, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия А. Обществени науки, изкуство и култура. Том III, 2017
СтатияДерекювлиев Т Й, Аглутинативно сатурирана субективност, Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Бердянськ, 2016
СтатияДерекювлиев Т Й, Българските диалекти – лингвистична система от комбинационен тип, Научни трудове на Университет по хранителни технологии , том LXI, 2014., 2014
СтатияДерекювлиев Т Й, Детерминативната функция на съюза ИЛИ, Scientific Researches of the Union of the Scientists Plovdiv. Series B.Natural Sciences and the Humanities. Vol. XIII. Plovdiv,, 2012

Страница 45 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив