Забравена парола

Страница 5 от 71

Общо: 3528

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладХаджиев БИ, Някои възможности на реинженеринговата система за стратегическо управление за справяне с икономическите кризи, П. Научна конференция с международно участие ‘FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 2009’ , ISBN 0477-0250, 23.10.09,, 2009
ДокладХаджиев БИ, V. Alexieva, Modèle de la réingénierie de gestion de réseau de fournitures, ISBN 0477-0250, UHT, 2009, 6 стр., 2009
ДокладХаджиев БИ, Развитие на българската икономика чрез комплексен реинженеринг. (КР), НПК на УНСС „Предпоставки и възможности за индустриалния растеж на България” посветена на 65 годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес” при УНСС ISBN 978-054-644-494-3;., 2013
СтатияХаджиев БИ, Два основни проблема в развитието на човешката цивилизация, Научно-приложно списание „Храната на 21 век”, бр.4, ноември ISBN 2535-0072, 2017
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, И. Бъчварова, Необходимост от комплексен реинженеринг на туристическия бизнес в България, сборник с доклади от МНПК, Варна, Наука и икономика ИУ pp.528-76, ISBN 978-954-21-0982-2;, 2018
ДокладХаджиев БИ, И. Кулова, И. Бъчварова, Complex reengineering of business operations - a key factor for successful international business, УХТ Пловдив, Юбилейна научно-приложна конференция: SCIENTIFIC WORKS OF UNIVERSITY OF FOOD , TECHNOLOGIES, 2018, VOLUME 65 ISSUE 1, ISBN 1313-731Х, 2018
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Ив. Бъчварова, CREATING THE CONDITIONS FOR BROADBAND BUSINESS ENTREPRENEURSHIP TO ENSURE LASTING SUCCESS FOR THE BULGARIAN SOCIETY, сборник с доклади от ЮНПК, София 2018, УНСС, / ISSN: 978-619-7009-12-, 2018
ДокладХаджиев БИ, Широколентовото бизнес предприемачество, като нова технология на комплексния реинженеринг, сборник с доклади от МНПК, Варна, Наука и икономика ИУ, ISBN 978-954-21-0982-2;, 2018
ДокладХаджиев БИ, Комплекс от реинженерингови модели за развитие на бизнес дейността в региона, НПФ/2006 « Икономически модели за развитие на бизнес дейността в региона» ISBN 1311-9192,СУБ-П., 2006; 5 стр., 2006
ДокладХаджиев БИ, Реинженерингов маркетинг, ISBN 1311-9192,СУ в България, П., Международна конференция на младите учени. 14-16 юни, 2007г.; 6 стр., 2007
ДокладХаджиев БИ, Алексиева Йор., Василева, Е., Интегрална система за управление на туристическата индустрия в България, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр., том 10, 2008
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Подходът Шест сигма – основен инструмент на реинженеринговата система, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр. том 10, 2008
ДокладХаджиев БИ, Е. Василева, Световните кризи и тяхното влияние върху туризма, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр., том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Практико-приложни аспекти за използване на АСУ за повишаване ефективността на БО, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр., том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Алгоритъм за реинженерингов програмен продукт, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр. ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Интегрирани реинженерингови системи за управление на бизнеса и ефекта от тях за Българските МСП, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 9 стр. том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, Комплексният реинженеринг, като средство за изход от кризите, ISBN 1311-9192, СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
СтатияХаджиев БИ, V. Alexieva, Solutions flexibles de réingénierie pour l’intégration inter-organisationelle à l'aide de systèmes ERP, Revue de Génie Industriel, ISSN 1313-8871, 2009, 5 р.,, 20091
СтатияХаджиев БИ, Re-enginering marketing (RM), Pecvnia, Monografico, 6 р., ISBN 1699-9495, http://www3:unileon.es/pecvnia/ pecvnia. Htm, 20101
СтатияХаджиев БИ, Prokopiev Tsvetko, Pacheva Anna, Increasing of eco-effficiency in food industri by processes reengineering, CZU 664 (082) Proceedings of the international conference Modern technologies, in the food industry- CZU 664, 20121
ДокладХаджиев БИ, И. Хаджиев, Индустриалното развитие, като функция от процесите на глобализация, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 7. ISBN 1311-9192-70%;, 2014
ДокладХаджиев БИ, Фактори за оценка и анализ на индустриалното развитие, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 8. ISBN 1311-9192;, 2014
ДокладХаджиев БИ, Три основни модела в системата за прилагане на комплексен реинженеринг, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 6. ISBN 1311-9192;, 2014
ДокладХаджиев БИ, Някои възможности на комплексния реинженеринг за решаване на два основни проблема в развитието на обществото, сборник с доклади на СУП, Пловдив, pp.374-358, ISBN/ ISSN: 1311-9192; ISBN 2534-9376 (on-line), 2018
Уч. пособиеХаджиев БИ, Бизнесът за някои необходимости за бизнес, ЦРХЦ Анима и ТК, рецензенти проф. Огнян Панов, 80 стр.., 1994
Уч. пособиеХаджиев БИ, Зони за икономически растеж., ЦРХЦ Анима, П., 96 стр., 2003
Уч. пособиеХаджиев БИ, Приложна икономика и мениджмънт., Пловдив, ЦРХЦ Анима, ТК Р№ ТК 1005,. 440 стр, 1997
Уч. пособиеХаджиев БИ, Отворената икономика, Човекът и пазарът., ЦРХЦ Анима и ТК, рецензент проф. Огнян Панов, редактор П. Димов, 128стр.., 1996
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт, изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр., 2009
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по икономика на индустриалното предприятие., изд. ЦРХЦ Анима. ISBN 954-9752-38-0, 292 стр., 2004
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по теоретични основи на управлението, ЦХЦ Анима и ТК . ISBN 954-9752-39-9, 276 стр, 2003
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по управление на иновациите., изд. УИ УХТ, П , 113 стр. ISBN 978-954-24-0137-7, 2013
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт., изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр, 2009
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по реинженеринг, УХТ, П., ISBN 978-954-24-0116-2, 180, 2007
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по бизнес комуникации и преговори.., УХТ, П., 220 стр. ISBN 978-954-24-0140-7, 220 стр, 2008
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по управление на маркетинга (статика и динамика през призмата на комплексен реинженеринг), УХТ, Пловдив, 285 стр, ISBN 978-954-24-0210-7, 2012
МонографияХаджиев БИ, Д. Грибачев, Оптимистична история и теория на предприемачеството - книга първа. Истината и заблудите в съвременния свят., ISBN 954-9752-42-9, ЦРХЦ Анима, Пловдив, 2005г., 319 стр., 2005
МонографияХаджиев БИ, Европейска икономическа интеграция / монографично изследване, УИ УХТ, ISBN 978 -954-24-0146-9, П. 2009, 176 стр., 2009
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условия на глобализация на икономиката, изд. УИ УХТ, ISBN 978 -954-24-0117-9, П. 2008, 640 стр., 2008
МонографияХаджиев БИ, Ръководство за разработване на реинженерингов бизнес план / монографично изследване предназначено за предприемачи и мениджъри ... /.,, изд. УИ УХТ, ISBN 978-954-24-0136-0, П 2009), 113 стр., 2009
МонографияХаджиев БИ, Реинженеринг на е-бизнеса, изд. УИ УХТ, ISBN 978-954-24-0212-1, П. 2013, 82 стр;, 2013
МонографияХаджиев БИ, Българското предприемачество и пътят напред, ISBN 954-9752-32-1, ТК- Пловдив, ЦРХЦ Анима м. март 2004, 380 стр;, 2004
МонографияХаджиев БИ, Възможностите на разумното управление срещу съвременните предизвикателства на живота в България, ISBN 954-9752-25-9, ТК- Пловдив, ЦРХЦ Анима 2002, 84 стр.;, 2002
МонографияХаджиев БИ, Разумното управление - реинженеринг, ISBN 954-9752-20-8, ТК- Пловдив” и ЦРХЦ Анима, Пловдив, 412стр., 2000
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условията на глобализация на икономиката (по примера на индустриалните организации от ХИ), ISBN 978-954-24-0215-2, УИ УХТ, 310стр., 2012
СтатияB. Georgieva, D. Karashanova, R. Angelov, AM Slavov, IN Vasileva, TM Dodevska, TEM characterization of silver and gold nanoparticles synthesized by a “green” method using water extract of Rosa Damascena petals waste and beer weast, Bulgarian Chemical Communications, 50 (F), 2018, ISSN ISSN: 0324-1130, 158 - 1621
СтатияIvanov I., R. Vrancheva, N. Petkova, Y. Tumbarski, I. Dincheva, I. Badjakov, Phytochemical compounds of anise hyssop (Agastache foeniculum) and antibacterial, antioxidant, and acetylcholinesterase inhibitory properties of its essential oil, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 9 (02), 2019, ISSN 2231-3354., 072 - 0781
СтатияPetkova N., Popova A, I. Alexieva, Antioxidant properties and some phytochemical components of the edible medicinal Malva sylvestris L,, Journal of Medicinal Plants Studies, 7 (1), 2019, ISSN ISSN (E): 2320-3862 ISSN (P): 2394-0530., 96 - 99
СтатияMG Georgieva, AI Tashev, DG Atanasov, Energy efficiency of impulse drying regimes of beetroot, Bulgarian Chemical Communications, Volume 50 (Special Issue G), 2018, ISSN 0324-1130, 230 - 23511
СтатияKalaydzhiev H, P Ivanova, M Stoyanova, A Pavlov, T Rustad, CLM Silva, VI Chalova, Valorization of rapeseed meal: Influence of ethanol antinutrients removal on protein extractability, amino acid composition and fractional profile, Waste and Biomass Valorization, 2019, 1 - 1111

Страница 5 от 71

Общо: 3528

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив