Забравена парола

Страница 5 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладВълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, ЦВ Прокопов, Полупромишленная установка по очистке воздуха от улетучиваюшихся органических соединений, VIII Международная научно-техническая конференция “Техника и технологии пищевых производств”, Могилев, Беларус, Teзисы докладов, 1, 2011, 22 - 26
ДокладЗлатев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Възможности за оползотворяване на растителни отпадъци в биогаз, Сборник с доклади на Юбилейна научна сесия “100 години научноизследователска работа с етеричномаслените и лечебни култури в България”, Институт по Розата и Етеричномаслените култури, Казанлък, 2007, 116 - 120
ДокладTanchev SS, TV Prokopov, A Kostov, Influence of enzyme maceration and homogenisation pressure upon nectar sedimentation during storage, In: Oliveira, J. (Ed.). Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Minimal and Combined Process, Porto, Portugal, 5, 1995, 85 - 87
ДокладTanchev SS, TV Prokopov, Kinetics of the enzymic maceration of fruits and vegetables, Seventh International Congress on Engineering and Food, 13 - 17 April, Brighton, England, In: Jowitt R. (Ed.) Engineering & Food at ICEF7 Supplement, Academic Press, 1997, SB9 - SB12
ДокладChochkov RM, GI Karadzhov, Research on the barley bread staling, Селскостопанска академия институт за изследване и развитие на храните Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 65 - 69
ДокладПетков ТЗ, КТ Динков, ЦВ Прокопов, Екологоикономически и технологически аспекти в опазване на околната среда при производство на храни, Международен симпозиум “Екология-2004”, Сл. Бряг, Наука Инвест – клон Бургас, 1, 2004, 260 - 266
ДокладПрокопов ЦВ, Т Златев, Особености при внедряването на моделът за “Чисто производство” в хранителната индустрия, Международен симпозиум “Екология-2005”, 13-17 юни, Сл. Бряг, Наука Инвест – клон Бургас, III (3), 2005, 26 - 32
ДокладПрокопов ЦВ, Т Златев, Екологосъобразни технологии за производство на безопасни храни на млечна основа, Международен симпозиум “Екология-2006”, 5-9 юни, Сл. Бряг, Наука инвест – bклон Бургас, 2, 2006, 121 - 128
ДокладTanchev SS, P Paraskova, M Haydutov, TV Prokopov, A Kostov, A Kalnev, Utilization of anthocyans as an indicator of the effect of thermal processing on food quality, In: Oliveira, J. (Ed.), Process optimisation and minimal processing of foods, . CIPA-CT94-0195, Thermal Processing, Porto, Portugal, 1, 1995, 69 - 72
ДокладProkopov TV, SS Tanchev, Effect of enzyme maceration and homogenisation upon apricots nectar sedimentation during storage. In: Shelf life prediction for improved safety and quality of foods, CIPA-CT-0120, Final Workshop, Wageningen, The Netherlands, 1997, 28 - 31
ДокладЧочков РМ, RP Nedelcheva, Влияние на орехово брашно върху някои хлебопекарни свойства на пшенично брашно, Научни трудове УХТ – Пловдив,, LXII, 2015, ISSN 1314 – 7102, 30 - 33
ДокладProkopov TV, K Onkov, SS Tanchev, Pectolitic activity of some industrial enzyme preparations used for pressing of fruits and vegetables. In: Oliveira, J., Oliveira, F., Gorris, L. (Eds.), Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Minimal and Combined Processes, Porto, Portugal, 5, 1998, 159 - 162
ДокладTanchev SS, K Onkov, M Haydutov, P Paraskova, TV Prokopov, S Haralampiev, M Ruinova, Correlation between surface, least lethality point and average quality of foods during sterilisation or cooling after packaging without sterilization, In: Oliveira, J., Oliveira, F. (Eds.), Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Thermal Processing, Porto, Portugal, 1, 1998, 114 - 118
ДокладTanchev SS, K Onkov, P Richardson, P Paraskova, M Haydutov, S Phylipov, S Haralampiev, TV Prokopov, T Petrova, Lethality and quality retention distribution in in-pack batch sterilised foods,. In: Oliveira, J., Oliveira, F. (Eds.), Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Thermal Processing, Porto, Portugal, 1, 1998, 109 - 113
ДокладSopotenska IS, RM Chochkov, GI Karadzhov, GT Dobrev, VT Dobreva, Détermination de l’influence de lipase, produite par Aspergillus carbonarius sur la capacité de formation de gaz de la farine de froment et sur les propriétés rhéologiques de la pâte, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314 – 7102, 179 - 183
ДокладБадев ЙА, ЖТ. Стойчев, Оценка на статистическите характеристики на определящите технологични величини на процеса на оцетнокисела ферментация, САИ, I, 2012, 145 - 148
ДокладVuchev AS, ND Bankov, YK Madankov, Current Control for a CO2 Laser using LCC Resonant DC-DC Converter, XXI International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET’2012”, 19-21 September 2012, Sozopol, Bulgaria, Annual Journal of Electronics, Sofia, Bulgaria, Volume 6 (Number 1), 2012, ISSN 1314-0078, 140 - 143
ДокладВучев АС, ЯК Маданков, НД Банков, Експериментално определяне на собствения капацитет на високоволтови трансформатори в състава на резонансен DC-DC преобразувател, International Conference Engineering, Technologies and System – TECHSYS 2013, 29-31 May 2013, BULGARIA, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, Volome 19 (Number 1), 2013, ISSN 1310-8271, 27 - 30
ДокладVuchev AS, ND Bankov, YK Madankov, Load Characteristics of High Voltage Resonant DC/DC Converter, XXII International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET’2013”, 18-20 September 2013, Sozopol, Bulgaria, Annual Journal of Electronics, Sofia, Bulgaria, Volume 7, 2013, ISSN 1314-0078, 156 - 159
ДокладВучев АС, ДС Спиров, НД Банков, Проектиране и изследване на високочестотен преобразувател за захранване на луминисцентна лампа, Национална конференция с международно участие „Автоматизация на процесите в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост – 2013”, 17 - 19 Октомври 2013, Пловдив, Научни трудове на УХТ – Пловдив, Том 60 (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 193 - 196
ДокладBadev JA, JT. Stoychev, IM. Maslinkov, Estimation of parameters in a biotechnology process model through the extended Kalman filter, III International Conference - Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2013), Zrenjanin, 2013, 19 - 24
ДокладВучев АС, НД Банков, Регулировъчни характеристики на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране, Национална конференция с международно участие „Електроника 2014”, София, 15 Май 2014, 2014, ISSN 1313-3985, 333 - 338
ДокладBadev JA, IM. Maslinkov, JT. Stoychev, P. Madjarova, Training artificial neural networks for dynamic process modeling, III International Conference - Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2013), Zrenjanin, 2013, 220 - 224
ДокладVuchev AS, ND Bankov, Two-parametrical Control of Series Resonant DC-DC Converters that Operate with Common Load, XLIX ICEST 2014, 25 – 27 Junе 2014, Nis, Serbia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2014, ISSN ISBN 978-86-6125-109-2, 467 - 470
ДокладСтойчев ЖТ, Някои аспекти на процеса на оцетнокисела ферментация от гледна точка на неговото управление, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2013”, LX, 2013, 181 - 186
ДокладВучев АС, НД Банков, ДС Спиров, Симулационни и експериментални изследвания на електронен баласт за луминесцентна лампа, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, 24-25 Октомври 2014, Пловдив, Научни трудове, Том LXI (Свитък 1), 2014, ISSN 1314-7102, 577 - 580
ДокладСтойчев ЖТ, ЙА. Бадев, П. Млекаров, Определяне на динамичните параметри на периодичен биотехнологичен процес, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2013”, LX, 2013, 148 - 153
ДокладВучев АС, НД Банков, Аналитично изследване на последователно резонансен DC-DC преобразувател с несиметричен управляем изправител, IV Международна Научна Конференция – Техника, Технологии и Системи – „ТЕХСИС 2015”, 28-30 May 2015, BULGARIA, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, Volume 21 (Number 1), 2015, ISSN 1310-8271, 285 - 290
ДокладДонев Р, ЖТ. Стойчев, Д. Кузманова-Донева, Електронен стенд за калибриране на промишлени манометри, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2014”, LXI, 2014, 587 - 592
ДокладЕнгеров А, ЖТ. Стойчев, Управление на машина за сглобяване на електрически компоненти за автомобилостроенето, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2014”, LXI, 2014, 593 - 598
ДокладTanchev SS, TV Prokopov, TH Luizova-Horeva, Food safety: primary goal of consumer citizens, Proceedings of the first international conference of the consumer citizenship network “Using, choosing or creating the future”, 1-2 March, Paris, Hogskolen I Hedmark. Oppdragsrapport, 4, 2004, 177 - 184
ДокладПетров И, ЖТ. Стойчев, Автоматизация на сяроочистваща инсталация на ТЕЦ “Марица 3” Димитровград, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2015”, LXII, 2015, 648 - 653
ДокладProkopov TV, G Marudov, T Zlatev, TH Luizova-Horeva, SS Tanchev, Environmental policy and management in food industry – two of the basic aspects of global solidarity, Proceedings of the second international conference of the consumer citizenship network, “Thaking Responsibility”, Bratislava, Hogskolen I Hedmark. Oppdragsrapport, 7, 2005, 273 - 276
ДокладСтойчев ЖТ, ПИ. Млекаров, Управление и оптимизация на процеса на оцетнокисела ферментация, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2015”, LXII, 2015, 622 - 624
ДокладКамбурова В, И Желева, ЦВ Прокопов, Изследване на топлообмена при стерилизация на консерви гроздов сок, Русенски университет “А. Кънчев”, Трудове на юбилейна научна конференция, 44 (1), 2005, 213 - 219
ДокладКавазов З, ЖТ. Стойчев, Някои аспекти на вентилационните системи като обект за управление, Научна конференция “Хранителна наука, техника и технологии - 2016”, 2016
ДокладПрокопов ЦВ, Т Златев, Модел за оценка на жизнения цикъл на продукти от ХВП, Шеста национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве-2006”, Пловдив, Сборник на докладите, Академично издателство на АУ-Пловдив, 2006, 375 - 378
ДокладAtanasova T, N Nenov, V Gochev, T Girova, P Merdzhanov, I Stoilova, A Stoyanova, Low temperature extraction of plants by liquificate cases. 12. Pimento, Материалы Международной научно-практической конференции „Инновационное развитие пищевой, легкой промыелонности и индустрии гостеприимства”, 17 – 18 казан, Алматы, Казахстан, 2013, 40 - 43
ДокладДинков КТ, ЦВ Прокопов, Т Златев, Ултрафилтрацията и диафилтрацията деконтаминират храни, съдържащи инсектофунгициди, Първи международен симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни” 19-20 октомври, РНТС-Пловдив, 2006, 327 - 330
ДокладAtanasova T, N Nenov, V Gochev, T Girova, I Stoilova, A Stoyanova, Low temperature extraction of plants by liquificate cases. 14. Clove (Syzygium aromaticum (L.) Merrill & Perry), Материалы международной научно-практической конференции, Вoронеж, Россия, 19 – 20 июня, 2013, 20 - 26
ДокладNenov N, V Gochev, I Stoilova, T Girova, T Atanasova, A Stoyanova, Low 1emperature extraction of plants by liquificate cases. 16. Peppermint (Mentha piperita L.), Proceeding of the International Conference “Agri-Food Sciences, Processes and Technologies”, May 14 – 15, Sibiu, Romania, 2014, 70 - 80
ДокладNenov N, V Gochev, T Girova, I Iliev, I Stoilova, A Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquefied cases. 20. Basil (Ocimum basilicum L.), Материалы международной научно-практической конференции, Воронеж, 2014, 140 - 143
ДокладAtanasova T, N Nenov, V Gochev, T Girova, P Merdzhanov, A Stoyanova, Lavender extract with tetraflouroethane - chemical composition, antimicrobial activity and application in cosmetics, 2nd International conference on Natural Products Utilization 14 – 17 October, Plovdiv, Bulgaria, 2015
ДокладNenov N, T Atanasova, V Gochev, T Girova, T Djurkov, P Merdzhanov, A Stoyanova, New product from Bulgarian rose, II International Sceintific and Practical Conference “Innovative Technologies in Science”, February 25 – 26, Dubai, UAE., 20161
ДокладKirisheva G, D Balev, T Atanasova, T Djurkov, M Kakalova, D. Blazveva, Comparative analysis of the chemical composition and properties of spice extracts 1. Black pepper (Piper nigrum L.), International Scientific and Practical Conference "World science", Dubai, 3 (7), 2016, 10 - 17
ДокладКиришева Г, Д Балев, Т Атанасова, Н Ненов, Т Джурков, М Какалова, А. Славчев, Сравнителен анализ на химичния състав и свойства на екстракти от подправки 2. Кимион (Cuminum cyminum L.), - Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Пловдив, 2016, 319 - 326
ДокладВучев АС, НД Банков, ТП Стаменов, Симулационно изследване на реверсивен резонансен DC-DC преобразувател, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив, Научни трудове, Том LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 597 - 602
ДокладSlavov AK, ZR Denkova, MV Hadjikinova, Morphological, physiological and biochemical characteristics of seven bacterial strains for wastewater treatment, Proceeding of Conference “40 Years Department “Machine and Apparatus of Food Industry” of University of Food Technologies-Bulgaria" in the Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 1 (2), 2013, ISSN 1314-7773, 9 - 15
ДокладVuchev AS, ND Bankov, YK Madankov, AA Lichev, Analytical Modeling of a ZVS Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, LI ICEST 2016, 28 – 30 Junе 2016, Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers, 2016, ISSN ISBN-13 978-9989-786-78-5, 273 - 276
ДокладSlavov AK, ZR Denkova, RS Denkova, ZL Urshev, Morphological characteristics and genetic identification of seven bacterial strains for wastewater treatment, Proceeding of Conference “40 Years Department “Machine and Apparatus of Food Industry” of University of Food Technologies-Bulgaria" in the Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 1 (2), 2013, ISSN 1314-7773, 16 - 20

Страница 5 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив