Забравена парола

Страница 6 от 80

Общо: 3958

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияMihaylova DS, Popova A, Goranova Zh, Petkova D, Doykina P, Lante A, The Perspective of Nectarine Fruit as a Sugar Substituent in Puddings Prepared with Corn and Rice Starch, Foods, 10, 2563, 202111
СтатияTerziyski GP, VS. Terziyska, An Approach for Engineering Tuning of PI-Controller with Dynamic Object from Third Order, International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 4 (5), 2021, ISSN 2581-7175, 954 - 958
СтатияSpirov DS, Modeling of DC Motor Fed from Photovoltaic Panel, 17-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 2021, ISSN 978-166543582-61
СтатияSpirov DS, Investigation of the starting mode of a three-phase induction machine with single-phase power supply, 21st International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2020, 2020, ISSN 978-172814346-01
ДокладСпиров ДС, Комитов НГ, Автоматична система за загряване на вода и отопление, Международна научна конференция “УНИТЕХ’19”, І, 2019, ISSN 1313-230X, 263 - 268
ДокладСпиров ДС, Моделиране и изследване на фотоволтаична система, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, XVIII, 2020, ISSN 1311 -9419, 32 - 35
ДокладСпиров ДС, Комитов НГ, Автоматична система със соларен модул за загряване на вода и отопление на сграда., Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, XVIII, 2020, ISSN 1311 -9419, 36 - 39
СтатияSpirov DS, Optimal algorithms for minimizing of active and reactive power of induction motors taking into account of iron losses, 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, 2019, ISSN 978-172811413-2, 518 - 52111
СтатияVladev VP, M Todorova, V Slavchev, M Brazkova, E Belina, S Bozhkov, P Radusheva, A new basic structure suitable for a fully integrated all-fiber-optic stimulated emission dye source, J. Phys.: Conf. Ser., 1859 (012059), 2021, ISSN 17426588, 1 - 611
Уч. пособиеДуракова АГ, Ръководство за упражнения по основни процеси и апарати, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2021, ISBN 978-954-24-0326-5
ДокладОбрешков ИО, SARS-CoV-2 пандемията в България и предизвикателствата при дистанционното обучение в реално време на студенти в сферата на туризма, ТУРИЗЪМ и свързаност: сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие по случай 55 години от създаването на специалност „Туризъм“, 2020, ISSN 978-954-21-1052-1, 51 - 58
ДокладDurakova AG, AL Vasileva, KB Choroleeva, Sorption characteristics of ready-made mixtures containing oatflakes, apples, and cinnamon, E3S Web Conf.10th International Conference on Thermal Equipments, Renewable Energy and Rural Development (TE-RE-RD 2021), Volume 286, 2021, ISSN https://doi.org/10.1051/e3sconf/2021286030031
ДокладDurakova AG, AL Vasileva, TzvI Gogova, ML Temelkova, RY Krasteva, Desorption capacity of raw energy bars with fruits of Zizyphus jujuba Mill. - Bulgaria, E3S Web Conf.10th International Conference on Thermal Equipments, Renewable Energy and Rural Development (TE-RE-RD 2021), Volume 286, 2021, ISSN https://doi.org/10.1051/e3sconf/2021286030021
ДокладМихов, В., ОСОБЕНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СИНХРОННИ КЛЮЧОВИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ В РАЗЛИЧНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, сборник доклади НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ TechCo-2021, Ловеч, 2021, ISSN 2535-079X, 26 - 30
ДокладМ. Динкова, Е. Динков, В. Михов, НЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ ЕДНОТАКТНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ С КОНДЕНЗАТОРНО ИЗОЛИРАНЕ, Хранителна наука, техника и технологии-2013, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 206 - 211
ДокладMihov, V., E. Dinkov, BATTERY MANAGEMENT SYSTEM FOR MULTI CELL APPLICATIONS, USING COMMON HF-L LINK, Proceedings of XXII International Scientific Conference Electronics - ET2013, vol.7, 2013, ISSN 1314-0078, 164 - 168
ДокладMihov, V., E. Dinkov, IMPROVED COMMUTATION CONTROL IN SWITCHING REGULATORS FOR BATTERY EQUALIZER APPLICATIONS, Proceedings of Nanotech 2012, Vol.2, 2012, ISSN ISBN 978-146656275-2, 98 - 1011
СтатияМихов, В., Е. Динков, НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ХАРМОНИЧНИЯ СЪСТАВ ПРИ РЕГУЛАТОРИТЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА С ГАЗОРАЗРЯДНИ ИЗТОЧНИЦИ, Инженерни Науки, Кн. 2, 2010, ISSN 1312-5702, 51 - 60
СтатияМихов, В., ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛЮЧОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ В СХЕМА ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ ЗАРЯДА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СВЪРЗАНИ АКУМУЛАТОРИ ПРИ РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ, Инженерни науки, Кн.1, 2010, ISSN 1312-5702, 20 - 30
ДокладMihov, V., Iv. Neychev, SWITCHING CONVERTERS FOR LINE VOLTAGE REGULATION IN HID-LAMP LIGHTING SYSTEMS, Proceedings of the Seventeenth international scientific and applied science conference “Electronics ET 2008, book 1, 2008, 123 - 128
ДокладМихов, В., Е. Динков, РЕГУЛИРАНЕ ИНТЕНЗИТЕТА НА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ ОТ ГАЗОРАЗРЯДЕН ТИП, Национална конференция с международно участие “Електроника 2008” - сборник с доклади, 2008, 252 - 258
ДокладMihov, V., E. Dinkov, AC-AC POWER CONVERTERS – OVERVIEW AND APPLICATION, Proceedings of the Sixteenth international scientific and applied science conference Electronics ET 2007, book 2, 2007, ISSN 1313 – 1842, 121 - 126
ДокладMihov, V., E. Dinkov, DYNAMIC NON-OVERLAP COMMUTATION CONTROL IN SWITCHING REGULATORS, Proceedings of the Sixteenth international scientific and applied science conference Electronics ET 2007, Book 2, 2007, ISSN 1313 – 1842, 116 - 121
ДокладВучев АС, ВД Михов, Изследване на ефективността на последователно-резонансен преобразувател на постоянно напрежение при работа над резонансната честота, V Национална научна конференция с международно участие TechCo 2021, 2 - 3 Юли 2021, Ловеч, Сборник доклади, 2021, ISSN 2535-079X, 55 - 60
ДокладGrigorova TG, AS Vuchev, Output and Control Characteristics of an LLC DC-DC Converter Operating above Resonant Frequency based on State Plane Analysis, XII National Conference with International Participation ELECTRONICA 2021, 27-28 May 2021, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2021, ISSN ISBN 978-1-6654-4061-5, 1 - 41
ДокладVuchev AS, TG Grigorova, State Plane Analysis of an LLC DC-DC Converter Operating above the Resonant Frequency, XII National Conference with International Participation ELECTRONICA 2021, 27-28 May 2021, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2021, ISSN ISBN 978-1-6654-4061-5, 1 - 41
ДокладLichev AA, AS Vuchev, Experimental Investigation of a Series Resonant DC-DC Converter with a Symmetrical Controlled Rectifier, XII National Conference with Inernational Participation “Electronica 2021”, Sofia, Bulgaria, 27 - 28 May 2021, IEEE Catalog Number CFP21P58-CDR, 2021, ISSN 978-1-6654-4060-8, 149 - 1521
ДокладЛичев АА, Възможности на микроконтролера ZF083A за реализиране на фазово управление, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия В. Техника и технологии, Пловдив, България, 20 – 21 Ноември 2020, том XIX, 2021, ISSN 1311-9419, 39 - 42
ДокладЛичев АА, USB осцилоскопът като алтернатива на конвенционалните измервателни уреди при изследване на електрически сигнали, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия В. Техника и технологии, Пловдив, България, 20 – 21 Ноември 2020, том XIX, 2021, ISSN 1311-9419, 34 - 38
ДокладLichev AA, Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter Performance Improvement, XI National Conference with Inernational Participation “Electronica 2020”, Sofia, Bulgaria, 23 - 24 July 2020, IEEE Catalog Number CFP20P58-CDR, 2020, ISSN 978-1-7281-7530-0, 156 - 1591
ДокладЛичев АА, ЯК Маданков, Реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия В. Техника и технологии, Пловдив, България, 31 Октомври – 1 Ноември 2019, XVIII, 2020, ISSN 1311-9419, 63 - 66
ДокладLichev AA, AS Vuchev, ND Bankov, YK Madankov, Load and Control Characteristics of a Phase-shift Controlled Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, Sixth International Scientific Conference “Engineering, Technologies and Systems” TECHSYS 2017, Plovdiv, Bulgaria, 18 - 20 May 2017, Proceedings, 2017, ISSN 2535-0048, 105 - 110
ДокладLichev AA, AS Vuchev, ND Bankov, YK Madankov, Load and Control Characteristics of a Series Resonant DC-DC Converter, Sixth International Scientific Conference “Engineering, Technologies and Systems” TECHSYS 2017, Plovdiv, Bulgaria, 18 - 20 May 2017, Proceedings, 2017, ISSN 2535-0048, 99 - 104
СтатияGeorgiev R., I. Ivanov, P. Ivanova, Y. Tumbarski, H. Kalaydzhiev, I. Dincheva, I. Badjakov, , Phytochemical Profile and Bioactivity of Industrial Rapeseed Meal Ethanol-Wash Solutes, Waste and Biomass Valorization, 2021, ISSN 1877-264111
СтатияPetkova N., R. Arabadzhieva, I. Hambarliyska, D. Vassilev, G. Gencheva, , T. Ignatova-Ivanova, S. Ibryamova, M. Koleva, , Ultrasound-Assisted Synthesis of Antimicrobial Inulin and Sucrose Esters with 10-Undecylenic Acid., Biointerface Research in Applied Chemistry, 11 (4), 2021, ISSN 2069-5837, 12055 - 1206711
СтатияMihaylova DS, Desseva I, Popova A, Dincheva I., Vrancheva R, Lante A, Krastanov AI, GC-MS Metabolic Profile and α-Glucosidase-, α-Amylase-, Lipase-, and Acetylcholinesterase-Inhibitory Activities of Eight Peach Varieties, Molecules, 26 (4183), 202111
СтатияPopova A., DS Mihaylova, Spasov A., Plant-based Remedies with Reference to Respiratory Diseases – A Review, The Open Biotechnology Journal, 15, 2021, 46 - 581
СтатияProkopov TV, MG Georgieva, MI Nikolova, D Atanasov, DS Taneva, Drying characteristics of onion processing waste, Bulletin of the Transilvania University of Brasov. SeriesII: Forestry.Wood Industry. Agricultural Food Engineering, 14 (63), 2021, 193 - 2001
ДокладНиколова МИ, ЦВ Прокопов, ТА Иванова, ДС Танева, В Попова, Приложение на растителен биосорбент Physalis Piruviana L. за отстраняване на медни йони от водни разтвори, Сборник доклади Младежки форум "Наука, Технологии, Иновации, Бизнес" - Пловдив. СНЦ ТО на НТС с Дом на науката и техниката, 2020, 64 - 70
ДокладПрокопов ЦВ, МИ Николова, ТА Иванова, В Попова, ДС Танева, Отстраняване на медни йони от водни разтвори чрез биосорбент Physalis Piruviana L. - кинетично изследване, Сборник на докладите от национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве". СНЦ ТО на НТС с Дом на науката и техниката - Пловдив, 2020, ISSN 2367-9530, 128 - 133
СтатияTopleva SA, TV Prokopov, DS Taneva, Value Eco-Innovation as a Basis for Clean Production Through Ecodesign in the Bulgarian Food Industry, In: Dobrinkova, N., Gadzhev, G. (eds.) Environmental Protection and Disaster Risks. EnviroRISK2020. Studies in Systems, Decision and Control, 361 (Springer, Cham), 2021, ISSN 978-3-03070189-5, 359 - 3691
СтатияNikolova MI, TV Prokopov, TA Ivanova, V Popova, DS Taneva, Milen Dimov, Nadezhda Mazova, Applying cape gooseberry residues for removal of Cr(VI) from aqueous solution, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 55 (6), 2020, 2076 - 20841
ДокладTopleva SA, TV Prokopov, DS Taneva, Eco-Innovation as a Basis for Clean Production Model in the Food Industry: an Insigh from Bulgaria, Proceeding of 1st International Conference on Environmental Protection and Disaster RISKs, Sofia, 2020, 564 - 572
СтатияNikolova MI, TV Prokopov, Stankov, S., BV Bozadzhiev, A Stoyanova, Application of biomass from Greek juniper needles (Juniperus excelsa M. Bieb) for removal of Cr(VI) from aqueous solution, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1031 (012096), 20211
СтатияTerziyski GP, Analysis and Simulation of LLC Resonant DC-DC Converter for Photovoltaic Applications, International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 4 (3), 2021, ISSN 2581 - 7175, 586 - 594
СтатияChochkov RM, Zlateva D., Stefanova D., Effect of Spirulina platensis and Kelp algae on the content of thiamine and riboflavin in wheat bread, Ukrainian Food Journal, 10 (1), 2021, ISSN 2304-974X, 145 - 1571
СтатияKonstantinova S, Introduction of a green entrepreneurship model in tourism – opportunities and trends, Knowledge International Journal, Vol. 42 (1), 2020, ISSN 545-4439 ISSN 1857-923X, 53 - 57
МонографияКонстантинова С, Моделиране на корпоративния растеж, Пловдив: КСИ, - 169 с., 2020, ISBN 978-954-2942-42-9
МонографияКонстантинова С, Сезонност на туристическия бизнес, Пловдив: КСИ, - 298 с., 2020, ISBN 978-954-2942-41-2
ДокладAliosman-Agapieva, V., S Konstantinova, Amount, collection term and trends regarding tourism tax under COVID-19 conditions, Интегрирана отчетност в управлението на предприятието, E-сборник с доклади, Свищов: АИ „Д. А. Ценов“, 2020, ISSN ISBN 978-954-23-1920-7 (online), 106 - 110

Страница 6 от 80

Общо: 3958

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив