Забравена парола

Страница 6 от 23

Общо: 1149

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладБозуков НХ, ПИ Несторова, НЙ Желязков, ИВ Маринова, ТЙ Дерекювлиев, Генериране на тестове с език за програмиране, Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, 1, 2012, 292 - 298
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Усъвършенстване на технологичната схема за получаване на първа клера в "Захарни Заводи Горна Оряховица", Научни трудове на УХТ - Пловдив, LXI, 2014, 288 - 292
ДокладСпиров ДС, Безсензорно определяне на скоростта и енергийните характеристики на асинхронната машина., УНИТЕХ’09, Габрово, I, 2009, 55 - 60
ДокладСпиров ДС, Оптимално управление на асинхронни машини при натоварване със зависещи от скоростта съпротивителни моменти., Международна научна конференция ТЕХСИС09, 2009, ISSN 1310-271, 193 - 198
ДокладСпиров ДС, Оптимални алгоритми за управление на асинхронни машини при минимизиране на активната, реактивната и пълната консумирани мощности., Международна научна конференция ТЕХСИС 2009, 2009, ISSN 1310-271, 187 - 192
ДокладВучев АС, Унифициран анализ на резонансни DC-DC преобразуватели при фазово управление – част I, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, 23-24 Октомври 2009, Пловдив, Научни трудове, Том LVI (Свитък 2), 2009, ISSN 0477-0250, 401 - 406
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Технологични изчисления при съвместна преработка на цвекло и сурова тръстикова захар, Научни трудове на Русенския университет, 52, серия 10.2, 2013, 192 - 195
ДокладSpirov DS, Comparison of PWM Strategies for Inverter-fed Induction Motor., ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia (3), 2009, ISSN 1313-1842, 115 - 118
ДокладВучев АС, Унифициран анализ на резонансни DC-DC преобразуватели при фазово управление – част II, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, 23-24 Октомври 2009, Пловдив, Научни трудове, Том LVI (Свитък 2), 2009, ISSN 0477-0250, 407 - 412
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Повторно включване на асинхронна машина с незатихнало магнитно поле., Списание “Инженерни науки” (2), 2009, 5 - 15
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Динамични режими при степенно изменение на скоростта на асинхронни машини, задвижващи подемни механизми., Списание “Инженерни науки” (1), 2009, 17 - 25
СтатияВучев АС, НД Банков, Аналитично моделиране и изследване на резонансни DC/DC преобразуватели при фазово регулиране, Инженерни науки (№2), 2010, ISSN 1312-5702, 36 - 50
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, СВ Стойчев, ИИ Иванов, Честотно регулируемо електрозадвижване на шевна машина., Списание “Механика на машините” (1), 2009, ISSN 0861-9727, 61 - 65
СтатияПашамов Е., Т.Г. Джурков, Изследване изменението на цветността на междинните продукти и ефекта на обезцветяване на суровата тръстикова захар, Научни трудове на УХТ - Пловдив, IX, 2013, 566 - 570
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СВ Стойчев, ИИ Иванов, Динамични изследвания на грайферна шевна машина., Списание “Механика на машините” (1), 2009, ISSN 0861-9727, 57 - 60
ДокладVuchev AS, ND Bankov, GP. Terziyski, Analysis of LCC Resonant DC-DC Converter with Capacity Filter in the Load Circuit, XLV ICEST 2010, 23-26 June 2010, Bitola, Macedonia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2010, ISSN ISBN 978-9989-786-58-7, 845 - 848
ДокладVuchev AS, ND Bankov, GP. Terziyski, Load Characteristics of LCC Resonant DC-DC Converter with Capacity Filter in the Load Circuit, XLV ICEST 2010, 23-26 June 2010, Bitola, Macedonia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2010, ISSN ISBN 978-9989-786-58-7, 849 - 852
ДокладСпиров ДС, Динамични изследвания на еднофазен асинхронен електродвигател с трифазна намотка., Международна научна конференция “УНИТЕХ’08”, Габрово, I, 2008, 45 - 49
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, Dynamic modes under reversing of induction machine with residual magnetic field., Twelfth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA, 2008, ISSN 1313-4965, 411 - 415
СтатияПашамов Е.Р., Т. Джурков, Статистическая связь между ценами на сахар и цены на топливо, VI Международная научно - практическая конференция " Инновации в технологиях и образовании", Сборник статей, часть 3, Белово, 2013, 241 - 244
ДокладVladimirov PY, DS Spirov, Dynamic modes under speed pitch alteration of induction machine with residual magnetic field in case of load lowering., Twelfth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA, 2008, ISSN 1313-4965, 406 - 410
ДокладDzhivoderova MM, IV Petrova, RD Hadjikinova, , Dispersion characteristics of oil-in-water emulsions with modified starches, Scientific Works of University of Food Technologies, 1 (63), 2016, ISSN 1314-7102, 30 - 36
ДокладСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Динамични характеристики на асинхронна машина при задвижване на механизми с променливи съпротивителен и инерционен моменти., НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 47 (3.1), 2008, ISSN 1311-3321, 28 - 32
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Развитие сахарной промышленности в Болгарии после демократических перемен и вступления в ЕС 1990 - 2011 года, VI Международная научно - практическая конференция, " Иновации в технологиях и образовании, Сборник статей, часть 3, 2013, 237 - 241
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Работни и енергийни характеристики на асинхронни машини при динамични и установени режими и натоварване със зависещи от скоростта съпротивителни моменти., Списание "Известия на ТУ-Габрово", 36, 2008, ISSN 1310-6686, 54 - 58
СтатияHadjikinova RD, RB Mihov, DY Hrusavov, KN Nikovska, MM Dzhivoderova, Erythritol like sugar substitute in cocoa dressings, International Journal of Research in Agricultural Sciences, 3 (1), 2016, 41 - 43
СтатияSpirov DS, PY Vladimirov, Determination of Induction Machine Parameters in Case of Dynamic and Steady-State Operating Modes., Списание „Електротехника и електроника” (11-12), 2008, ISSN 0861-4717, 24 - 27
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Енергийни характеристики на асинхронни машини за подемни механизми при циклични режими., Списание „Машини, технологии, материали” (10-11), 2008, ISSN 1313-0226, 14 - 17
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Работни характеристики на регулируемо асинхронно електрозадвижване в установен режим., Списание “Инженерни науки” (3), 2008, 32 - 41
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Нова технологична схема за съвместна преработка на захарно цвекло и сурова тръстикова захар, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В, Техника и технологии, Х, 2013, 231 - 234
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Оптимизиране разхода на вар за очистване при преработване на сурова тръстикова захар, IX Международная научно-практическая интернет конференция „Рекультивация выработонного пространства – проблемы и переспективы“, 2016, 78 - 83
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Технология за получаване на захар на бучки с различни аромати, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серияВ, Техника и технологии, Х, 2013, 227 - 230
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Методика за изчисляване на количеството сатурационна вар при производството на захар, IX Международная научно-практическая интернет конференция „Рекультивация выработонного пространства – проблемы и переспективы“, 2016, 73 - 78
СтатияСпиров ДС, Енергоикономично регулиране на скоростта на асинхронните електрозадвижвания чрез ориентация на магнитното поле., Известия на ТУ-Габрово, 33, 2006, ISSN 1310-6686, 67 - 72
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Определяне на функцията на загубите в асинхронни машини и електрозадвижвания при динамични и установени режими., Известия на ТУ-Габрово, 33, 2006, ISSN 1310-6686, 62 - 66
ДокладPashamov ER, TG Djurkov, MM Dzhivoderova, Process flow with two and three yellow products in the cristalization compartment, Journal of food and packaging Sciences technique and technologies (7), 2015, 44 - 47
СтатияВладимиров ПЙ, СР Рачев, , Определяне на работните и енергийните характеристики на асинхронни машини при динамични и установени режими., Списание "Енергетика" (2-3), 2006, ISSN 0324-1521, 46 - 53
СтатияПашамов Е., Д. Хаджикинов, Т. Джурков, Методика за сваряване на захарни маси по предварително зададена чистота, Научни трудове на УХТ, LIX -2012, 2012, 324 - 329
ДокладPashamov ER, TG Djurkov, MM Dzhivoderova, Methodics for calculation and control of purification lime consumption in row cane sugar processing, Journal of food and packaging Sciences technique and technologies (7), 2015, 41 - 44
СтатияВладимиров ПЙ, СР Рачев, , Работни и енергийни характеристики на асинхронна машина в динамични и установени режими при спускане на окачен товар., Списание „Енергетика” (6), 2006, ISSN 0324-1521, 23 - 28
ДокладСпиров ДС, ДК Господинов, Система за управление на трифазен асинхронен двигател чрез ориентация на магнитното поле., Международна научна конференция “УНИТЕХ’05”, Габрово, I, 2005, ISSN 954-683-325-8, 126 - 130
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технологични схеми при преработване на сурова тръстикова захар с високо технологично качество II, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv (XVII), 2015, 79 - 84
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технологични схеми при преработване на сурова тръстикова захар с високо технологично качество I, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv (XVII), 2015, 75 - 79
СтатияВладимиров ПЙ, ТД Петров, СР Рачев, , Енергийни характеристики на асинхронна машина за динамичен режим при пускане в режим на повдигане на окачен товар., Списание „Енергетика” (8), 2005, ISSN 0324-1521, 38 - 44
Уч. пособиеПашамов Е., Технологични изчисления при преработване на сурова тръстикова захар, Академично издателство на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0275-6
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технология за производство на натурални захарни изделия тип пралини „Nature Line”, Сборник статей, I, 2015, ISSN 978-619-208-017-4, 250 - 252
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, SR Rachev, Influence of induction machine and mechanism parameters on starting transient processes in case of constant load conditions., ANALELE UNIVERSITĂŢII “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA, ROMANIA, XII (I), 2005, ISSN 1453-7394, 15 - 23
ДокладVladimirov PY, DM Markova, , Influence of equivalent circuit parameters of the induction machine on its energy characteristics., Eleventh international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA, 2005, ISSN 9549020959, 31 - 37
ДокладVladimitov PY, DS Spirov, An improved method for frequency control of an induction motor for different systems for pulse width modulation., Eleventh international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA, 2005, ISSN 9549020959, 155 - 159
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, Realization of different methods for defining the speed in the sensorless systems for orientation of the magnetic field., Eleventh international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA, 2005, ISSN 9549020959, 149 - 154

Страница 6 от 23

Общо: 1149

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив