Забравена парола

Страница 6 от 68

Общо: 3369

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияS. Kabaivanov, M Milev, D. Koleva-Petkova, VP Vladev, Efficient Option Valuation of Single and Double Barrier Options, AIP Proceedings of AMEE 2017, 1910, 2017, ISSN 978-0-7354-1602-41
СтатияХаджикинова Р, РБ Михов, Д Хрусавов, В Добрева, Реологична характеристика на какаови дресинги с еритритол, Научни трудове УХТ, LXII, 2015
ДокладТерзийски ГП, ИИ. Драготинов, ЖТ. Стойчев, Автоматична проверка и идентификация на промишлени регулатори, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, LV, 2008, 165 - 170
СтатияIvanov I, N. Petkova, P. Denev, At. Pavlov, Polyphenols content and antioxidant activities in infusion and decoction extracts obtained from Fragaria vesca L. leaves, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, XIX, 145-148., XIX, 2015, ISSN 2285-1372, 145 - 148
ДокладPopova A, DS Mihaylova, I. Alexieva, Study on the antioxidant activity of dried Allium bulgaricum leaves, PROCEEDINGS, Biotechnologies and food technologies, University of Ruse “Angel Kanchev”, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 27 - 30
СтатияКрачанова МГ, ЕВ Павлова, ММ Гочева, Д Николова, АМ Славов, Полизахариди от ядливи гъби отглеждани у нас и тяхното биологично значение, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LI (2), 2004, 11 - 17
СтатияМН Перифанова-Немска, РВ Власева, МГ Иванова, ГП Узунова, МА Стоянова, Исследование влияния метода экстракции жира из молочно-жирньих эмулсией на общее содержание жира и его жирнокислотнии состав, Одеська Нацiональна Академiя, Харчових Технологiй, 44 (2), 2013, ISSN 2073-8684, 246 - 250
СтатияТенева Д, РС Денкова, Селекция и физиолого-биохимични изследвания на щамове млечнокисели бактерии, изолирани от салатни дресинги, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – гр. Пловдив, 61, 2014, 458 - 461
ДокладKolev V, Veska Noncheva, Venelin Valkov, Elica Ilieva, , Direct Ascription of Missing Categorical Values in Survey Research Data, 113th European Study Group with Industry (ESGI’113), 2015, ISSN 978-619-72-23-125
СтатияСтоев Зл, М Перифанова-Немска, Сравнителна характеристика на олеинови хибриди слънчогледови семена, Наука и технологии, III (6), 2013, 248 - 253
СтатияСтанчев ВС, Г Йорданов, Г Попов, Уред за измерване и регистриране на параметрите на процеса пастьоризация, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, 209 - 214
СтатияMilev M, Kr. Nikolova, Ir. Ivanova, St. Minkova, T. Evtimov, St. Krustev, Grouping of Bulgarian wines according to grape variety by using statistical methods, AIP Proceedings of AMEE 2017, 1910, 2017, ISSN 978-0-7354-1602-41
ДокладObreshkov IO, E.S. Yordanova, The traditional local Bulgarian crop of Prunus domestica L. as main ingredient for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство, V, 2018, 48 - 52
ДокладBankov ND, AS. Vuchev, GP. Terziyski, Operating modes of a series-parallel resonant DC/DC converter, Annual Journal of Electronics, Sofia, 3 (2), 2009, ISSN 1313-1842, 129 - 132
СтатияPetkova N, M. Ognyanov, M. Todorova, P. Denev, Ultrasound-assisted extraction and characterisation of inulin-type fructan from roots of elecampane (Inula helenium L.), Acta Scientifica Naturalis, 1, 2015, 225 - 235
СтатияАнтонова М, МВ Хаджикинова, ДГ Хаджикинова, ДС Танева, Кристална фруктоза – функционални свойства, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 497 - 502
СтатияKostova I, D Dimitrov, RV Vlaseva, A Stoyanova, S Damyanova, N Ivanova, , Studying the Possibilities of Using of Essential Oils in Dairy Products. 2. Dill (Anethum Graveolens), Ukrainian Food Journal, 3 (4), 2014, ISSN 2313-5891, 516 - 523
СтатияЧоролеева КБ, Some Aspects of Word-Forming Shortening Devices in Specialized Discourse, British Journal of Science, Education and Culture, 1 (5), 2014, 21 - 26
ДокладValcheva-Zhekova N, RS Denkova, ZR Denkova, R Nikolova, Characterization of a strain isolated from a thermal healing spring in Stara Zagora Mineral Baths, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 17 (1), 2014, ISSN 1311-1477, 115 - 116
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, Сравнителен анализ на модели за определяне на напрегнатото и деформационно състояние на стъклени опаковки, Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Series C. Technics and Technologies, 5, 2005, 16 - 23
ДокладБожидар Марков, Симулационнен динамичен модел на система линеен синхронен двигател с постоянни магнити задвижващ гъвкав товар, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 211 - 216
ДокладБичурова, И., „Икономически подход към устойчивото развитие”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А., Обществени науки, изкуство и култура (Том II), 2016, ISSN 1311-9400, 168 - 170
СтатияСтанчев ВС, Д Славчева, Г Йорданов, П Славчев, Възможности за измерване на концентрация на разтвори с трансформаторна кондуктометрична клетка, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, 203 - 208
СтатияО. R. Farkhondeh, D. Ahmadian, M. Milev, Exponential mean-square stability of two classes of theta Milstein methods for stochastic delay differential equations, AIP Procedings of AMEE 2017, 1910, 2017, ISSN 978-0-7354-1602-41
ДокладТерзийски ГП, Автоматизация на процесите майшуване и ферментация в пивопроизводството с локална автоматика произвеждана от наши фирми, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 142 - 147
СтатияIvanov I, N. Dencheva, N. Petkova, P. Denev, Determination of total polyphenols and antioxidant activity of different extract from Ficus carica L. leaves, Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 3 (1), 2015, ISSN 1314-8796, 87 - 92
СтатияPopova A, DS Mihaylova, I. Alexieva, Comparative study on the antioxidant activity of selected culinary plants growing in Bulgaria, Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 3 (11), 2014, ISSN 2319-7706, 436 - 444
СтатияСлавов АМ, ВП Карагьозов, ХГ Крачанов, Реологични характеристики на N-заместени амидирани пектини, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LI (2), 2004, 105 - 109
ДокладЧоролеева КБ, Terminological Variation and the Translation of Specialized Texts, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, 1467 - 1471
ДокладDobrev IN, ZR Denkova, VB Yanakieva, E Filipov, RS Denkova, B Goranov, Non-traditional pea yogurts, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 17 (1), 2014, ISSN 1311-1477, 111 - 112
СтатияDobreva M, V. Noncheva, Iv. Chenchev, Clinical Evaluation of Treatment of Gingival Recessions supported by Bayesian Statistics, Математически Билтен, 40 (1), 2016, ISSN 1857-9914
СтатияПерифанова-Немска М, ПГеоргиева, ДБояджиев, Математико-статистическое моделирование сортов грецких орехов, Наукови праци,Одеска Академия Харчових наук, 2 (44), 2013, 77 - 81
ДокладБичурова, И., Тосков, Г., „Корпоративната социална отговорност и значението на знанието като конкурентно предимство”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А., Обществени науки, изкуство и култура (Том II), 2016, ISSN 1311-9400, 164 - 167
СтатияСтанчев ВС, Г Йорданов, Д Славчева, П Славчев, Възможности за измерване на концентрация на разтвори с капацитивна кондуктометрична клетка, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, 197 - 202
СтатияD. Koleva, M Milev, Application of Dividend Policies to Finite Difference Methods in Option Pricing, Proceedings of the 19th European Young Statisticians Meeting, Prague, 2015, ISSN 978-80-7378-301-3, 76 - 80
ДокладТерзийски ГП., Изследване на някои процеси в пивопроизводството, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 173 - 178
СтатияGeorgieva L, N. Petkova, D. Mihaylova, Bulgarian plants – a potential source of valuable compounds with antioxidant capacity – a review, Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 3 (1), 2015, ISSN 1314-8796, 80 - 86
ДокладМихайлова ДС, Ю Стойков, МА Стоянова, В Тонева, Проучване на антимикробната активност на глицеринови екстракти от Haberlea rhodopensis Friv. и тяхното приложение, Хранителна наука, техника и технологии, LIX, 2012, ISSN 0477-0250, 256 - 259
СтатияНеделчева П, М Бръзкова, Д Блажева, А Кръстанов, Сравнителна характеристика на стабилността на протеази, предназначени за включване в състава на почистващи препарати, Научни трудове на УХТ, LVIII (2), 2011, ISSN 1314-7102, 153 - 158
СтатияЧоролеева КБ, Some Issues in Teaching ESP, Humanising Language Teaching, 2012, ISSN 1755-9715
ДокладDenkova RS, B Goranov, ZR Denkova, GA Kostov, I Georgieva, Determination of the kinetic parameters of batch fermentation of Lactobacillus paracasei RN5 with probiotic potential, Scientific Works of the University of Ruse - 2014, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 9 - 13
СтатияNoncheva V, M. Dobreva, Iv. Chenchev, Is Treatment of Gingival Recession Predictable?, IOSR Journal of Mathematics, 12 (5), 2016, ISSN 231-765X, 07 - 111
Уч. пособиеАтанасова СИ, ДГ Ганчовска, ЗИ Ходжева, ИМ Михайлов, Основи на конструирането –Ръководство за упражнения и курсови задачи по Инженерна графика, Техническо документиране и Приложна геометрия и инженерна графика, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2010, ISBN 978-954-0155-1, 1 - 156
СтатияСтойчев ЖТ, ДД Цанкова, ВС Станчев, Интензификация чрез СМАС мрежи на процеса ацетификация при производството на оризов оцет, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, 172 - 177
ДокладТерзийски ГП, ИИ. Драготинов, Автоматизация на изследванията при моделиране и симулиране на технологични процеси, International Conference Automatics and Informatics, 2014, ISSN 1313-1850, 257 - 260
СтатияPetkova N, I. Ivanov, S. Topchieva, P. Denev, At. Pavlov, Biologically active substances and in vitro antioxidant activity of different extracts from dandelion (Taraxacum officinale) roots, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, XIX, 2015, ISSN 2285-1372, 190 - 197
СтатияBaeva M, Sapundzhieva T, Merdzhanov P., A. Popova, I. Alexieva, Stoyanova AS, Investigation of some local Bulgarian culinary spices. 1. Dill (Anethum graveolens L.), Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies (2), 2013, ISSN 1314-7773, 129 - 133
ДокладObreshkov I, I Alexieva, K Mihalev, G Dobrev, P Mollov, Colour stability of enzymatically modified pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) purees upon heating, Pigments in Food: Chemical, Biological and Technological Aspects, 2010, ISSN 978-963-9970-04-5, 73 - 76
ДокладВласева РВ, МГ Иванова, БГ Марков, НС Ненов, МА Душкова, А Стоянова, M. Schreiner, Влияние некоторых технологических параметров на процессе сычужно-кислотной коагуляции для подготовки свежего сыра с добавлением кукурузного масла, Международная научно-практическая и научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Aктуальные проблемы развития общественного питания и пищевой промышленности», 10-11 Апреля 2014, Белгород, Россия, 1 (1), 2014, 359 - 370
СтатияDenkova RS, HN Strinska, ZR Denkova, GT Dobrev, D Todorov, K Mladenova, S Shishkov, Study of the adhesion of Lactobacillus acidophilus strains with probiotic properties to MDCK, Scientific Works of the University of Ruse - 2014, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 22 - 26

Страница 6 от 68

Общо: 3369

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив