Забравена парола

Страница 7 от 73

Общо: 3616

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладХаджиев БИ, Е. Василева, Световните кризи и тяхното влияние върху туризма, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр., том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Практико-приложни аспекти за използване на АСУ за повишаване ефективността на БО, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр., том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Алгоритъм за реинженерингов програмен продукт, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр. ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Интегрирани реинженерингови системи за управление на бизнеса и ефекта от тях за Българските МСП, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 9 стр. том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, Комплексният реинженеринг, като средство за изход от кризите, ISBN 1311-9192, СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
СтатияХаджиев БИ, V. Alexieva, Solutions flexibles de réingénierie pour l’intégration inter-organisationelle à l'aide de systèmes ERP, Revue de Génie Industriel, ISSN 1313-8871, 2009, 5 р.,, 20091
СтатияХаджиев БИ, Re-enginering marketing (RM), Pecvnia, Monografico, 6 р., ISBN 1699-9495, http://www3:unileon.es/pecvnia/ pecvnia. Htm, 20101
СтатияХаджиев БИ, Prokopiev Tsvetko, Pacheva Anna, Increasing of eco-effficiency in food industri by processes reengineering, CZU 664 (082) Proceedings of the international conference Modern technologies, in the food industry- CZU 664, 20121
ДокладХаджиев БИ, И. Хаджиев, Индустриалното развитие, като функция от процесите на глобализация, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 7. ISBN 1311-9192-70%;, 2014
ДокладХаджиев БИ, Фактори за оценка и анализ на индустриалното развитие, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 8. ISBN 1311-9192;, 2014
ДокладХаджиев БИ, Три основни модела в системата за прилагане на комплексен реинженеринг, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 6. ISBN 1311-9192;, 2014
ДокладХаджиев БИ, Някои възможности на комплексния реинженеринг за решаване на два основни проблема в развитието на обществото, сборник с доклади на СУП, Пловдив, pp.374-358, ISBN/ ISSN: 1311-9192; ISBN 2534-9376 (on-line), 2018
Уч. пособиеХаджиев БИ, Бизнесът за някои необходимости за бизнес, ЦРХЦ Анима и ТК, рецензенти проф. Огнян Панов, 80 стр.., 1994
Уч. пособиеХаджиев БИ, Зони за икономически растеж., ЦРХЦ Анима, П., 96 стр., 2003
Уч. пособиеХаджиев БИ, Приложна икономика и мениджмънт., Пловдив, ЦРХЦ Анима, ТК Р№ ТК 1005,. 440 стр, 1997
Уч. пособиеХаджиев БИ, Отворената икономика, Човекът и пазарът., ЦРХЦ Анима и ТК, рецензент проф. Огнян Панов, редактор П. Димов, 128стр.., 1996
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт, изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр., 2009
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по икономика на индустриалното предприятие., изд. ЦРХЦ Анима. ISBN 954-9752-38-0, 292 стр., 2004
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по теоретични основи на управлението, ЦХЦ Анима и ТК . ISBN 954-9752-39-9, 276 стр, 2003
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по управление на иновациите., изд. УИ УХТ, П , 113 стр. ISBN 978-954-24-0137-7, 2013
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт., изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр, 2009
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по реинженеринг, УХТ, П., ISBN 978-954-24-0116-2, 180, 2007
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по бизнес комуникации и преговори.., УХТ, П., 220 стр. ISBN 978-954-24-0140-7, 220 стр, 2008
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по управление на маркетинга (статика и динамика през призмата на комплексен реинженеринг), УХТ, Пловдив, 285 стр, ISBN 978-954-24-0210-7, 2012
МонографияХаджиев БИ, Д. Грибачев, Оптимистична история и теория на предприемачеството - книга първа. Истината и заблудите в съвременния свят., ISBN 954-9752-42-9, ЦРХЦ Анима, Пловдив, 2005г., 319 стр., 2005
МонографияХаджиев БИ, Европейска икономическа интеграция / монографично изследване, УИ УХТ, ISBN 978 -954-24-0146-9, П. 2009, 176 стр., 2009
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условия на глобализация на икономиката, изд. УИ УХТ, ISBN 978 -954-24-0117-9, П. 2008, 640 стр., 2008
МонографияХаджиев БИ, Ръководство за разработване на реинженерингов бизнес план / монографично изследване предназначено за предприемачи и мениджъри ... /.,, изд. УИ УХТ, ISBN 978-954-24-0136-0, П 2009), 113 стр., 2009
МонографияХаджиев БИ, Реинженеринг на е-бизнеса, изд. УИ УХТ, ISBN 978-954-24-0212-1, П. 2013, 82 стр;, 2013
МонографияХаджиев БИ, Българското предприемачество и пътят напред, ISBN 954-9752-32-1, ТК- Пловдив, ЦРХЦ Анима м. март 2004, 380 стр;, 2004
МонографияХаджиев БИ, Възможностите на разумното управление срещу съвременните предизвикателства на живота в България, ISBN 954-9752-25-9, ТК- Пловдив, ЦРХЦ Анима 2002, 84 стр.;, 2002
МонографияХаджиев БИ, Разумното управление - реинженеринг, ISBN 954-9752-20-8, ТК- Пловдив” и ЦРХЦ Анима, Пловдив, 412стр., 2000
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условията на глобализация на икономиката (по примера на индустриалните организации от ХИ), ISBN 978-954-24-0215-2, УИ УХТ, 310стр., 2012
СтатияB. Georgieva, D. Karashanova, R. Angelov, AM Slavov, IN Vasileva, TM Dodevska, TEM characterization of silver and gold nanoparticles synthesized by a “green” method using water extract of Rosa Damascena petals waste and beer weast, Bulgarian Chemical Communications, 50 (F), 2018, ISSN ISSN: 0324-1130, 158 - 1621
СтатияIvanov I., R. Vrancheva, N. Petkova, Y. Tumbarski, I. Dincheva, I. Badjakov, Phytochemical compounds of anise hyssop (Agastache foeniculum) and antibacterial, antioxidant, and acetylcholinesterase inhibitory properties of its essential oil, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 9 (02), 2019, ISSN 2231-3354., 072 - 0781
СтатияPetkova N., Popova A, I. Alexieva, Antioxidant properties and some phytochemical components of the edible medicinal Malva sylvestris L,, Journal of Medicinal Plants Studies, 7 (1), 2019, ISSN ISSN (E): 2320-3862 ISSN (P): 2394-0530., 96 - 99
СтатияMG Georgieva, AI Tashev, DG Atanasov, Energy efficiency of impulse drying regimes of beetroot, Bulgarian Chemical Communications, Volume 50 (Special Issue G), 2018, ISSN 0324-1130, 230 - 23511
СтатияKalaydzhiev H, P Ivanova, M Stoyanova, A Pavlov, T Rustad, CLM Silva, VI Chalova, Valorization of rapeseed meal: Influence of ethanol antinutrients removal on protein extractability, amino acid composition and fractional profile, Waste and Biomass Valorization, 2019, 1 - 1111
СтатияIvanova P, H Kalaydzhiev, TTz Dessev, CLM Silva, T Rustad, VI Chalova, Foaming properties of acid-soluble protein-rich ingradient obtained from industrial rapeseed meal, Journal of Food Science and Technology, 55 (9), 2018, 3792 - 379811
СтатияKalaydzhiev H, P Ivanova, G Uzunova, I Manolov, V Chalova, Biuret and Bradford methods suitability for protein quantification in rapeseed meal, Serbian Journal of Agricultural Sciences, 67 (1), 2018, ISSN 0350-1205, 87 - 92
СтатияIvanova P, VI Chalova, H Kalaydzhiev, M Perifanova - Nemska, T Rustad, L Koleva, Pepsin-assisted transglutaminase modification of functional properties of a protein isolate obtained from industrial sunflower meal, Food Technology and Biotechnology, 55 (3), 2017, 420 - 42811
СтатияIvanova P, H Kalaydzhiev, T Rustad, CLM Silva, VI Chalova, Comparative biochemical profile of protein-rich products obtained from industrial rapeseed meal, Emirates Journal of Food and Agriculture, 29 (3), 2017, 170 - 17811
СтатияIvanova P, V Chalova, G Uzunova, L Koleva, I Manolov, Biochemical characterization of industrially produced rapeseed meal as a protein source in food industry, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 10, 2016, ISSN 2210-7843, 55 - 621
СтатияИванова П, Хр Калайджиев, В Чалова, Л Колева, Влияние на протеолизата върху трансглутаминазната модификация на слънчогледови белтъчни изолати, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 321 - 326
СтатияStrinska HN, GT Dobrev, VT Dobreva, BY Zhekova, P Ivanova, Optimization of Salt Composition of Nutrient Medium for Lipase Production by Rhizopus Arrhizus, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 491 - 496
СтатияIvanova P, V Chalova, L Koleva, Functional properties of protein isolated from industrially produced sunflower meal, International Journal of Food Studies, 3 (2), 2014, 203 - 2121
СтатияIvanova P, V Chalova, L Koleva, I Pishtiyski, Amino acid composition and solubility of proteins isolated from sunflower meal produced in Bulgaria, International Food Research Journal, 20 (6), 2013, 2995 - 30001
СтатияИванова П, Л Колева, ВИ Чалова, Приложимост на биуретов метод и метод на Брейдфорд за количествено определяне на белтъци в слънчогледови продукти, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 694 - 699
СтатияIvanova P, V Chalova, L Koleva, I Pishtiyski, M Perifanova - Nemska, Optimization of protein extraction from sunflower meal produced in Bulgaria, Bulg. J. Agric. Sci., 18, 2012, 153 - 16011
СтатияTerziyski GP, SD. Lekova, Output and Power Characteristics of LLC Resonant DC-DC Converters for Photovoltaic Applications, International Journal of Engineering Innovation & Research, 8 (1), 2019, ISSN 2277-5668, 40 - 51

Страница 7 от 73

Общо: 3616

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив