Забравена парола

Страница 7 от 23

Общо: 1149

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Обобщено представяне на уравненията на електромеханично преобразуване на енергията при асинхронните машини., Известия на ТУ-Габрово, 31, 2005, ISSN 1310-6686, 118 - 122
ДокладSpirov DS, SR Rachev, Dynamic study of synchronous machine electric drive., ANALELE UNIVERSITĂŢII “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA, ROMANIA, XII (I), 2005, ISSN 1453-7394, 5 - 14
ДокладВладимиров ПЙ, ДП Петров, СВ Генчев, , Работа на трифазен асинхронен електродвигател при захранване от еднофазна мрежа по схемата на Смит., Годишник на ТУ-Варна, 2004, 569 - 576
ДокладВладимиров ПЙ, СР Рачев, ХН Христов, , Преходни процеси при пускането на центробежен помпен агрегат, задвижван от асинхронен електродвигател., Международна научна конференция “УНИТЕХ’03”, Габрово, 2003, ISSN 954-683-167-0, 64 - 69
ДокладВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СР Рачев, Начини за безсензорно определяне на скоростта при регулируемите асинхронни електрозадвижвания., Международна научна конференция “УНУТЕХ’03”, Габрово, 2003, ISSN 954-683-167-0, 59 - 63
ДокладПашамов EР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технология за производство на локум с орехи, стафиди и какова глазура, Сборник статей, 1, 2015, ISSN 978-619-208-017-4, 148 - 152
СтатияDzhivoderova MM, KN Nikovska, DG Hadjikinov, RD Hadjikinova, Evaluation of reduced-fat food emulsions with cassava starch, International Journal of Research in Agricultural Sciences, 2 (6), 2015, 286 - 291
ДокладДживодерова ММ, РД Хаджикинова, , Сравнителна реологична характеристика на глюкозни сиропи, в зависимост от количественото съотношение между декстрозата и малтозата, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 281 - 283
ДокладДживодерова ММ, КН Никовска, ВГ Начев, ДГ Хаджикинов, Изследване характеристиките на маслено-водни емулсии с нишесте от тапиока, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 268 - 273
ДокладДживодерова ММ, РД Хаджикинова, ДЙ Хрусавов, ДЙ Хрусавов, ЕР Пашамов, Характеристика на карамелажните маси, в зависимост от състава на глюкозните сиропи, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv (XVII), 2015, ISSN 1311-9192, 55 - 59
СтатияChochkov RM, GI Karadzhov, YA Topuzova, Modification of methodology for washing off gluten from barley flour, Алматинский Технологический Университет - Казахстан, УДК 67/68, 2012, ISSN 978-601-263-167-8, 9 - 11
СтатияStefanova DA, DY Zlateva, RM Chochkov, Shelf life of zinc- and selenium-enriched wheat bread, Scientific Works of University of Food Technologies - Plovdiv, LXIII (1), 2016, ISSN 1314 – 7102, 71 - 76
СтатияChochkov RM, GA Gercheva, Sensory evaluation of pastry biscuits with thyme, oregano and sage, International Journal of Scientific & Engineering Research, 1 (1), 2017, ISSN 2229-5518, 430 - 433
СтатияChochkov RM, VM Chonova, RP Nedelcheva, GI Karadzhov, The influence of walnut flour quantity on the quality of wheat bread, International Journal of Scientific & Engineering Research, 7 (10), 2016, ISSN 2229-5518, 1161 - 1164
ДокладZhelyazkov NY, Defining Verb Phrases of the English-Bulgarian Language Pair on the Basis of The Apertium Platform, Festschrift dedicated to Prof. D.Sc. Doctor Honoris Causa Stefana Dimitrova, Publishing house of the Bulgarian Academy of Sciences, 2016, 526 - 529
ДокладZhelyazkov NY, On Argument Realization in the Apertium Platform, Scientific works of Plovdiv University, 53 (1), 2015, ISSN 0861-0029, 622 - 627
ДокладZhelyazkov NY, On Some “False Friends” between English and Italian, Scientific works of UFT, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 949 - 951
ДокладZhelyazkov NY, On Some Peculiarities of the Verb Phrase in English and Bulgarian, Scientific works of UFT, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 964 - 966
ДокладЖелязков НЙ, Представяне на синтактични дървовидни структури с LaTeX, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1454 - 1457
ДокладЖелязков НЙ, Основни понятия в текстообработката и предпечатната подготовка, Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 966 - 970
ДокладMarinova IV, NH Bozukov, PI Nestorova, NY Zhelyazkov, Validity and Reliability of English Tests Created for Technology Students at the UFT, Scientific works of UFT, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 959 - 961
СтатияДушкова МА, НГ Тошков, КК Балкански, Влияние на температурата при конвективно сушене на Годжи бери (Lycium barbarum L.) върху сорбционните му характеристики, Хранително-вкусова промишленост, 5, 2014, ISSN 1311-0179, 33 - 36
СтатияSlavov AM, PN Denev, VT Shikov, NS Nenov, IN Vasileva, N Yantcheva, , Combined recovery of polysaccharides and polyphenols from Rosa damascena wastes, Industrial Crops and Products, 100, 2017, 85 - 9411
СтатияSlavov AM, IN Panchev, D Kovacheva, , Physico-chemical characterization of water-soluble pectic extracts from Rosa damascena, Calendula officinalis and Matricaria chamomilla wastes, Food Hydrocolloids, 61, 2016, 469 - 47611
СтатияYantcheva N, D Markova, D Murdzheva, , , Foaming and emulsifying properties of pectin isolated from different plant materials, Acta Scientifica Naturalis, 3 (1), 2016, 7 - 12
ДокладKumcheva MK, IO Obreshkov, A piece of diversity — the case of Asenovgrad as tourist destination, Тезисы докладов II международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2014, ISSN 978-5-91875-021-6, 95 - 96
ДокладФилипова НВ, ИО Обрешков, Управление и организация услуг в заведениях общественного питания, Тезисы докладов I международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 111 - 112
СтатияСлавов АМ, ИН Василева, ВТ Шиков, ММ Николова, ДМ Мурджева, А Динчев, НС Янчева, Характеристика на полизахариди, получени от дестилиран розов цвят, чрез фракционна екстракция, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, 366 - 369
ДокладСтоянова ИА, ИО Обрешков, Плавучая гостинница или что такое „ботель“ и где его найти, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 109 - 110
ДокладСкутару ВВ, ИО Обрешков, Гостиничный и туристический сервис, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 107 - 108
СтатияИванова В., С Гавраилов, Д Димитров, А Тонкова, , Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция, Научни трудове на Съюза на Учените в България, Серия В - Техника и технологии, XI, 2014, 184 - 188
ДокладNedkova GD, IO Obreshkov, Canadian identity and cuisine, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 102 - 105
СтатияИванова В., А Тонкова, Й Христов, , Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани естествени материали, Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив; Серия В-Техника и технологии, X, 2013, 101 - 107
ДокладKostadinov IS, IO Obreshkov, The influence of John Maynard Keynes, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 257 - 259
СтатияSlavov AM, H Kyiohara, H Yamada, Immunomodulating pectic polysaccharides from waste rose petals of Rosa Damascena Mill., International Journal of Biological Macromolecules, 59, 2013, 192 - 20011
ДокладKazakova KG, IO Obreshkov, Contemporary aspects of high category restaurant service, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 99 - 100
СтатияSlavov AM, A Trifonov, L Peychev, S Dimitrova, S Peycheva, , , Biologically active compounds with anti-tumor activity in propolis extracts from different geographic regions, Biotechnology & biotechnological equipment, 27 (4), 2013, 4010 - 401311
ДокладKalcheva VK, IO Obreshkov, Pomorie lake as a tourist site, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 100 - 102
ДокладGeorgieva HI, IO Obreshkov, Service quality in tourism industry, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 95 - 97
СтатияВласева РВ, МГ Иванова, МА Душкова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на орехово масло и кардамон, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 3, 2014, ISSN 2311-6870, 37 - 42
СтатияObreshkov I, D Franz, I Schellenberg, Optimized determination of honey carbohydrates by HPAEC-PAD, Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 27 - 30
СтатияВласева РВ, МА Душкова, МГ Иванова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на маслиново масло и антиоксидант, Научни трудове на Русенски Университет, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 169 - 174
СтатияSlavov AM, VP Karagyozov, PN Denev, MG Kratchanova, HG Kratchanov, Antioxidant activity of red beet juices obtained after microwave and thermal pretreatments, Czech Journal of Food Sciences, 31 (2), 2013, 139 - 14711
СтатияSlavov AM, IN Panchev, Modification of apple pectin with aminocompounds, Хранителна наука, техника и технологии, 2, 2011, 7 - 10
СтатияPanchev IN, NN Delchev, D Kovacheva, , Physicochemical characteristics of inulins obtained from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), European Food Research and Technology, 233, 2011, 889 - 89611
СтатияОбрешков И, Г Карчева, Проучване върху традиционните хранителни технологии в село Шарково, обл. Ямбол, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 206 - 212
ДокладГнiцевич ВА, ИО Обрешков, НВ Кравченко, Дослiдження структурно-механiчних властивостей самбукiв на основi напiвфабрикату зi знежиреного молока з екстрактом кореня солодки, Харчовi добавки. Харчування здорової та хворої людини: VІ мiжнародної науково-практичної конференцiї, Донецк, 2013, 213 - 215
СтатияPanchev IN, MA Dushkova, AM Slavov, D Kovacheva, Water sorption properties of inulin and flour from Jerusalem artichoke (Helliantus tuberosis), Хранителна наука, техника и технологии, 1, 2011, 83 - 86
ДокладObreshkov IO, D Franz, I Schellenberg, Carbohydrate analysis in honey by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD), CIA – 2013. 7. Conference über Ionenanalyse. Technische Universität Berlin, 2013, 111 - 111
СтатияМГ Крачанова, ХГ Крачанов, ПН Денев, ММ Николова, ВП Карагьозов, , ИИ Янакиева, АН Ричнев, Функционални храни от плодове и зеленчуци, богати на антиоксиданти, Наука и диететика, 1, 2010, 13 - 16

Страница 7 от 23

Общо: 1149

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив