Забравена парола

Страница 7 от 68

Общо: 3398

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладИв. Кръстева, Компьютерные методы для определения качества мясных продуктов в соответствии с их характеристиками цвета, Научно-практической конференции “Студенчество в науке - инновационный потенциал будущего”, 2013, 474 - 476
ДокладИв. Кръстева, ВК Ганчовска, Информационен сайт по проблемите на качеството на суровини и храни, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука техника и технологии”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 730 - 734
СтатияBosakova-Ardenska A, N. Vasilev, , Fast Parallel Sorting Algorithm using Subsets and Quick sort, Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering, 3 (1), 2015, ISSN 2147-284X, 27 - 29
СтатияKostadinova-Georgieva LF, A Bosakova-Ardenska, I Dobrev, Store data from experiments with microorganisms used in food industry, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 1 (3), 2013, ISSN 2147-6799, 40 - 43
СтатияBosakova-Ardenska A, Application of global thresholding in bread porosity evaluation, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 3 (3), 2015, ISSN 2147-6799, 111 - 115
ДокладBosakova-Ardenska A, S. Chalamova, Performance of parallel sorting with MPI and division in non-overlapping sub-sets on multicore architecture, Education Science Innovations - ESI’2017, 2017, ISSN 1314-5711, 515 - 524
СтатияBosakova-Ardenska A, N. Vasilev, A New Sorting Algorithm with filling to the left and right, Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering, 3 (3), 2015, ISSN 2147-284X, 135 - 141
СтатияBosakova-Ardenska A, One approach for parallel algorithms representation, Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering, 5 (2), 2017, ISSN 2147-284X, 30 - 33
ДокладЗлатанов ВД, Янев М, ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА АНАЛИТИЧНИТE АСИМПТОТИЧЕСКИ МЕТОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ, Сборник доклади от Младежки форум "Наука, технологии, иновации, бизнес -2018", Пловдив ,26.04.2018, 2018, ISSN 2367- 8569, 13 - 18
ДокладKostov GA, RS Denkova-Kostova, VN Shopska, PN Nedyalkov, ZR Denkova, BG Goranov, VK Iliev, KA Ivanova, DG Teneva, New approach to modelling the kinetics of the fermentation process in cultivation of lactic acid bacteria, Proceedings of 32nd European Conference on Modelling and Simulation, 22-25 May, Wilhelmshaven, Germany, 2018, ISSN 2522-2422, 212 - 219
ДокладBosakova-Ardenska A, HT Andreeva, PB Boyanova, PT Panayotov, CutSurf – a software tool for cut surface evaluation of white cheese, ACM International Conference Proceeding Series, F132086 (23), 2017, 241 - 2481
СтатияBosakova-Ardenska A, N. Vasilev, Algorithms for sorting by left inversions table, International Review on Computers and Software (IReCoS), 7, 2012, ISSN 1828-6003, 642 - 6501
ДокладBosakova-Ardenska A, S. Petrov, N. Vasilev, Implementation of parallel algorithm "Conveyer Processing" for images processing by filter 'mean', ACM International Conference Proceeding Series, 285 (20), 2007, II.13-1 - II.13-61
ДокладVuchev AS, Tcv. Grigorova, Extending the Zero Voltage Switching Range of a Phase-Shift Controlled Series Resonant DC/DC Converter, IX National Conference with International Participation ELECTRONICA 2018, 17-18 May 2018, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2018, ISSN ISBN 978-1-5386-5801-7, 9 - 121
ДокладVuchev AS, Tsv. Grigorova, Investigation of Snubber Capacitors Influence on the Operation of a Phase-Shift Controlled Series Resonant DC/DC Converter with Zero-Voltage Switching, IX National Conference with International Participation ELECTRONICA 2018, 17-18 May 2018, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2018, ISSN ISBN 978-1-5386-5801-7, 5 - 81
Уч. пособиеЩерев ИГ, ТМ Додевска, Ръководство по Неорганична химия (стехиометрични изчисления и лабораторни упражнения), Блаком, 2018, ISBN 978-619-7010-5-2
ДокладYL Lazarova, TM Dodevska, Applications of electrochemical biosensors in food industry, 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation “Food Science, Equipment and Technology – 2018”, Vol. II, “Food chemistry, microbiology, biotechnology and safety”, 2018
СтатияYL Lazarova, IG Shterev, TM Dodevska, Highly sensitive electrochemical detection of iodate based on glassy carbon electrode modified with iridium oxide, Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 149 (11), 2018, 1955 - 196211
СтатияYL Lazarova, TM Dodevska, Amperometric detection of hydrogen peroxide in alkaline medium using rhodium-modified glassy carbon, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series С. Teсhnics and technologies, XV, 2017, 188 - 191
СтатияYL Lazarova, TM Dodevska, Electrocatalytic properties of ruthenium electrodeposited on glassy carbon and graphite: effect of the deposition conditions, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series В. Natural Sciences and the Humanities, XVIII, 2018, 10 - 13
СтатияYL Lazarova, TM Dodevska, Rhodium-modified carbonaceous electrodes: Application to electrochemical sensing of hydrogen peroxide, Bulgarian Chemical Communications, 50(J), 2018, ISSN 0324-1130, 49 - 5411
СтатияYL Lazarova, TM Dodevska, Amperometric sensing of hydrogen peroxide using glassy carbon electrode modified with rhodium, Food Science and Applied Biotechnology, 1 (1), 2018, 63 - 69
СтатияMihaylova DS, Popova A., Alexieva I., Krastanov AI, Lante A, Polyphenols as suitable control for obesity and diabetes, The Open Biotechnology Journal (12), 2018, 219 - 2281
СтатияLekova SD, GP. Terziyski, DD Tsankova, Modelling electrical conductivity of the dilution of Bulgarian linden honey, Food Science and Applied Biotechnology, 1 (2), 2018, ISSN 2603-3380, 96 - 103
СтатияTerziyski GP, SD. Lekova, An Approach for Engineering Tuning of Smith Predictor with Dynamic Object from High Order, International Journal of Engineering Innovation & Research, 7 (5), 2018, ISSN 2277-5668, 231 - 235
СтатияRadoukova Т, V Zheljazkov, I Semerdjieva, I Dincheva, A Stoyanova, M Kačániová, T Marković, D Radanovic, T Astatkie, I Salamon, Differences in essential oil yield, composition, and bioactivity of three juniper species from Eastern Europe, Industrial Crops & Products, 124, 2018, 643 - 65211
СтатияЙорданов ДГ, ГВ Ангелова, Идентификация и проследяемост на месо и месни продукти, Месо и месни продукти, 3, 2006, ISSN 0861-6655, 7 - 10
ДокладЙорданов ДГ, ГВ Ангелова, КР Данов, Идентификация и проследяемост на заешко месо, Н. тр. на СУБ, VII, 2006, 87 - 93
ДокладДанов КР, ДГ Йорданов, Технологични аспекти при добива и преработката на заешко месо, Н. тр. На СУБ, VII, 2006, 81 - 86
СтатияЙорданов ДГ, КИ Вълкова-Йоргова, КР Данов, Влияние на карбонатен кутиращ препарат върху реологичните свойства на пълнежна маса за малотрайни колбаси, специализирано издание на сп. “Хранително-вкусова промишленост” (“Хранителна наука”), 4, 2006, 31 - 35
ДокладВълкова-Йоргова КИ, А Кузелов, ДГ Йорданов, КР Данов, , Влияние на микробиален ензимен препрат върху разтворимостта на миофибрилярните белтъци на пълнежна маса за месни консерви, Н. тр. на УХТ, LІІ, 2005, 25 - 30
ДокладЯнчев ИГ, ДГ Йорданов, М Трайков, Конструктивно-технологични предпоставки за повишаване ефективността на вакуумиране на пълнежната маса за колбаси във вакуумпълначните машини, Н. тр. на ВИХВП, XLIV, 2000, 191 - 196
ДокладЯнчев ИГ, М Трайков, ДГ Йорданов, Анализ на енергоемкостта на пълначни машини за колбаси, Н. тр. на ВИХВП, XLIV, 2000, 179 - 184
ДокладЙорданов ДГ, ИГ Янчев, СГ Драгоев, Ю Пилчева, Изследване върху лепливостта на пълнежни маси за варени малотрайни колбаси, Н. тр. на СУБ, 1, 2000, 321 - 324
СтатияЙорданов ДГ, КТ Динков, Математическое моделирование процесса деаэрации фарша для колбасы, Пищевая технология, 1, 2000, 77 - 80
ДокладЙорданов ДГ, КИ Вълкова-Йоргова, ИГ Янчев, Изследване реологичните свойства на пълнежна маса за безструктурни колбаси, Н. тр. на ВИХВП, XLIII, 1998, 317 - 323
ДокладГрадинарска ДН, Вълкова-Йоргова КИ, Данов КР, ДГ Йорданов, ПБ Боянова, Дворянинова ОП, Соколов АВ, Сравнительная оценка различных по виду натуральных красителей на цветовую характеристику вареных колбас с редуцированным содержанием нитратов, Материалы IV Международной научно- технической конференции „Продовольственная Безопасность: Научное, Кадровое и Информационное Обеспечение”, 2017, ISSN 978-5-00032-310-6, 120 - 132
СтатияParzhanova A.B, N. Petkova, I Ivanov, S. Ivanova, Evaluation of Biologically Active Substance and Antioxidant Potential of Medicinal Plants Extracts for Food and Cosmetic Purposes, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 10 (7), 2018, ISSN 0975-1459, 1804 - 18091
ДокладPetelkov I, RS Denkova, VN Shopska, GA Kostov, ZR Denkova, B Goranov, V Iliev, Modeling of continuous ethanol fermentation in ideal mixing column bioreactor, Proceedings of 31 European Conference on Modelling and Simulation, 23-26 May, Budapest, Hungary, 2017, 335 - 34111
СтатияPoirieux M, GA Kostov, RS Denkova, VN Shopska, MG Ivanova, TB Balabanova, RV Vlaseva, Optimization of Conditions for Obtaining Alginate/Olive Oil Capsules for Application in Dairy Industry, Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology, 21 (1), 2017, 11 - 22
СтатияTumbarski YD, VB Yanakieva, RT Nikolova, GK Mineva, IN Deseva, DS Mihaylova, IG Ivanov, ANTIFUNGAL EFFECT OF A BACTERIOCIN OF BACILLUS METHYLOTROPHICUS BM47 AND ITS POTENTIAL APPLICATION AS A BIOPRESERVATIVE IN TRADITIONAL BULGARIAN YOGURT, Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 8 (1), 2018, ISSN 1338-578, 659 - 66211
СтатияIvanov I, N. Petkova, YD Tumbarski, R Vrancheva, M Stoyanova, LAVENDER WASTE – PROMISING SOURCE OF TRITERPENOIDS AND POLYPHENOLS WITH ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY, Industrial Technologies, 5 (1), 2018, ISSN 13149911, 26 - 32
СтатияTumbarski YD, VB Yanakieva, R Nikolova, G Mineva, I Ivanov, , , APPLICATION OF A BACTERIOCIN ISOLATED FROM BACILLUS METHYLOTROPHICUS BM47 AS A BIOPRESERVATIVE IN RAW COW’S MILK, Industrial Technologies, 5 (1), 2018, ISSN 13149911, 20 - 25
СтатияPetkova N., Ognyanov M., Phytochemical characteristics and in vitro antioxidant activity of fresh, dried and processed fruits of Cornelian cherries (Cornus mas L.), Bulgarian Chemical Communications, 50 (C), 2018, 302 - 30711
СтатияMihaylova DS, Popova A, Non-traditional grains for a balanced diet, Journal of Hygienic Engineering and Design, 23, 2018, 64 - 711
СтатияIvanov I, N. Petkova, Tumbarski Y., R Vrancheva, M Stoyanova, Lavander waste - promising source of triterpenoids and polyphenols with antioxidnat and antimicrobial activity, Inductrial Technologies, V (1), 2018, ISSN 1314-9911, 26 - 31
СтатияPetkova N., Topuzova M., Todorova M., I Ivanov, Denev P., Polyphenolic content and antioxidant activity of eleven different aromatic plants used in bulgarian culinary, Industrial Technologies, V (1), 2018, ISSN 1314-9911, 40 - 47
СтатияDimov M, S.Tasheva, K. Dobreva, A Stoyanova, THE THERMODYNAMIC DIAGRAMS FOR PHASE EQUILIBRIUM OF SYSTEMS ESSENTIAL OIL OF DILL – WATER AND DETERMINATION OF HEIGHT FOR COHOBATION COLUMN, Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 6 (1), 2018, ISSN 1314-8796, 40 - 44
СтатияTasheva Y, S. Tasheva, DESULFURISATION OF GASOIL FRACTIONS, Управление и образование,, 5 (1), 2018, ISSN 1312 6121, 148 - 151
СтатияHadjikinova, R., R. Mihov, D. Hrusavov, K. Nikovska, M. Dzhivoderova, Erythritol Like Sugar Substitute in Cocoa Dressings, IJRAS, 3 (1), 2016, ISSN 2343 – 3997, 41 - 43

Страница 7 от 68

Общо: 3398

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив