Забравена парола

Страница 7 от 68

Общо: 3376

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияТ. Атанасова, А. Колева, П. Денев, Стоянова АС, Атанасова Т., А. Колева, П. Денев, Алб. Стоянова, Пауловнята, източник на биологично-активни вещества. 6. Етерично масло от цветове,, Научни трудове на УХТ, 58 (2), 2011, 89 - 93
ДокладСтоянова ИА, ИО Обрешков, Плавучая гостинница или что такое „ботель“ и где его найти, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 109 - 110
МонографияСтоянова А, А. Балинова-Цветкова, Лавандула. Получаване на етеричномаслени продукти в България, Академично изд. УХТ, 2019, ISBN 978-954-24-0310-4
СтатияСтоянова M, П Мерджанов, А Стоянова, Н Королькова, Аминокиселинен състав на плодове от пипер (Piper nigrum L.), Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 4 (1), 2015, 44 - 47
ДокладСтоянов НС, ХС Спасов, ПС Митев, НБ Благоева, С Каров, “Исследование влияние на древесину различных древесных видов деревьев на некоторые органолептические характеристики красного вина сорта Мерло”, Трудьı БГТУ, Научньı журнал „Химия, технология, органических веществ и биотехнология” , Минск, Белорус (4), 2012, ISSN 1683-0377, 131 - 135
СтатияСтоянов НС, ПС Митев, ХС Спасов, А Чиликов, И Мелник, „Исследование влияния пост-ферментативной мацерации на физико-химические характеристики вин сортов - “Каберне Совиньон” и “Мельник 55", Напитки, технологии иновации, Украйна, (11-12), 2013, 74 - 77
ДокладСтоянов НС, ПС Митев, СД Кемилев, ЯБ Чобанов, Изследване приложението на несахаромицетни дрожди при производството на червени вина, Енологичен семинар с международно участие - Енофорум 2014, 28-31.05.2014, гр. Несебър, 2014
ДокладСтоянов НС, И Динчева, Е Цавков, ПС Митев, ХС Спасов, НБ Благоева, Приложение на дъбовата дървесина при производството на бъчви. Влияние на вида дъб и сушенето на дървесината върху съдържанието на екстрактни и летливи компоненти,, Научни трудове УХТ, Хранителна наука и технологии,, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 364 - 369
ДокладСтойчев ЖТ, ПИ. Млекаров, Управление и оптимизация на процеса на оцетнокисела ферментация, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2015”, LXII, 2015, 622 - 624
ДокладСтойчев ЖТ, Някои аспекти на процеса на оцетнокисела ферментация от гледна точка на неговото управление, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2013”, LX, 2013, 181 - 186
ДокладСтойчев ЖТ, ЙА. Бадев, П. Млекаров, Определяне на динамичните параметри на периодичен биотехнологичен процес, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2013”, LX, 2013, 148 - 153
СтатияСтойчев ЖТ, ЙА. Бадев, Автоматизация на процесите при производство на оцет, Лозарство и винарство (4), 2012, 40 - 44
СтатияСтойчев ЖТ, ДД Цанкова, ВС Станчев, Интензификация чрез СМАС мрежи на процеса ацетификация при производството на оризов оцет, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, 172 - 177
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Управление на биотехнологични производства, Академично издателство на УХТ, 2017, ISBN 978-954-24-0294-7, 1 - 80
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Управление на биотехнологични производства, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 681.5, 2017, ISBN 978-954-24-0294-7, 1 - 80
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси в ХВП. ІІ. Автоматизация на типови производства в ХВП, Ак. изд. на УХТ, 2016, ISBN 978-954-24-0280-0, 1 - 52
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси в ХВП. І. Автоматизация на типови производствени процеси в ХВП, Ак. изд. на УХТ, 2014, ISBN 978-954-24-0235-0, 1 - 65
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси в ХВП - ч1. Автоматизация на типови производствени процеси в ХВП, Академично издателство на УХТ - Пловдив (681.5), 2014, ISBN 978-954-24-0235-0, 1 - 65
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси - ч2. Автоматизация на типови производства в ХВП, Академично издателство на УХТ - Пловдив (681.5), 2016, ISBN 978-954-24-0280-0, 1 - 52
СтатияСтойчев ЖТ, ВС Станчев, Модели описващи процеса оцетнокисела ферментация, Tenth congress of the bulgarian microbiologists, 2002
Уч. пособиеСтоева МА, СА Топлева, Тестове и текстове по икономически теории, УИ „Паисий Хилендарски”, 2011, ISBN 978-954-423-726-4
СтатияСтоева Д., Т. Николов, Т. Янев, Изследване КПД на хидроагрегат, "Топлотехника", 8, година 5 (3), 2014, ISSN 1314-2550, 38 - 41
ДокладСтоева Д., Н. Арабаджева, Възможности за определяне параметрите на пълначни машини с помощта на съвременни изчислителни методи” Научни трудове УХТ, Том LVI, 2009, Свитък 2, ISSN 0477-0250, 313 – 318., 2009
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Омекотяване на вода чрез кавитационна обработка, „Екология и здраве”, Сборник доклади, 2008, 347 - 352
СтатияСтоева Д., М. Ангелов, Моделно изследване на основните параметри на наноструйни течения., "Топлотехника", 5 (2), 2013, ISSN 1314-2550, 65 - 68
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Е. Арнаудова, Моделни изследвания на очистването на изгорели газове чрез каталитичен конвертор, Научни трудове УХТ, Том LVII, 2010, свитък 2, ISSN 0477-0250, 337-342., 2010
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Г. Костов, Моделиране хидродинамиката и топлообмена на течение в тръбен топлообменник. Хранителна наука техника и технологии - УХТ, Vol. I, 2011, 136-141., 2011
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Влияние на кавитационното въздействие върху дисперзитета на W/O емулсии, Сборник доклади, ФНТС София, 2009, ISSN 978-954-92219-5-4, 34 - 38
СтатияСтоева Д., Изследване на граничен слой покрай плоска пластина, "Топлотехника", 8, година 5 (3), 2014, ISSN ISSN 1314-2550, 34 - 37
ДокладСтоева Д., Анализ и съпоставка на изчислителната мрежа във вертикален въздушен канал. Хранителна наука техника и технологии - УХТ ,Vol. IІІ, 2011. ISSN 1314-3913, 84-88., 2011
Уч. пособиеСтоева Д, М Симова, И Радомирова, ИИ Игнатов, П Делибеев, Ефектът от умерената консумация на бира., Съюз на пивоварите в България и Пивоварите на Европа, 2008, 1 - 32
СтатияСтоев Зл, М Перифанова-Немска, Сравнителна характеристика на олеинови хибриди слънчогледови семена, Наука и технологии, III (6), 2013, 248 - 253
ДокладСтоев ДС, МС Минчев, АИ Ташев, НД Пенов, Изследване кинетиката на сушилния процес при конвективно сушене на черни боровинки, VІ национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 15 май, Пловдив, 1, 2015, 90 - 95
ДокладСтоев ДС, АИ Ташев, НД Пенов, МГ Георгиева, ДГ Атанасов, Моделиране на топлопреносните процеси във вграден в покривна конструкция въздушен слънчев колектор, V национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 18 май, 2013, 1, 2013, 241 - 246
СтатияСтефанова П., Ангелова Г., Георгиева Ц., Скрининг на месни продукти за откриване на видово-специфични и генетично модифицирани последователности чрез SYBR®GREEN PCR метод, Научни трудове УХТ,, LX, 2013, 989 - 994
СтатияСтефанова Г., С Ташева, Л Стефанов, С Дамянова, А Стоянова, Получаване и анализ на екстракти от листа на лавър (Laurus nobilis L.), Индустриални технологии, 4 (1), 2017, 136 - 142
СтатияСтефанов СВ, НН Арабаджиева, В Хаджийски, Изследване на значимо влияещите фактори ъврху големината на силата на отваряне на картонени кутии, Научни трудове на Русенския Университет, 54 (10.2), 2015, 222 - 228
СтатияСтефанов СВ, НН Арабаджиева, Безопасност на храните чрез използване на интелигентни опаковъчни системи, Пропак (1), 2015, 8 - 10
ДокладСтефанов С., Хр. Христов, Г. Костов, Й. Стефанова, Ч. Саздов, Н. Арабаджиева, Д. Стоева, Съхранение на опаковани хранителни продукти в модифицирана атмосфера., Научни Трудове Русенски университет „Ангел Кънчев“, 48 (9), 2009, ISSN 1311-3321, 125 - 129
ДокладСтефанов С., Й. Стефанова, Ч. Саздов, Д. Стоева, Някои насоки при активното опаковане на хранителни продукти, Научни трудове УХТ, LVI (2), 2009, ISSN 0477-0250, 301 - 306
ДокладСтефанов С., Г. Костов, Й. Стефанова, Н. Арабаджиева, Ч. Саздов, Н. Арабаджиева, Д. Стоева, Възможности за увеличаване срока на годност на някои хранителни продукти чрез прилагането на активни опаковки., Научни Трудове Русенски университет „Ангел Кънчев“, 48 (9), 2009, ISSN 1311-3321, 154 - 159
СтатияСтефанов С, Ц Янакиев, В Хаджийски, Стенд за изследване обработването на опаковъчни материали със студена плазма, Научни трудове на Русенския Университет, 53 (10.2), 2015, 181 - 185
СтатияСтефанов Л, А Стоянова, Влияние на съхранението върху показателите и химичния състав на абсолю „Розино–1300”, Информационен бюлетин БНАЕМПК, 67, 2016, 49 - 51
СтатияСтанчев ВС, ЧИ Дамянов, Апроксимация на експериментални данни със сплайн-функции от втори ред, Научни трудове на УХТ, LX (2), 2013, 113 - 116
СтатияСтанчев ВС, С Русинова-Видева, БЙ Жекова, К Георгиева, К Павлова, Характеризиране на биомаса получена при оптимизация на хранителна среда за синтез на екзополизахарид от Cryptococcus laurentii AL100, Научни трудове на УХТ, LVII (1), 2010, 519 - 524
СтатияСтанчев ВС, Оптичен сензор с потенциален изход за опознаване маркера на фолио с центриран печат, Научни трудове на УХТ, LX (2), 2013, 225 - 229
СтатияСтанчев ВС, Модел на процеса оцетнокисела ферментация с отчитане времетраенето на лагфазата, Научни трудове на УХТ, LI (4), 2004, 238 - 243
СтатияСтанчев ВС, ЖТ Стойчев, ДД Цанкова, Сравнителен анализ на модели за описание на процеса оцетнокисела ферментация, Научни трудове на УХТ, XLIX, 2003, 305 - 309
СтатияСтанчев ВС, ЖТ Стойчев, ДД Цанкова, Обобщен критерий за определяне кинетичните параметри на модели на процеса на оцетнокисела ферментация, Научни трудове на УХТ, XLIX, 2003, 299 - 304
СтатияСтанчев ВС, ДД Цанкова, ЖТ Стойчев, Моделиране на динамиката на специфичната скорост на растежа на биомасата на ферментационен процес, Научни трудове на УХТ, LI (4), 2004, 232 - 237

Страница 7 от 68

Общо: 3376

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив