Забравена парола

Страница 7 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладVladimirov PY, DM Markova, , Influence of equivalent circuit parameters of the induction machine on its energy characteristics., Eleventh international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA, 2005, ISSN 9549020959, 31 - 37
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, SR Rachev, Influence of induction machine and mechanism parameters on starting transient processes in case of constant load conditions., ANALELE UNIVERSITĂŢII “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA, ROMANIA, XII (I), 2005, ISSN 1453-7394, 15 - 23
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технология за производство на натурални захарни изделия тип пралини „Nature Line”, Сборник статей, I, 2015, ISSN 978-619-208-017-4, 250 - 252
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технологични схеми при преработване на сурова тръстикова захар с високо технологично качество I, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv (XVII), 2015, 75 - 79
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технологични схеми при преработване на сурова тръстикова захар с високо технологично качество II, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv (XVII), 2015, 79 - 84
ДокладСпиров ДС, ДК Господинов, Система за управление на трифазен асинхронен двигател чрез ориентация на магнитното поле., Международна научна конференция “УНИТЕХ’05”, Габрово, I, 2005, ISSN 954-683-325-8, 126 - 130
ДокладPashamov ER, TG Djurkov, MM Dzhivoderova, Methodics for calculation and control of purification lime consumption in row cane sugar processing, Journal of food and packaging Sciences technique and technologies (7), 2015, 41 - 44
ДокладPashamov ER, TG Djurkov, MM Dzhivoderova, Process flow with two and three yellow products in the cristalization compartment, Journal of food and packaging Sciences technique and technologies (7), 2015, 44 - 47
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Методика за изчисляване на количеството сатурационна вар при производството на захар, IX Международная научно-практическая интернет конференция „Рекультивация выработонного пространства – проблемы и переспективы“, 2016, 73 - 78
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Оптимизиране разхода на вар за очистване при преработване на сурова тръстикова захар, IX Международная научно-практическая интернет конференция „Рекультивация выработонного пространства – проблемы и переспективы“, 2016, 78 - 83
ДокладСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Динамични характеристики на асинхронна машина при задвижване на механизми с променливи съпротивителен и инерционен моменти., НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 47 (3.1), 2008, ISSN 1311-3321, 28 - 32
ДокладDzhivoderova MM, IV Petrova, RD Hadjikinova, KN Nikovska, Dispersion characteristics of oil-in-water emulsions with modified starches, Scientific Works of University of Food Technologies, 1 (63), 2016, ISSN 1314-7102, 30 - 36
ДокладVladimirov PY, DS Spirov, Dynamic modes under speed pitch alteration of induction machine with residual magnetic field in case of load lowering., Twelfth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA, 2008, ISSN 1313-4965, 406 - 410
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, Dynamic modes under reversing of induction machine with residual magnetic field., Twelfth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA, 2008, ISSN 1313-4965, 411 - 415
ДокладСпиров ДС, Динамични изследвания на еднофазен асинхронен електродвигател с трифазна намотка., Международна научна конференция “УНИТЕХ’08”, Габрово, I, 2008, ISSN 1313-230X, 45 - 49
ДокладVuchev AS, ND Bankov, GP. Terziyski, Load Characteristics of LCC Resonant DC-DC Converter with Capacity Filter in the Load Circuit, XLV ICEST 2010, 23-26 June 2010, Bitola, Macedonia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2010, ISSN ISBN 978-9989-786-58-7, 849 - 852
ДокладVuchev AS, ND Bankov, GP. Terziyski, Analysis of LCC Resonant DC-DC Converter with Capacity Filter in the Load Circuit, XLV ICEST 2010, 23-26 June 2010, Bitola, Macedonia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2010, ISSN ISBN 978-9989-786-58-7, 845 - 848
ДокладВучев АС, Унифициран анализ на резонансни DC-DC преобразуватели при фазово управление – част II, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, 23-24 Октомври 2009, Пловдив, Научни трудове, Том LVI (Свитък 2), 2009, ISSN 0477-0250, 407 - 412
ДокладSpirov DS, Comparison of PWM Strategies for Inverter-fed Induction Motor., ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia (3), 2009, ISSN 1313-1842, 115 - 118
ДокладВучев АС, Унифициран анализ на резонансни DC-DC преобразуватели при фазово управление – част I, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, 23-24 Октомври 2009, Пловдив, Научни трудове, Том LVI (Свитък 2), 2009, ISSN 0477-0250, 401 - 406
ДокладСпиров ДС, Оптимални алгоритми за управление на асинхронни машини при минимизиране на активната, реактивната и пълната консумирани мощности., Международна научна конференция ТЕХСИС 2009, 2009, ISSN 1310-271, 187 - 192
ДокладСпиров ДС, Оптимално управление на асинхронни машини при натоварване със зависещи от скоростта съпротивителни моменти., Международна научна конференция ТЕХСИС09, 2009, ISSN 1310-271, 193 - 198
ДокладСпиров ДС, Безсензорно определяне на скоростта и енергийните характеристики на асинхронната машина., УНИТЕХ’09, Габрово, I, 2009, ISSN 1313-230X, 55 - 60
ДокладБозуков НХ, ПИ Несторова, НЙ Желязков, ИВ Маринова, ТЙ Дерекювлиев, Генериране на тестове с език за програмиране, Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, 1, 2012, 292 - 298
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, MG Dochev, Power tools energy characteristics at dynamic and steady-state regimes., 9th INTERNATIONAL CONFERENCE RaDMI 2009, Vrnjacka Banja, Serbia, 2009, ISSN 978-86-6075-008-4, 1233 - 1238
ДокладYordanov PV, DS Spirov, MG Dochev, Power tools performance characteristics at dynamic and steady-state regimes., 9th INTERNATIONAL CONFERENCE RaDMI 2009, Vrnjacka Banja, Serbia, 2009, ISSN 978-86-6075-008-4, 1258 - 1263
ДокладСпиров ДС, ГИ Иванов, Обобщено представяне на насищането на магнитния поток на асинхронни машини., Международна научна конференция ТЕХСИС 2011, 2011, ISSN 1310-271, 113 - 116
ДокладБозуков НХ, ПИ Несторова, НЙ Желязков, ИВ Маринова, ТЙ Дерекювлиев, Сравнителен анализ на компютърна платформа и програма за тестово изпитване и оценяване на студенти по чуждоезиково обучение, Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, 1, 2012, 299 - 305
ДокладКостов ИЙ, ДС Спиров, Анализ на качеството на захранването в честотни асинхронни електрозадвижвания., Международна научна конференция ТЕХСИС 2011, 2011, ISSN 1310-271, 191 - 195
ДокладСпиров ДС, МГ Дочев, Електромеханичен диагностичен модел на ръчен електроинструмент, ЕЛМА'11, 2011, ISSN 1313-4965, 267 - 272
ДокладНесторова ПИ, НХ Бозуков, ИВ Маринова, Тестът – (не)надежден начин за измерване на знанията., Научни трудове на Университет по хранителни технологии Пловдив, LIХ, 2012, ISSN 1314-7102, 962 - 965
ДокладСпиров ДС, АС Вучев, Изследване на динамиката на асинхронен генератор със самовъзбуждане, Международна научна конференция “УНИТЕХ’11”, Габрово, I, 2011, ISSN 1313-230X, 73 - 78
ДокладНесторова ПИ, Корнелия Чоролеева „English for Nutrition and Catering Students“, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1458 - 1459
ДокладSpirov DS, GI Ivanov, Monitoring system for measuring electrical quantities of the induction machine drive, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia (6), 2012, ISSN 1314-0078, 104 - 107
ДокладСпиров ДС, ГИ Иванов, Мониторинг система за определяне на ъгловата скорост на асинхронната машина, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12”, Габрово, I, 2012, ISSN 1313-230X, 104 - 109
ДокладНесторова ПИ, Интерференцията в езика на бесарабските българи, студенти в УХТ Пловдив – въпроси и отговори (с оглед на обучението по български език), „50 години – врата към образованието и прозорец към света“ по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, 2013, 289 - 294
ДокладНесторова ПИ, Кирил и Методий в паметта на бесарабските българи, студенти в УХТ – Пловдив, Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, 2014, 87 - 93
ДокладНесторова ПИ, Терминът сказуемно определение в българската езиковедска литература от Освобождението до днес – употреба и значение, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 981 - 986
ДокладНесторова ПИ, РП Декова, Електронните корпуси като научноизследователски инструмент, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 987 - 992
ДокладНесторова ПИ, Словоред на сказуемното определение в българския език, Научни трудове на Университет по хранителни технологии Пловдив, LХII, 2015, ISSN 1314-7102, 920 - 923
ДокладНесторова ПИ, Термините за сказуемно определение в българската езиковедска литература от Освобождението до днес, Българистични четения - Сегед 2015, 2015, 31 - 38
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, НХ Бозуков, Математическо моделиране на инверторно асинхронно електрозадвижване в средата на PSPICE, Международна научна конференция ТЕХСИС'13, 2013, ISSN 1310-8271, 73 - 76
ДокладИванов ГИ, ДС Спиров, Оценка на ъгловата скорост на асинхронни електрозадвижвания на база невронен MRAS модел, Международна научна конференция ТЕХСИС'13, 2013, ISSN 1310-8271, 91 - 96
ДокладAvradaliev LZ, IO Obreshkov, Smolyan - a piece of paradise, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладБозуков НХ, ДС Спиров, НГ Комитов, Информационна технология за оценка на енергийните спестявания в индустрията, Международна научна конференция ТЕХСИС'13, 2013, ISSN 1310-8271, 181 - 184
ДокладSpirov DS, NG Komitov, Investigations of induction motor drive system with input power factor correction circuit, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia (7), 2013, ISSN 1314-0078, 160 - 163
ДокладSpirov DS, MG Dochev, Inverter-fed single-phase collector motor drive, 13th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2013, Kopaonik, Serbia (2), 2013, ISSN 978-86-6075-043-5, 960 - 965
ДокладСпиров ДС, АС Вучев, НД Банков, Изследване на преобразувател с “мека комутация” при включване при нулево напрежение за захранване на асинхронно електрозадвижване, 60-та Юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Пловдив, Научни трудове, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 197 - 200
ДокладKalcheva VK, IO Obreshkov, Study on mountain insurance services offered in Plovdiv, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладIvanova SB, IO Obreshkov, Bulgaria as tourist destination, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015

Страница 7 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив