Забравена парола

Страница 7 от 70

Общо: 3464

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияСлавов АК, ЗР Денкова, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, Селекция на щамове Pseudomonas sp. и Aeromonas sp. за пречистване на отпадни води от инсталация за очистване на въздух, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIX, 2012, 641 - 645
СтатияKralchev D, DS Taneva, TV Prokopov, Effects of work-related factors on workers’ health in Bulgaria, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, XII (4), 2013, 332 - 341
СтатияМомчилова ММ, ГИ Живанович, ДГ Йорданов, ЛВ Антипова, ИИ Марков, СА Титов, Текстурные характеристики охлажденного и замороженного мяса курицы и индейки, Вестник ВГУИТ (4), 2016, 199 - 205
СтатияТошков, НГ, МА Душкова, АТ Симитчиев, АЖ Колева, К Балкански, НД Менков, Экструзия риса и ягод Годжи бери, Вестник ЧГАА, 70 (6), 2014, 123 - 126
СтатияЙорданов ДГ, Възможности за приложение на ултрафилтрация като метод за пречистване на отпадъчни води от месопреработвателни предприятия, Сборник доклади от VIII-ма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве’2010”, 2010, 311 - 316
СтатияYordanov DG, Preliminary study of the efficiency of ultrafiltration treatment of poultry slaughterhouse wastewater, Bulgarian Journal of Agricultural Science (6), 2010, ISSN 1310-0351, 700 - 70411
СтатияYordanov DG, GV Angelova, High pressure processing for foods preserving, Biotechnology & Biotechnological equipment, 24 (3), 2010, ISSN 1314-3530, 1940 - 194511
СтатияЙорданов ДГ, КТ Динков, Изследване влиянието на процеса на ултрафилтрация за очистване на отпадни води от месодобивната промишленост, Научно списание за селскостопанска и горска наука ”Екология и бъдеще”, 9 (2), 2010, ISSN 1312-0751, 14 - 17
СтатияYordanov DG, GV Angelova, Identification and traceability of meat and meat products, Biotechnology & Biotechnological equipment, 20 (1), 2006, ISSN 1314-3530, 3 - 81
СтатияДамянова С, А Стоянова, С Тодорова, Р Енчева, С Ташева, Етерично масло от плодове на ким (Carum carvi L.), Научни трудове УХТ, 59, 2012, 73 - 76
СтатияMarchev A, V Georgiev, M Nikolova, V Gochev, A Stoyanova, A Pavlov, Chemical composition of essential oil from Salvia scabiosifolia from Bulgaria, Journal of Eseential Oil Bearing Plants, 15 (6), 2012, 908 - 91411
СтатияAngelova-Romova M, P Merdzhanov, P Denev, M Zlatanov, A Stoyanova, M Kratchanova, Lipid composition of chokeberry fruits, Научно-методический журнал Вестник, 12 (1), 2012, 76 - 80
СтатияSchmidt E, J Wanner, M Hoeferl, L Jirovetz, G Buchbauer, V Gochev, T Girova, A Stoyanova, M Geissler, Chemical composition, olfactory analysis and antibacterial activity of thymus vulgaris chemotypes geraniol, 4-thujanil/terpinen-4-ol, thymol and linalool cultivated in southern France, Natural Product Communications, 7 (8), 2012, 1095 - 109811
СтатияТашева С, Г Вълчев, В Рашева, А Стоянова, Термодинамични диаграми за паро-течното фазово равновесие на системата масло – вода. 6. Кимион, Топлотехника, 4 (1), 2013, 21 - 24
СтатияTasheva S, B Milenkov, V Rasheva, G Valchev, A Stoyanova, Determination of the actual number of trays for cohobation column. 1. At manufacturing of coniferous distillation water, Науковi працi, 42 (2), 2012, 452 - 455
СтатияTasheva S, S Damianova, V Rasheva, B Milenkov, G Valchev, A Stoyanova, Thermodynamic diagrams for vapor-liquid phase equilibrium of the systems “essential oil-water”. Carum carvi, Вестник МГУП - Научно-методический журнал, 12 (1), 2012, 81 - 84
СтатияТашева С, С Дамянова, П Мерджанов, А Стоянова, Технология на екстракти за козметиката от плодови пресовки на арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliott.). 1. Дъбилни вещества, Научни трудове РУ „А. Кънчев”, 51 (9.2), 2012, 98 - 104
СтатияRasheva V, S Tasheva, G Valchev, A Stoyanova, Comparative analysis of decanters used processing of essential raw materials. II. Decanter secondary essential oil, Trakya University Journal of Engineering Science, 13 (1), 2012, 58 - 63
СтатияКостова И, С Дамянова, П Мерджанов, А Стоянова, Антимикробная активность экстрактов аронии (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), Вестник МГУП - Научно-методический журнал, 13 (2), 2012, 85 - 87
СтатияМерджанов П, С Ташева, Т Атанасова, С Дамянова, А Стоянова, Технология на екстракти за козметиката от плодови пресовки на арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliott.). 2. Антоциани, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 561 - 565
СтатияДимитров Н, А Колева, Б Бозаджиев, П Мерджанов, А Стоянова, Физические свойства выжимок из плодов аронии (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), Науковi працi, 44 (2), 2013, 58 - 63
СтатияNabiyeva Z, P Merdzhanov, M Angelova-Romova, M Zlatanov, G Antova, A Stoyanova, M Kizatova, G Karadjov, Lipid composition on during the germination of Kazahstan maize hybrid, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (4), 2013, 780 - 7841
СтатияКолева А, Н Димитров, Б Бозаджиев, П Мерджанов, С Дамянова, А Стоянова, Изследване възможностите за гранулиране на плодови пресовки от арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 52 (10,2), 2013, 234 - 238
СтатияМерджанов П, M Ergezen, Я Христова, С Дамянова, А Стоянова, Химичен състав и антимикробни свойства на ароматични продукти от листа и плодове на два вида глог (Crataegus ssp.), Научни трудове РУ “A. Кънчев”, 52 (10.2), 2013, 163 - 168
СтатияGeorgiev V, A Marchev, M Nikolova, A Pavlov, A Stoyanova, A Pavlov, Chemical composition of essential oil from leaves and flowers of Salvia ringens Sibth. Et Sm. growing wild in Bulgaria, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 16 (5), 2013, 624 - 62911
СтатияStoilova I, J Wanner, L Jirovetz, A Stoyanova, A Krastanov, Chemical composition and antioxidant properties of myrrh essential oil (Commiphora myrrh (Nees) Engl., Burseraceae). Action of the essential oil in the antioxidant protection of Saccharomyces cerevisiae model organism, The Journal of Free Radicals and Antioxidant. Photon, 140, 2014, 294 - 30711
СтатияZhelev I, I Dimitrova-Dyulgerova, P Merdzhanov, A Stoyanova, Chemical composition of Carduus candicans ssp. globifer and Carduus thoermeri essential oils, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 17 (2), 2014, 196 - 20211
СтатияStoilova I, J Wanner, L Jirovetz, D Trifonova, L Krastev, A Stoyanova, A Krastanov, Chemical composition and antioxidant properties of juniper berry (Juniperus communis L.) essential Oil, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (2), 2014, 780 - 7841
СтатияZhelev I, P Merdzhanov, M Angelova0Romova, M Zlatanov, G Antova, I Dimitrova-Dyulgerova, A Stoyanova, Lipid Composition of Carduus thoermeri Weinm., Onoporduma canthium L. and Silybum marianum L., growing in Bulgaria, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (3), 2014, 640 - 64511
СтатияStappen I, J Wanner, N Tabanca, D Wedge, A Ali, I Khan, V Kaul, B Lal, V Jaitak, V Gochev, T Girova, A Stoyanova, Chemical сomposition and biological effects of Artemisia maritima and Artemisia nilagirica essential oils from wild plants of Western Himalaya, Planta Medica, 80, 2014, 1079 - 108711
СтатияTaneva DS, D Kralchev, TV Prokopov, Effects of work related stress on workers’ health, Ukrainian Journal of Food Science, 1 (2), 2013, 253 - 261
СтатияТашева С, С Дамянова, М Стоянова, А Стоянова, Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 6. Обикновен глог – течни екстракти, Научни трудове РУ „А. Кънчев”, 53 (10.2), 2014, 140 - 145
СтатияTaneva DS, PT Panayotov, TV Prokopov, Investigation of working environment parameters and risk assessment in dairy processing, Научно-производственый журнал, „Пищевая наука и технология”, ОНАПТ, Одесса, Украина, 3 (24), 2013, 67 - 70
СтатияTaneva DS, TV Prokopov, Assessing the risk of noise-induced hearing loss of workers in the meat processing industry, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2, 2013, 100 - 103
СтатияTaneva DS, TV Prokopov, Assessing the risk of noise-induced hearing loss of workers in the food industry, Науковi Працi ОНАХТ, Украина, 44 (2), 2013, 393 - 398
СтатияРашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, ЦВ Прокопов, Термодинамични параметри на смес от влажен въздух и пари на хексан, ацетон и етанол, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, 1296 - 1299
СтатияТашева С, С Дамянова, М Стоянова, А Стоянова, Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 4. Източен глог – конкрет и резиноид, Научни трудове УХТ, 61 (1), 2014, 269 - 274
СтатияRasheva VD, DS Taneva, GI Valchev, TV Prokopov, Thermodynamic diagram “Enthalpy-hexane vapor content” for humid air-hexane vapor mixture, Науковi Працi ОНАХТ, Украина, 44 (2), 2013, 372 - 375
СтатияТашева С, С Дамянова, М Стоянова, А Стоянова, Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 6. Обикновен глог – конкрет и резиноид, Технологии и товароведение сельскохозяюственной продукции, (Россия) (3), 2014, 46 - 50
СтатияДелчев НД, ЦВ Прокопов, Изследване адсорбционните свойства на брашно от Helianthus tuberosus L. спрямо йони на Cu2+, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия В. Хранителна техника и технологии, XI, 2013, 170 - 177
СтатияProkopov TV, G Mechenov, Utilization of spent bleaching earth from vegetable oil processing, Ukrainian Food Journal, 2 (4), 2013, 489 - 498
СтатияNikolova MI, TV Prokopov, Characteristics and functional properties of natural origin lycopene: A Review, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2, 2013, 115 - 120
СтатияПрокопов ЦВ, Приложение на антоциани за оценка на микробиологичната стабилност и безопасност на кондуктивно загрявани храни, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 542 - 545
СтатияNikolova MI, TV Prokopov, D Ganeva, G Pevicharova, Effect of treatment parameters on the carotenoid extraction from tomato peels of Bulgarian industrial varieties, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, Romania, XIII (4), 2014, 283 - 289
СтатияХаджиев БИ, ЦВ Прокопов, Реинженеринговите иновации в екологията – основен фактор за предвижване на бизнеса в бъдещето, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, LVI, 2014, 196 - 200
СтатияТанева ДС, ЦВ Прокопов, Анализ на трудовият травматизъм в ХВП и туризма, Хранително-вкусова промишленост, 1, 2014, 37 - 41
СтатияМиленков БХ, ДС Танева, ЦВ Прокопов, Компютърна програма за прогнозиране загубата на слух при експозиция на производствен шум, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 676 - 679
СтатияDimitrova-Dyulgerova I, A Stoyanova, P Merdzhanov, P Stoyanov, R Mladenov, D Belkinova, V Gochev, Essential oils composition of Betonica officinalis and Stachys sylvatica and from Bulgaria, Доклади на Българската академия на науките, 68 (8), 2015, 991 - 99811
СтатияРашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, СЦ Ташева, ЦВ Прокопов, Термодинамична диаграма „Енталпия-съдържание на пари на ацетон” за смес от влажен въздух и пари на ацетон, Топлотехника, 5 (1), 2014, 28 - 31
СтатияTasheva S, A Stoyanova, V Rasheva, G Valchev, Height of cohobation columns manufacturing distillation water from grain raw materials, Научный журнал для професисионалов агропромышленного комплекса, АПК России, 72 (2), 2015, 119 - 224

Страница 7 от 70

Общо: 3464

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив