Забравена парола

Страница 8 от 73

Общо: 3616

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладSestrimska M.,, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Artificial Neural Network for Identification of Multicomponent Mixtures of Tea, Proceedings of the 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 2017, ISSN 2603-3259 (Print), ISSN 2603-3267 (Online), 409 - 412
СтатияСестримска М., Т. Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход, Списание Автоматика и информатика, 3, 2016, ISSN 0861-7562, 13 - 19
ДокладSestrimska M.,, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Self-Organizing Artificial Neural Network a Kohonen to be Multifactorial Classification of „English Breakfast“ Tea, with Different Geographical Origin of Components, Proceedings of the 63rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2016”, Vol. 63 (Is.2), 2016, ISSN 1314-7102, 313 - 320
СтатияProkopov TV, VM Chonova, AM Slavov, T Dessev, ND Dimitrov, N. Petkova, Effects on the Quality and Health-enchancing Properties of Industrial Onion Waste Powder on Bread, Journal of Food Science and Technology, 55 (12), 2018, ISSN 0022-1155, 5091 - 509711
СтатияIA Kiryakov, TV Prokopov, MG Georgieva, AI Tashev, LV Lazarov, Equilibrium Moisture Content of Onion Processing Waste Powder, Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II Forestry-Wood Industry-Agricultural Food Engineering, 11(60) (No.2), 2018, ISSN 2065-2135, 115 - 1201
ДокладObreshkov IO, NV Kravchenko, Rheological Properties of Pumpkin Fruit Puree Emulsions, Пищевые добавки. Питание здорового и больного человека. Материалы Международной научно-практической интернет-конференции, 2015, 48 - 51
ДокладGlushkova V, I Obreshkov, Terzieva V, Sensory evaluation of cakes with non-traditional flours, 80 Міжнародна Наукова Конференція Молодих Учених, Аспірантів і Студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 2014, 232 - 233
СтатияObreshkov I, N Kravchenko, Statistical Approach to the Quality of Some Bulgarian Honeys, Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, 2012, ISSN 1311-3321, 22 - 26
СтатияАлексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-технологични свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 173 - 179
СтатияАлексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-здравословни свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 169 - 172
СтатияMenkov ND, IO Obreshkov, Application possibilities of the Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) model by means of interpolation and extrapolation, Bulgarian Chemical Communications, 31 (3-4), 1999, 626 - 634
ДокладРайнов П, Приложение на софтуерния продукт Flow Simulation в хранителната промишленост, ХВП (4), 2018, 29 - 33
СтатияLuizova-Horeva TH, The Commercial Transaction Frame and English and Bulgarian Terms Denoting Prices in Tourism and Hospitality, Annales de l’université de Craïova, Seria ştiinţe filologice lingvistică, XL (1-2), 2018, ISSN 1224-5712, 318 - 3301
ДокладLuizova-Horeva TH, Kostov, G.A., Storing or Stirring: Containment vs Action in English and Bulgarian container terms, Scientific Works of University of Food Technologies, LXIV (1), 2017, ISSN 2535-1311, 340 - 346
СтатияLuizova-Horeva TH, Metaphor in the semantics of some food-related nominal compounds, Indian Journal of Applied Research, 6 (4), 2016, ISSN 2249-555X, 751 - 753
Уч. пособиеKornelia Choroleeva, Учебно помагало по английски език за хранителни технологии, Част 3: Upper-Intermediate, Holistic Approach to Regional Vocational Sector-based Training No UK/06/B/F/LA-162_538, програма „Леонардо да Винчи”, 2008
ДокладAndreeva HT, Lena F. Kostadinova-Georgieva, N. Katrandzhiev, Дефиниране област на интерес при определяне шупливостта на типов хляб чрез обработка на изображения, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology-2017”, Vol. LXIV (Issue 1), 2017, ISSN ISSN 1314-7102 CD, E-ISSN 2535-1311 online, 257 - 262
ДокладДанев А, HT Andreeva, A Bosakova-Ardenska, LF Kostadinova-Georgieva, Region of interest improvement by image processing in brown bread porosity evaluation, VII International Conference of Young Scientists – ICYS 2017, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии,, том ХV, 2017, ISSN ISSN 1311-9419, 43 - 46
ДокладObreshkov IO, Factors for teaching efficacy improvement by FBA, LSP and VAK comparative analyses of master students, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство, V, 2018, 812 - 816
Уч. пособиеДинков ГД, НД Банков, ИМ Маслинков, МГ Динкова, ДС Спиров, ХП Динков, ПИ Никовски, АС Вучев, Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника, ЕЕ, УХТ-Пловдив, бул. Марица 26, 2010, ISBN 978-954-24-0159-9
ДокладАврадалиев Л, С Константинова, Проект „Да възродим тролейбусния транспорт в Пловдив“., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 5 - 11
ДокладГеоргиева Г, Т Станчев, С Константинова, Община Родопи като туристическа дестинация., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 52 - 56
ДокладИванова Л, Е Кичукова, Ц Димитрова, А Гоговска, С Константинова, Авангардни технологии и иновации в туризма., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 48 - 51
ДокладБангиров М, Ф Кямил, М Божкова, С Константинова, Проект за производство на „червено злато“ във Велинград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 63 - 68
ДокладЧакърова Е, С Кекенова, С Драганова, С Константинова, Възможности за развитите на приключенски туризъм в Област Благоевград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 43 - 47
Уч. пособиеДочев МГ, ДС Спиров, Динамични режими при ръчни електроинструменти, „Инфовижън” Ловеч, 2017, ISBN 978-619-7442-03-8
ДокладСпиров ДС, Статични характеристики на регулируемо асинхронно електрозадвижване при отчитане на загубите в стоманата, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18”, Габрово, I, 2018, ISSN 1313-230X, 126 - 129
ДокладСпиров ДС, LLC резонансен инвертор за преобразуване на енергията получена от фотоволтаичен източник, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18”, Габрово, I, 2018, ISSN 1313-230X, 219 - 223
ДокладSpirov DS, The operation of a three-phase induction motor in single-phase power supply under Smith's scheme, 2018 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Bourgas, 2018 (DOI: 10.1109/SIELA.2018.8447133), 2018, 1 - 411
ДокладДуракова АГ, АЛ Богоева, ВБ Янакиева, Р Вранчева, Сорбционни характеристики, антиоксидантна активност и съхранение на гроздови семки след алкохолна ферментация при винопроизводство, Младежки форум "Наука Технологии, Иновации, Бизнес, 2018, ISSN 2367-8569, 140 - 147
СтатияDurakova AG, AL Bogoeva, A Pavlov, K.T. Dinkov, R Vrancheva, VB Yanakieva, Antioxidant activity and Storage Regime of Grape Seeds flakes – a waste product in wine elaboration, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24 (№ 3), 2018, ISSN 1310-0351, 503 - 5081
ДокладДуракова АГ, ИЕ Димов, ЦвИ Гогова, АП Кръстева, Технологический процесс производства белого травяного хлеба и его сорбционные свойства. Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века., V-та Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня образования ФГБОУ ВО „Кубинский государственный технологический университет“, 2017, 242 - 250
СтатияDurakova AG, AL Bogoeva, VB Yanakieva, Moisture sorption charakteristics and starage regime of defatted grape seeds flour – enological by-product, Asian Journal of Science and Technology, Vol. 08, Issue, 11, 2017, ISSN 0976-3376, 6794 - 6800
СтатияДуракова АГ, АЛ Богоева, Биологична активност на гроздови семки, Хранително-Вкусова Промишленост, 9 (83664), 2017, ISSN 1311-0179, 36 - 38
СтатияКръстева РЙ, Поглед върху възникването и развитието на физическото възпитание и спорт в България (в частност и на борбата като спорт с национални традиции), Научно-практический журнал ,,Вестник физической культуры“, Алматы, Казахстан (2), 2018, 26 - 32
СтатияDikova P.M., RY Krasteva, Methodological guidelines for working in cycling academies in the Republic of Greece for children of age 6-14 years, Материалы XLII Международной научно-практической конференции ,, Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика’’, Алматы, Казахстан, 2018, 473 - 477
ДокладKornelia Choroleeva, Construction of Mirror Conceptual Networks by English and Bulgarian Lexical Blends Denoting People, Научни трудове на УХТ – Пловдив, том 64, книжка 1, 2017, 361 - 366
СтатияKornelia Choroleeva, Errors of Bulgarian Learners Studying English Present Tenses, Humanising Language Teaching, година 20, брой 4, 2018, ISSN ISSN 1755-9715
ДокладGeorgiev, A.S, Kostadinova, L.F., Gabrova, R., "On-line" sorting apples in modern technologies for providing quality of fruit and vegetable in chains, Acta Horticulturae, 712 (2), 2006, 911 - 9141
ДокладGeorgiev, A.S., Kostadinova, L.F., Gabrova, R., Shopov, N., Increasing the rate of operation of automatic quality classifiers for agricultural products - Software and hardware decisions, Acta Horticulturae, 858, 20101
СтатияNikolova, Kr.T, Gabrova, R., Boyadzhiev, D., Pisanova, E. S., Ruseva J., Yanakiev D., Classification of different types of beer according to their colour characteristics, Journal of Physics: Conference Series, 794 (1), 20171
СтатияDocheva M.H., V.T. Popova, T.A. Ivanova, Nikolova V.V., Hristeva T.H., Nikolov N.N., Polyphenol content and antioxidant activity of aqueous/methanol extracts from different tobacco species (Nicotiana), Bulgarian Chemical Communications, 50 (4), 2018, ISSN 0324-1130, 553 - 5591
СтатияDushkova MA, SD Kozludzhova, KT Dinkov, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, ND Menkov, Investigation of process characteristics during diafiltration of ultrafiltration whey from Kashkaval production, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (2), 2017, ISSN 1310-0351, 325 - 3291
СтатияDimov I., N. Petkova, Nakov G., Taneva I., I. Ivanov, Stamatovska V., Improvement of antioxidant potential of wheat flours and bread by addition of medicinal plants, Ukrainian Food Journal, 7 (4), 2018, 671 - 6811
СтатияKolarov KM, ND Menkov, DI Gelyazkov, KT Dinkov, Regression models for determining the viscosity of wafer douhs, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 15 (2), 2001, 114 - 1151
СтатияHadjikinova R, N. Petkova, D Hadjikinov, Denev P., D Hrusavov, Development and validation of HPLC-RID method for determination of sugars and polyols, 20171
СтатияХаджикинова Р, Д Хрусавов, Ив. Петрова, В Добрева, ММ Дживодерова, РБ Михов, Еритритолът като захарозаместител в състава на нишестени кремове, 2017
СтатияDzhivoderova MM, I. Petrova, R Hadjikinova, K. Nikovska, Dispersion Characteristics of Oil-in-Water Emulsions with Modified Starches, 2017
СтатияHadjikinova R, M Marudova, Thermal behavior of confectionery sweeteners blends, Bulgarian Chemical Communications, 20161
СтатияHadjikinova, RB Mihov, D Hrusavov, K. Nikovska, MM Dzhivoderova, Erythritol Like Sugar Substitute in Cocoa Dressings, 2016

Страница 8 от 73

Общо: 3616

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив