Забравена парола

Страница 8 от 61

Общо: 3009

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладТосков Г., Партизански маркетинг – възможност за подобряване на конкурентоспособността, 2015
СтатияToskov G., TEAM AUTONOMY AN EMERGING CONCEPT IN OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY, Science and Technologies, 20151
СтатияNenov NS, V Gochev, T Girova, IS Stoilova, T Atanasova, VS Stanchev, A Stoyanova, Low Temperature Extraction of Essential Oil Bearing Plants by Liquefied Gases. 6. Barks from Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Nees), Journal of Essential Oil Bearing Plants, 14 (1), 2011, 67 - 751
СтатияZhekova BY, VS Stanchev, Reaction Conditions for Maximal Cyclodextrin Production by Cyclodextrin Glucanotransferase from Bacillus megaterium, Polish Journal of Microbiology, 60 (2), 2011, 113 - 1181
СтатияToskov G., Bichurova I., AN ASSESSMENT OF THE BULGARIAN PRIVATIZATION, Science and Technologies, 20151
СтатияТосков Г., Икономически предимства на инсталациите за биогаз, Списание Инсталации, 2015
ДокладАндреева ХТ, А Босакова-Арденска, ЛФ Костадинова-Георгиева, Приложение на алгоритъма „Moment-Preserving Thresholding“ при оценяване шупливостта на бял хляб, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XVII, 2015, 28 - 31
ДокладКръстева ИК, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, Компютърен метод за определяне изменението на цвета на функционални месни продукти с вградени естествени оцветители от тиква, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XVII, 2015, 32 - 35
ДокладТосков Г., Японския опит в управлението на качеството на човешките ресурси, Основни тенденции в развитието на човешките ресурси, 2014
ДокладКръстева ИК, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, ЛФ Костадинова-Георгиева, Определяне на структурното изменение на пилешко месо в процес на мариноване, чрез анализ на микроскопски изображения, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XII, 2014, 126 - 129
ДокладТосков Г., Мантарова Ц., Механизми за формиране на допълнително материално стимулиране в производствено предприятие, Основни тенденции в развитието на човешките ресурси, 2014
ДокладАндреева ХТ, Анализ и окачествяване на макаронени изделия чрез система за машинно зрение, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 705 - 708
ДокладToskov G., Main factors and tendencies analysis for competitiveness increasing of the vegetable production, Scientific Works of the Agricultural University, 2013
ДокладAndreeva HT, A Bosakova-Ardenska, LF Kostadinova-Georgieva, Comparison of two methods for automatic image binarization, Second Scientific International Conference „Computer Sciences and Engineering”, Varna, 2014, 138 - 143
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Окачествяване на бисквити чрез система за машинно зрение, Годишна университетска научна конференция в НВУ - Велико Търново, 2014, 164 - 169
СтатияToskov G., Masheva S., Todorova V., Possibilities for application of plant promotor immunocitofit in integrated pepper production., Agricultural science and technology, 2012, 131 - 1341
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Объективное определение пористости хлеба в програмной среде MАTLAB, Международная научнопрактическая конференция Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг, Татарстан, 2014, 84 - 86
ДокладКостадинова-Георгиева ЛФ, ИК Кръстева, ВК Ганчовска, ХТ Андреева, Определяне на цвят и конвертиране от RGB в CIE La*b* цветови модел с програмна среда LabVIEW, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XI, 2013, 108 - 111
СтатияТосков Г., Производство на зеленчуци в България и Европейския съюз – състояние и условия за развитие, сп.Аграрни науки, 2012, 91 - 961
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, А Босакова-Арденска, Оценяване шупливостта на хляб чрез обработка на изображения, Научни трудове на УХТ - Пловдив, LX, 2013, 1136 - 1139
ДокладКръстева ИК, ЛФ Костадинова-Георгиева, ХТ Андреева, С Николова, Калибриране на лабораторна система за машинно зрение за окачествяване на хранителни продукти, Научни трудове на УХТ - Пловдив, LX, 2013, 1148 - 1152
ДокладКръстева ИК, ХТ Андреева, ВК Ганчовска, Приложение на компютърни технологии за обективен анализ на храни, Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии, Русе, 2013, 126 - 130
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Определяне влиянието на маята върху качеството на хляба чрез анализ на изображения, Международна конференция на младите учени, СУБ - Пловдив, 2013, 28 - 33
ДокладИмирски Н, ДП Стоева, ХГ Христов, Установка для определения распределения давления по поверхности крыла в дозвуковом аеродинамическом канале, 82 мiжнародна наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, Киïв, Нацiональний унiверситет харчових технологiй, 2016, 99 - 99
ДокладРайнов П, ДП Стоева, Л Димитрова, , Определяне на работните параметри на центробежни вентилатори чрез моделни изследвания, Младежки форуми, „Наука, технологии, иновации, бизнес" Сборник доклади, 2016, ISSN 2367-8569, 30 - 34
ДокладХристов Х, ДП Стоева, Л Панчев, Енергиен анализ на хладилни камери, Младежки форуми, „Наука, технологии, иновации, бизнес" Сборник доклади, 2016, ISSN 2367-8569, 5 - 8
ДокладHadjiiski V, SV Stefanov, St. Kartunov, DN Gospodinov, , Education technologies for machine design, computer training for students, The 5th International Balkan Educational and Science Congress, 2009, 607 - 608
ДокладHristiv H, DP Stoeva, Temperature variation during storage in home refrigerator, 78-a наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, 2012, 37 - 39
СтатияStefanov St., HG Hristov, DP Stoeva, ZR Denkova, R Nikolova, Investigation of the process of storing packaged rabbit meat in modified atmosphere, “Food and Environment Safety” Journal of faculty of food engineering, Stefan cel mare University of Suceava,, Vol. XI (Issue I), 2012, 103 - 107
СтатияStefanov St., HG Hristov, DP Stoeva, ZR Denkova, R Nikolova, Investigation of the process of storing packaged pumpkin in modified atmosphere, “Food and Environment Safety” Journal of faculty of food engineering, Stefan cel mare University of Suceava, Vol. XI (Issue I), 2012, 54 - 59
СтатияKabaivanov SI, A Malechkova, AA Marchev, MN Milev, VM Markovska, K Nikolova, A Step Beyond the Monte Carlo Method in Economics: Application of Multivariate Normal Distribution, 41TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE15), Publ.: American Institute of Physics, 201511
ДокладMarkovska V, Real options for valuation of mergers and acquisitions, VSIM International conference, UNWE,Ravda, 2013, ISSN 1314-0582
ДокладKabaivanov SI, V Markovska, M Milev, Accurate Valuation of Financial Options by Efficient Simulation of Probability Distributions, VSIM International conference, UNWE,Ravda, 2013, ISSN 1314-0582
СтатияKabaivanov SI, M Milev, V Markovska, Application of Path Simulation Techniques in Derivative Pricing, Business and development of Regions, St. Zagora, 2013, ISSN 1313-3551
ДокладМарковска В, Приложимост и проблеми при финансовите стрес тестове, Научно-практическа конференция с международно участие “Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие”, ПУ, том I, 2014, 439 - 444
СтатияVlaeva I, K. Nikolova, I. Bodurov, M. Marudova, D. Tsankova, S. Lekova, A. Viraneva, T. Yovcheva, Using differential scanning calorimetry, laser refractometry, electrical conductivity and spectrophotometry for discrimination of different types of Bulgarian honey, Journal of Physics: Conference Series, 794, 2017, 012034-1 - 012034-711
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, A. Viraneva, T. Yovcheva, Discrimination of sweeteners based on the refractometric analysis, Journal of Physics: Conference Series, 794, 2017, 012033-1 - 012033-611
СтатияMarudova M, I. Bodurov, S. Sotirov, Y. Uzunova, B. Pilicheva, I. Avramova, A. Viraneva, I. Vlaeva, G. Exner, T. Yovcheva, Nanostructured polyelectrolyte multilayer drug delivery systems for buccal administration, Bulgarian Chemical Communications, 48 (E), 2016, 468 - 47411
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, A. Viraneva, T. Yovcheva, S. Sainov, Modified design of a laser refractometer, Nanoscience & Nanotechnology, 16, 2016, 31 - 3311
ДокладВлаева И, К. Николова, И. Бодуров, Т. Йовчева, Рефератът по физика – мост между науката и обучението във висшите училища, XLIV Конференция по въпросите на обучението по физика, 2016, 146 - 149
МонографияКънева М, И Върбанова, Р Трендафилова, Съдържание на кофеин в безалкохолни напитки от българския пазар, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2015, ISBN ISBN 978-954-24-0271-8
СтатияYovcheva T, M. Marudova, A. Viraneva, S. Sotirov, S. Russev, I. Bodurov, B. Pilicheva, Y. Uzunova, G. Exner, Ts. Grancharova, I. Vlaeva, Various corona treated biopolymer substrates for the deposition of polyelectrolyte multilayers, AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220026-1 - 220026-411
СтатияKaneva M, A Trendafilova, St Kemilev, M Todorova, Аqueous ethanolic extracts of Achillea millefolium Proa for incorporation into soft drinks, Харчова наука i технологiя, 3 (12), 2010, 54 - 57
СтатияViraneva A, M. Marudova, S. Sotirov, I. Bodurov, B. Pilicheva, Y. Uzunova, G. Exner, Ts. Grancharova, I. Vlaeva, T. Yovcheva, Deposition of polyelectrolyte multilayer films made from chitosan and xanthan on biodegradable substrate: Effect of pH and ionic strength, AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220025-1 - 220025-411
ДокладKaneva M, A Trendafilova, A Vitkova, St Kemilev, H Spasov, M Todorova, Comparative investigation on the composition and properties of extracts of different Achillea Millefolium taxa, Journal of EcoAgriTourism, Proceeding of the International Conference BIOATLAS 2010 Transilvania University of Brasov, Romania, 6 (3), 2010, 120 - 125
СтатияNikolova Kr, T. Yovcheva, M. Marudova, T. Eftimov, I. Bodurov, A. Viraneva, I. Vlaeva, Optical methods and differential scanning calorimetry as a potential tool for discrimination of olive oils (extra virgin and mix with vegetable oils), AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220019-1 - 220019-411
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, К Михалев, М Кънева, Антиоксидантен капацитет на водни екстракти от листа на маточинa (Melissa officinalis L.), Сборник доклади 50 години ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве” , Пловдив, 2012, 27 - 32
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, G. Exner, Y. Uzunova, S. Russev, B. Pilicheva, A. Viraneva, T. Yovcheva, Ts. Grancharova, S. Sotirov, M. Marudova, Investigation of multilayered polyelectrolyte thin films by means of refractive index measurements, FT-IR spectroscopy and SEM, Journal of Physics: Conference Series, 682, 2016, ISSN 1742-6596, 012026-1 - 012026-711
ДокладКалчева - Караджова К, М Кънева, Д Луднева, К Михалев, Органолептична оценка на водни екстракти от сушени листа на маточина (Melissa Officianalis L.), 60-та юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2013”, 18–19 октомври 2013, Пловдив, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 398 - 401
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, K Михалев, Н Пенов, М Кънева, В Шиков, Влияние на условията на водна екстракция върху антиоксидантната активност на екстракти от листа на маточина (Melissa Officianalis L.), СА, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве - 2013”, Пловдив 7-8 ноември 2013, Сборник доклади, 2013, 113 - 117

Страница 8 от 61

Общо: 3009

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив