Забравена парола

Страница 8 от 58

Общо: 2862

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияДжурков ТГ, Русков Д, , Исследование физических параметров порошкообразного пчелиного меда, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство, 2015, ISSN УДК 639:338, 583 - 589
ДокладИванов И, Възможности за България свързани с изборът на Пловдив за „Европейска столица на културата 2019, Научна сесия „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, Пловдив, СУБ - Пловдив, I (30), 2014, ISSN 1311 – 9400, 137 - 139
ДокладИванов И, Значение на скоростта на обращаемост на краткотрайните активи за хранителната индустрия, Научна сесия „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, Пловдив 2014, I (31), 2014, ISSN 1311 – 9400, 139 - 141
ДокладБичурова, И., Ани Янева, „ Industrial cluster – opportunity for regional development of dairy sector in Bulgaria”, International Journal Scientificpapers (Vol. 14.2), 2016, ISSN 1857-92, 532 - 5371
ДокладИванов И, „Аспекти на консервното производство в България”, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9
СтатияГеоргиева МГ, СВ Василев, ЗИ Ходжева, Разпределение на температурата в едномерно температурно поле на топлообменен апарат, ХХIV Международна научна конференция на Съюз на учените, Технически науки, 4, 2014, 112 - 116
ДокладБичурова, И., Тосков, Г., Румяна Николова, Ивалина Иванова, „Лейбъл био като инструмент за повишаване на конкурентоспособността”, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве”, 2016, ISSN 2367-9530, 343 - 346
ДокладСпасов ХС, ЯБ Чобанов, НБ Благоева, И Енергиев, Изследване влиянието на азотни източници върху дейността на винени дрожди, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", УХТ Пловдив, 2015
СтатияИванов И, Основни стратегии за развитието на фирми от консервната промишленост, Научна сесия "Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки", СУБ - Пловдив, XV (49), 2012, ISSN ISBN 1131-9192, 243 - 245
ДокладБичурова, И., Евелин Дичев, Валери Дочев, „Инвестиция в социално-отговорни практики за екологична безопасност и превенция на здравето в КЦМ АД Пловдив”, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве”, 2016, ISSN 2367-9530, 337 - 342
СтатияДжурков ТГ, Русков Д, , Сорбционные характеристики и гигроскопичность порошкообразного пчелиного меда, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство, 2015, ISSN УДК 639:338, 578 - 583
СтатияВълчев МС, ГР Раичков, МГ Георгиева, Перманентното вентилиране на помещения и сгради – фактор на здравословен комфорт, Топлотехника, Издателство на Технически университет- Варна, Национално Научно техническо дружество по ТММ, 1 (6), 2014, ISSN 1314-2550, 7 - 9
ДокладСпасов ХС, ЯБ Чобанов, М Нанкова, Изследване влиянието на фунгицида Арметил С върху винени дрожди, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", УХТ Пловдив, 2015
ДокладТрифонов А, Гочева В, Джурков ТГ, Ангелов АИ, Влияние на различни протекторни среди върху преживяемостта на млечно-кисели бактерии при сублимационно сушене, Научни трудове на УХТ, LХ, 2013, ISSN 1314-7102, 952 - 955
ДокладВълчев МС, ГР Раичков, МГ Георгиева, Изследване динамиката на топлопреносния процес в регенеративен апарат с топлоакумулиращ пълнеж, Топлотехника, Издателство на Технически университет- Варна, Национално Научно техническо дружество по ТММ, 1 (6), 2014, ISSN 1314-2550, 3 - 6
СтатияLazarov L. V., Djurkov T. G., Investigating the hydrodynamics of a rotating-pulsed fluidized bed dryer, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies (6), 2015, ISSN 1314-7773, 124 - 128
Уч. пособиеАтанасова СИ, ДГ Ганчовска, ЗИ Ходжева, ИМ Михайлов, Основи на конструирането –Ръководство за упражнения и курсови задачи по Инженерна графика, Техническо документиране и Приложна геометрия и инженерна графика, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2013, ISBN 978-954-0015-2, 1 - 160
Уч. пособиеАтанасова СИ, ДГ Ганчовска, ЗИ Ходжева, ИМ Михайлов, Основи на конструирането –Ръководство за упражнения и курсови задачи по Инженерна графика, Техническо документиране и Приложна геометрия и инженерна графика, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2010, ISBN 978-954-0155-1, 1 - 156
ДокладБичурова, И., Тосков, Г., „Корпоративната социална отговорност и значението на знанието като конкурентно предимство”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А., Обществени науки, изкуство и култура (Том II), 2016, ISSN 1311-9400, 164 - 167
ДокладБичурова, И., „Икономически подход към устойчивото развитие”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А., Обществени науки, изкуство и култура (Том II), 2016, ISSN 1311-9400, 168 - 170
СтатияБичурова, И., Тосков, Г., “An assessment of the Bulgarian privatization”, Science & Technologies, V (7), 2015, 99 - 1041
СтатияDjurkov TG, Pneumatic vortex dryer for molybdenum concentrate, Agro-Industrial Complex of Russia, 72 (2), 2020, ISSN 2227-7005, 115 - 118
ДокладСпасов ХС, НБ Благоева, Микробиологични аспекти в спиртопроизводството, Научен семинар на фирма ВП Брандс Интернешънъл, гр. Пловдив, 11.06.2016 г., гр. Пещера, 2016
ДокладСпасов ХС, НБ Благоева, Микробиологични аспекти в спиртопроизводството, Научен семинар на фирма ВП Брандс Интернешънъл, гр. Пловдив, 11.06.2016 г., гр. Пещера, 2016
ДокладСпасов ХС, Анализ и контрол на безопасността при производството на напитки, Обучителен семинар "Съвременни аналитични подходи за осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи", Пловдив УХТ, 2016, 148 - 157
ДокладБичурова, И., „Възможности за интегриране на бенчмаркинга и балалансираната матрица на резултатите в единен инструментариум”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуства и култура (Том I), 2015, ISSN 1311-9400, 127 - 130
ДокладMilkova-Tomova I, M. Georgieva, Buhalova Dr., RS Denkova, P. Doykina, M. Dimitrova, Study of physico-chemical parameters and quality characteristics of bread with lb-acidifiers through mathematical and statistical methods, International Scientific-Practical Conference “Food, Technologies & Health”, Proceedings book, 2015, 23 - 27
СтатияБлагоева НД, ХС Спасов, М Маринов, И Бажлекова, Б Сахатчиев, Проучване на ароматния състав на грозде от сорт Мускат Отонел, Лозарство и винарство (4), 2016, 11 - 20
ДокладБичурова, И., "Стратегически инструментариум в подкрепа на устойчивото туристическо развитие и конкурентоспособност", Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуства и култура (Том I), 2015, ISSN 1311-9400, 123 - 126
ДокладМарковска В, Проблеми при анализа на инвестициите в човешки капитал, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, I, 2015, ISSN 1311-9400, 131 - 134
МонографияIlieva F, V Dimovska, H Spasov, Isolation of wine yeasts from Tikves region for wine-making, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, ISBN 978-3-659-76294-911
ДокладМарковска ВМ, Възвръщаемост на инвестициите в човешки капитал, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, I, 2015, ISSN 1311-9400, 134 - 137
ДокладMarkovska VМ, Applying option valuation methods for analyzing outsourcing decisions, VSIM International conference, UNWE/Ravda, 2014, ISSN 1314-0582
ДокладMarkovska VМ, Can outsourcing be a long term solution – company and national economy point of view, VSIM International conference , UNWE/Ravda, 2015, ISSN 1314-0582
ДокладМарковска ВМ, ПГ Милева, Основни подходи и техники за мотивация на персонала, VI - та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, СУБ - Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547
ДокладМилева ПГ, МГ Милев, ВМ Марковска, Иновации и конкурентоспособност на хранително-вкусовата промишленост в България, VI - та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, СУБ - Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547, 202 - 207
Уч. пособиеКръстанов АИ, А Славчев, Разделяне и анализ на биопродукти, Агенция 7Д, 2012
СтатияStoilova IS, G Dimitrova, AI Krastanov, , Biodegradation of phenol, catechol and 2, 4-dichlorophenol at higher initial inhibitory concentrations by Trametes versicolor 1 in a “fed-batch” process, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2017
СтатияHristova IN, D Shukrieva, , Hydrolysis of Casein by Novel Microbial Proteases from Microbispora Aerata,, Scientific work of University of food technologies, 63 (1), 2016, 163 - 170
СтатияBrazkova M, A Mercati, AI Krastanov, A Lante, , Isolation, Purification and Characterization of Laccase from the White-Rot Fungus Trametes Versicolor,, Scientific works of University of food technologies, 63 (1), 2016, 155 - 162
СтатияHristova IN, AR Alendarova, , Immobilization of Two Newly Isolated Proteases onto Mesoporous Silica Nanoparticles, Scientific works of University of food technologies, 63 (1), 2016, 119 - 127
СтатияGerginova M, K Litova, N Peneva, J Manasiev, R Bibova, , Z Alexieva, Studies on biodegradation of phenolic compounds by Aspergillus glaucus strain, Microbes in the spotlight: recent progress in the understanding of beneficial and harmful microorganisms, Ed. A. Méndez-Vilas, 2016, 135 - 139
СтатияBrazkova M, M Gerginova, I Gitsov, , Biodegradation of Bisphenol A by native and modified by linear-dendritic copolymers Laccase from Trametes versicolor,, Microbes in the spotlight: recent progress in the understanding of beneficial and harmful microorganisms , Ed. A. Méndez-Vilas, 2016, 45 - 50
СтатияТрифонова Д, НН Хоа, АИ Кръстанов, , Инхибиращо действие на екстракти от хинап (Ziziphus jujuba rhamnaceae) върху липидното оксидиране, Хранителна наука, техника и технологии, 62, 2015, 432 - 436
СтатияТрифонова Д, НН Хоа, АИ Кръстанов, , Биологична активност на екстракти от плодове на хинап (Ziziphus jujuba rhamnaceae), Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 52, 2015, 427 - 442
СтатияAlbuquerque T., S. Helena, A. Costa, M. Sanches-Silva, A.Santos, F. Trichopoulou, L. F. D'Antuono, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, K. Fedosova, D. Karpenko, Z. Kilasonia, B. Kocaoglu, Paul Finglas, Traditional foods from the Black Sea region as a potential source of minerals, Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (14), 2013, ISSN 1097-0010, 3535 - 354411
СтатияSlavchev A, Z Kovács, H Koshiba, A Nagai, G Bázár, AI Krastanov, Y Kubota, R Tsenkova, Monitoring of Water Spectral Pattern Reveals Differences in Probiotics Growth When Used for Rapid Bacteria Selection, PLoS ONE e0130698. doi: 10.1371/journal.pone.0130698, 10 (7), 2015, ISSN 193262031
СтатияCosta H. S, T. G. Albuquerque, A. Sanches-Silva, E. Vasilopoulou, A. Trichopoulou, L. F. D'Antuono, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, K. Fedosova, O. Hayran, D. Karpenko, Z. Kilasonia, P. Finglas, New nutritional composition data on selected traditional foods consumed in Black Sea Area countries, Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (14), 2013, ISSN 1097-0010, 3524 - 353411
СтатияHöferl М, ИС Стоилова, J Wanner, E Schmidt, L Jirovetz, D Trifonova, , , Composition and Comprehensive Antioxidant Activity of Ginger (Zingiber officinale) Essential Oil from Ecuador, Natural Product Communications, 10 (6), 2015, 1085 - 1090
СтатияDilis V., E. Vasilopoulou, I. Alexieva, N. Boyko, A.Bondrea, S. Fedosov, O. Hayran, M. Jorjadze, D. Karpenko, H. S Costa, P. Finglas, A. Trichopoulou, Definition and documentation of traditional foods of the Black Sea Area Countries: potential nutrition claims., Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (14), 2013, ISSN 1097-0010, 3473 - 347711

Страница 8 от 58

Общо: 2862

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив