Забравена парола

Страница 8 от 71

Общо: 3521

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияTasheva S, A Stoyanova, V Rasheva, G Valchev, Height of cohobation columns manufacturing distillation water from grain raw materials, Научный журнал для професисионалов агропромышленного комплекса, АПК России, 72 (2), 2015, 119 - 224
СтатияProkopov TV, ND Delchev, DS Taneva, Biosorption of Fe(III) from aqueous solution by Jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.) powder, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, 64 - 68
СтатияСтоянова M, П Мерджанов, А Стоянова, Н Королькова, Аминокиселинен състав на плодове от пипер (Piper nigrum L.), Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 4 (1), 2015, 44 - 47
СтатияДелчев НД, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Биосорбция на Cd(II) йони от водни разтвори с брашно от топинамбур (Heliantus tuberosus L.), Хранително-вкусова промишленост, 2, 2014, 36 - 40
СтатияТашева С, А Стоянова, Н Королькова, Термодинамични диаграми за фазовото равновесие на системата вода-етерично масло от босилек и определяне височината на кохобационната колона, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции,, 4 (1), 2015, 48 - 52
СтатияProkopov TV, MI Nikolova, DS Taneva, Wastewater COD reduction by adsorption on commercial activated carbon, The Journal of Eurasian Technological University, Kazahstan, 4 (18), 2014, 5 - 15
СтатияMarchev A, I Ivanov, P Denev, M Nikolova, V Gochev, A Stoyanova, A Pavlov, V Georgiev, Acetylcholinesterase inhibitory, antioxidant, and antimicrobial activities of Salvia tomentosa Mill. essential oil, Journal of BioScience and Biotechnology, 4 (2), 2015, 219 - 22911
СтатияСтефанов Л, А Стоянова, Влияние на съхранението върху показателите и химичния състав на абсолю „Розино–1300”, Информационен бюлетин БНАЕМПК, 67, 2016, 49 - 51
СтатияНиколова МИ, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Оптимизиране екстракцията на каротеноиди от кожици на български домати, Известия на Съюза на учените-Сливен, 25, 2014, 10 - 15
СтатияMollova S, S Tasheva, S Damianova, M Stoyanova, A Stoyanova, Investigation of extracts from sage (Salvia officinalis L.) for application in cosmetics, Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies, 5 (8), 2016, 40 - 42
СтатияBozov P, T Atanasova, P Merdzhanov, A Stoyanova, Chemical composition of the essential oils of Salvia amplexicaulis Lam. and Ajuga laxmanii Benth. from Bulgaria, Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies, 5 (10), 2016, 14 - 17
СтатияProkopov TV, DS Mihaylova, N Mihalkov, Biological treatment of wastewater by sequencing batch reactors, Ecologia Balkanica, 5, 2014, 33 - 39
СтатияMihaylova DS, TV Prokopov, N Mihalkov, Hydrobiological investigation of the activated sludge from sequencing batch reactors of WWTP-Hisarya, Ecologia Balkanica, 5, 2014, 41 - 47
СтатияProkopov TV, DS Mihaylova, N Mihalkov, Physicochemical monitoring and performance evaluation of SBR municipal wastewater treatment, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, Romania, XIII (3), 2014, 207 - 213
СтатияProkopov TV, Utilization of by-products from fruit and vegetable processing: a review, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, 49 - 54
СтатияПрокопов ЦВ, ДС Танева, В Говедаров, МИ Николова, Оползотворяване на отпадъци от хранителната индустрия в биогаз, Инсталации, 1, 2015, 14 - 16
СтатияТанева ДС, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, МИ Николова, Изследване параметрите на околната среда и оценка на риска при производство на карамелажни бонбони, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 562 - 565
СтатияHorozova EG, TM Dodevska, ND Dimcheva, Adsorptivity and characteristics of the energy status of hydrogen and oxygen, hemosorbed on modified graphite, Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria, Series C. Technics and Technologies, 5, 2005, ISSN 1311-9419, 309 - 314
СтатияMihaylova DS, TV Prokopov, V Ivanova, N Mihalkov, Monitoring of water and activated sludge assessment in WWTP with sequencing batch reactors, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, 4 (100), 2015, 260 - 269
СтатияProkopov TV, Removal of copper (II) from aqueous solution by biosorption onto powder of Jerusalem artichoke stalks, Ecological Engineering and Environmental Protection, 1, 2015, 24 - 32
СтатияДодевска ТМ, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Модифицирани графитови електроди – база за разработване на селективни глюкозни биосензори, Научни трудове на ПУ”Паисий Хилендарски”, 34 (5), 2006, ISSN 0204-5346, 113 - 118
СтатияГаненко СВ, ЕИ Столбовая, НА Старикова, ЦВ Прокопов, Разработка кормового продукта на основе отходов мясоперерабатывающих производств, Научный журнал АПК России, 72 (2), 2015, 91 - 96
СтатияПрокопов ЦВ, МИ Николова, Кинетика на извличане на каротеноиди от кожици на български сортове домати – моделиране на процеса, Индустриални технологии, II (1), 2015, 139 - 144
СтатияDodevska TM, EG Horozova, ND Dimcheva, Electrocatalytic reduction of hydrogen peroxide on modified graphite electrodes: application to the development of glucose biosensors, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 386 (5), 2006, ISSN 1618-2642, 1413 - 141811
СтатияProkopov TV, J Goranova, MR Baeva, AM Slavov, CM Galanakis, Effects of powder from white cabbage outer leaves on sponge cake quality, International Agrophysics, 29 (4), 2015, 493 - 50011
СтатияСилков С, В Чаплинский, ЦВ Прокопов, Оценка спектра токсичных веществ на загрязненной почве в яровой пшенице в фазе кущения, Научный журнал АПК России, 73, 2015, 139 - 144
СтатияDodevska TM, EG Horozova, ND Dimcheva, Biosensor for xanthine with improved sensitivity and detection limit, University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, Scientific papers - Chemistry, 35 (5), 2007, ISSN 0204-5346, 37 - 43
СтатияМиленков БХ, МИ Николова, ЦВ Прокопов, Компютърна програма за изчисляване на санкциите при замърсяване на водни обекти, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 746 - 749
СтатияХорозова ЕГ, НД Димчева, ТМ Додевска, С Василева, Оптимизиране адсорбцията на каталаза от животински произход върху активен въглен “NORIT”, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки,, X, 2008, ISSN 1311-9192, 216 - 219
СтатияХорозова ЕГ, ТМ Додевска, НД Димчева, Микроотложения от платинови метали върху въглеродни материали: влияние на въглеродния носител върху активността при електроредукция на водороден пероксид, Научни трудове на ПУ”Паисий Хилендарски”, 36 (5), 2008, ISSN 0204-5346, 97 - 104
СтатияДимчева НД, ЕГ Хорозова, ТМ Додевска, Хем-съдържащите ензими каталази – ефективни биоелектрокатализатори при електрохимичното окисление на фенол, Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия В. Техника и технологии, XII, 2008, ISSN 1311-9192, 166 - 169
СтатияHorozova EG, TM Dodevska, ND Dimcheva, Modified with microquantities of platinum metals graphites: application to the development of xanthine oxidase enzyme electrode, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 43 (1), 2008, 59 - 64
СтатияProkopov TV, MI Nikolova, GT Dobrev, DS Taneva, Enzyme-assisted extraction of carotenoids from Bulgarian tomato peels, Acta Alimentaria, 46 (1), 2017, 84 - 9111
СтатияHorozova EG, TM Dodevska, ND Dimcheva, Modified graphite electrodes as catalysts for electroreduction of hydrogen peroxide, Bulgarian Chemical Communications, 40 (3), 2008, ISSN 0324-1130, 233 - 23911
СтатияHorozova EG, TM Dodevska, ND Dimcheva, Аpplication to the development of enzyme-based amperometric biosensors, Bioelectrochemistry, 74, 2009, ISSN 1567-5394, 260 - 26411
СтатияДодевска ТМ, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Р Мусърлиева, Електрокаталитична активност на микроотложения от Pd и Au върху стъклографит, Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, XII, 2009, ISSN 1311-9192, 329 - 332
СтатияDushkova MA, KT Dinkov, TV Prokopov, Investigation of the ecological conformity of baromembrane processes under whey treatment, Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 9 (3), 2010, 570 - 5741
СтатияДодевска ТМ, К Пепечкова, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Био-електрохимичен метод за определяне на глюкоза в пчелен мед, Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, XIII, 2010, ISSN 1311-9192, 106 - 110
СтатияDodevska TM, EG Horozova, ND Dimcheva, Design of an amperometric xanthine biosensor based on a graphite transducer patterned with noble metal microparticles, Central European Journal of Chemistry, 8 (1), 2010, ISSN 1895-1066, 19 - 2711
СтатияГеоргиева Д, ТМ Додевска, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Електрохимия на миоглобин хемисорбиран върху позлатен графит, Научни трудове на ПУ”Паисий Хилендарски”, 38 (5), 2011, ISSN 0204-5346, 167 - 175
СтатияDimcheva ND, EG Horozova, TM Dodevska, Direct electrochemistry of myoglobin immobilized on non-modified and modified graphite, Bulgarian Chemical Communications, 43 (1), 2011, ISSN 0324-1130, 17 - 2211
СтатияHorozova EG, TM Dodevska, ND Dimcheva, R Mussarlieva, Electrocatalytic reduction of hydrogen peroxide on palladium-gold codeposits on glassy carbon: applications to the design of interference-free glucose biosensor, International Journal of Electrochemistry, 2011 (Article ID 697698), 2011, ISSN 2090-3529; 2090-3537 (Online)1
СтатияАктерян СГ, Food product design. Проектиране на хранителни продукти със зададени характеристики, Хранително-вкусова промишленост, 65 (9), 2016, ISSN 1311-0179, 9 - 13
СтатияАктерян СГ, ISO 9001:2015 Какво ново в последната версия на този стандарт?, Хранително-вкусова промишленост, 65 (1-2), 2016, ISSN 1311-0179, 26 - 29
СтатияДодевска ТМ, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Директна електрохимия на аскорбатоксидаза имобилизирана върху модифициран с Au-отложения спектрално чист графит, Научни трудове на УХТ, 59 (1), 2012, ISSN 1314-7102, 104 - 107
СтатияДодевска ТМ, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Електрокаталитично окисление на L-аскорбинова киселина върху модифицирани с Au-наночастици въглеродни електроди, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 716 - 721
СтатияДодевска ТМ, НД Димчева, ЕГ Хорозова, Електрокаталитично окисление на глюкоза върху графитов електрод, модифициран с осмиев комплекс, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 711 - 715
СтатияЛукин А А, В В Чаплинский, Чонова ВМ, Разработка технологии и оценка качества кондитерских изделий, обогащенных пищевыми волокнами, Вестник ЧГАА, Научный журнал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская государственная агроинженерная академия», 69, 2014, ISSN 2227-7005, 84 - 89
СтатияDimcheva ND, TM Dodevska, EG Horozova, Direct electrochemistry of ascorbate oxidase self-assembled on Au-modified glassy carbon, Journal of Тhe Electrochemical Society, 160 (8), 2013, ISSN 0013-4651, 414 - 41911
СтатияDodevska TM, EG Horozova, ND Dimcheva, Electrochemical characteristics and structural specifics of carbonaceous electrodes, modified with micro- and nanodeposits of platinum metals, Bulgarian Chemical Communications, 45 (A), 2013, ISSN 0324-1130, 171 - 17811

Страница 8 от 71

Общо: 3521

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив