Забравена парола

Страница 8 от 68

Общо: 3369

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияВълчев МС, ГР Раичков, МГ Георгиева, Перманентното вентилиране на помещения и сгради – фактор на здравословен комфорт, Топлотехника, Издателство на Технически университет- Варна, Национално Научно техническо дружество по ТММ, 1 (6), 2014, ISSN 1314-2550, 7 - 9
СтатияБанков НД, Ст Табаков, ВС Станчев, Изследване на транзисторен резонансен инвертор с хибридни механизми на комутация, Електронна техника ЕТ ‘2000 ІХ Созопол, 2000
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, Определяне на параметрите и загубите на асинхронната машина при динамични и установени режими, Международна научна конференция “УНИТЕХ’17”, Габрово, I, 2017, ISSN 1313-230X, 101 - 105
Уч. пособиеДраготинов ИИ, КП. Кутрянски, ЖТ. Стойчев, ГП. Терзийски, Технически средства за автоматизация, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0266-4, 1 - 139
ДокладMurdzheva D, Iv. Vasileva, N. Petkova, I. Ivanov, M. Todorova, P. Denev, New approach for synthesis of amidated alginic acids, Proceedings of the 12th International Conference on Polysacchrides-Glycoscience, Prague, 19th -21st October 2016, 2016, ISSN 2336-6796, 208 - 2121
ДокладМихайлова ДС, Влияние на рН стойността при при получаване на водни екстракти от Haberlea rhodopensis Friv., Хранителна наука, техника и технологии, LX, 2013, ISSN 0477-0250, 960 - 964
СтатияКрачанова МГ, АМ Славов, ММ Гочева, Хранителни влакнини в някои функционални храни, Хранително-вкусова промишленост, 1, 2006, 16 - 20
ДокладKoleva A., A. Yovchev, D. Hrusavov, A. Krasteva, Microbiological study of floury mixes addition of topinambur flour, Journal of Eco Agri Tourism. Selected papers from the proceeding of Bioatlas conference 24-26 May, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 185 - 187
ДокладЧоролеева КБ, Ц Луизова-Хорева, Classification of Food and Cooking Terms of Latin and French Origin Borrowed into English, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIV, 2007, 283 - 288
СтатияTeneva D, RS Denkova, B Goranov, ZR Denkova, P Popova, Probiotic properties of Lactobacillus plantarum strains isolated from salad dressings, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 6, 2015, ISSN 1314-7773, 58 - 63
СтатияСлавова ВО, СтП Петров, МР Баева, Транспортные и селективные характеристики полимернных мембран, химически модифицированных катионами меди, Одеська Национальна академiя Харчових Технологiй, Наукови праци, 42 (2), 2012, ISSN 2073-8730, 137 - 141
СтатияТашева С, Сравнителен анализ на термодинамични параметри, Научно-информационен бюлетин Етерични масла, парфюмерия и козметика, БНАЕМПК - Пловдив, (60), 2014, 37 - 45
СтатияДжурков ТГ, Русков Д, , Сорбционные характеристики и гигроскопичность порошкообразного пчелиного меда, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство, 2015, ISSN УДК 639:338, 578 - 583
СтатияТабаков Ст, НД Банков, ВС Станчев, Изследване на транзисторен инвертор с хибридни механизми на комутация при работа в апериодичен и критично-апериодичен режим, Електронна техника ЕТ ‘2000 IX.гр.Созопол, 2000
ДокладСпиров ДС, МГ Дочев, Работни характеристики на ударни електроинструменти при динамични и установени режими, Международна научна конференция “УНИТЕХ’17”, Габрово, I, 2017, ISSN 1313-230X, 96 - 100
СтатияMenkov ND, HM Paskalev, DI Galyazkov, M Kerezieva-Rakova, Applying the linear equation of correlation of Brunauer-Emmet-Teller (BET) monolayer moisture content with temperature, Nahrung-Food, 43 (2), 1999, 118 - 1211
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси - ч2. Автоматизация на типови производства в ХВП, Академично издателство на УХТ - Пловдив (681.5), 2016, ISBN 978-954-24-0280-0, 1 - 52
ДокладMurdzheva D, N. Petkova, Iv. Vasileva, M. Todorova, M. Ognyanov, I. Ivanov, P. Denev, Accelarated modification of low-methoxylated celery pectin, Proceedings of the 12th International Conference on Polysacchrides-Glycoscience, Prague, 19th -21st October 2016, 2016, ISSN 2336-6796, 213 - 2171
ДокладТрифонов Д, И Костова, Т Димитров, С Дамянова, МГ Иванова, П Мерджанов, РВ Власева, А Стоянова, Приложение на етеричномаслени суровини и ароматични продукти от тях в хранителновкусовата промишленост.1. Плодове от ким (Carum carvi L.) в бяло саламурено сирене., Научни трудове Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 143 - 148
СтатияОбрешков И, Ж Налбантов, С Иванова, Съединението на България – възможности за екскурзионен маршрут в град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VIII, 2011, ISSN 1311-9192, 144 - 146
ДокладГанчовска ВК, ЛФ Костадинова-Георгиева, ПБ Боянова, ПТ Панайотов, Определяне на някои характеристики на качеството на сирене на базата на изображения във видимата област на спектъра, Научни трудове на УХТ, 59 (1), 2012, 123 - 127
ДокладЛуузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, Some Possibilities of Using Language Corpora in ESP Teaching and Learning, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII, 2006, 311 - 317
СтатияGoranov B, RS Denkova, D Teneva, ZR Denkova, P Popova, Molecular-genetic identification of Lactobacillus strains, isolated from homemade yoghurt, Ukrainian Food Journal, 4 (1), 2015, ISSN 2313-5891, 67 - 76
СтатияПетрова Ив., М. Перифанова- Немска, Проучване върху възможностите за обогатяване на храни с конопено брашно, Наука Диететика, 2, 2013, ISSN 1313-9304, 24 - 26
ДокладБичурова, И., Евелин Дичев, Валери Дочев, „Инвестиция в социално-отговорни практики за екологична безопасност и превенция на здравето в КЦМ АД Пловдив”, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве”, 2016, ISSN 2367-9530, 337 - 342
СтатияПопов Г, Г Владимиров, ВС Станчев, Проучване на възможността за моделиране на технологичния процес при получаване на карамел – оцветители за пиво, Научни трудове на ВИХВП Х, 1993
ДокладVuchev AS, ND Bankov, AA Lichev, A Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter with Improved Characteristics, LII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2017, 28 – 30 Junе 2017, Nis, Serbia, Proceedings of Papers, (under press), 2017
СтатияMenkov ND, J Kochev, Monolayer moisture content of seeds of several tobacco varietes, Rostlinna Vyroba, 44 (11), 1998, 529 - 5321
ДокладKolev KI, Novel Computer Vision System for Food Quality Monitoring, III Международной научно-технической конференции “Инновационные технологии в пищевой промышленности наука, образование и производство”, ВГУИТ, Воронеж, 2016, ISSN 2500-0683, 607 - 611
ДокладМихайлова ДС, Л Георгиева, Съдържание на общи фенолни вещества и антиоксидантна активност на инфузи от избрани български растения, Научни трудове на Русенския университет, 52, 2013, ISSN 1311-3321, 148 - 152
СтатияКрачанова М, Е Павлова, М Гочева, П Денев, Д Андонова, В Късовски, В Карагьозов, АМ Славов, Г Бекяров, Ядливите гъби – ценен източник за получаване на биологично активни компоненти, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII (1), 2006, 458 - 463
СтатияГоранов Б, З Денкова, Д Блажева, И Игнатов, М Ангелов, Г Костов, Възможности за биологично подкисляване на майша при производството на пивна мъст: влияние на температурата на култивиране върху образуването на млечна киселина и диацетил на щамове Lactobacillus, Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве", 2012, Пловдив, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 33 - 38
ДокладЧоролеева КБ, Ц Луизова-Хорева, Application of Integrated Instruction to English for Specific Purposes (ESP) Courses, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII, 2006, 317 - 322
СтатияIvanova V., D Pashkoulov, E Dobreva, Comparative study of serine proteinases from Bacillus licheniformis strains, Bulgarian Chemical Communications, 31, 1999, 249 - 255
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Ив. Петрова, СН Стамов, Процесите на пър¬жене в кулинарната технология, Сб. доклади IX Нац. научно-тех¬ни¬чес¬ка кон¬фе¬ренция с международно участие „Екология и здраве ’2012”, НТС – Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 375 - 380
ДокладБ. Марков, Симулационно изследване на стъпков двигател с векторно управление и разширен филтър на Калман, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 613
ДокладИванов И, Основни стратегии за развитието на фирми от консервната промишленост, Научна сесия "Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки", СУБ - Пловдив, XV (49), 2012, ISSN ISBN 1131-9192, 243 - 245
СтатияПопов Ил, ВС Станчев, и др., Математическо описание на процеса екстракция на соево масло, VI Национална научно-техническа конференция с международно участие - Пловдив, 1990
СтатияMenkov ND, Temperature influence on the equilibrium moisture content in case of constant relative air humidity, Nahrung-Food, 41 (6), 1997, 349 - 3511
ДокладPanchev I, V Kostov, S Dinev, PR Raynov, A Simple Method and a Device for Determining the Stability of Disperse Systems, Научна конференция с международно участие „Храни, здраве, дълголетие“, 2002, 212 - 216
СтатияBakalska R., M. Todorova, T. Kolev, Spectroscopic and structuralelucidation of codeinium hydrochloride monohydrate, Bulg. Chem. Ind ., 79 (1 - 4), 2008, ISSN 1311-1663, 17 - 20
СтатияMihaylova DS, L Georgieva, , In vitro antioxidant activity and phenolic composition of Nepeta cataria L. extracts, International Journal of Agricultural Science and Technology, 1 (4), 2013, ISSN 2327-7246, 74 - 79
СтатияОбрешков И, С Иванова, Г Сомов, Разработване на проект за панорамна обиколка по тематичен маршрут “Съединението на България”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 164 - 168
ДокладИванова МГ, НС Ненов, МА Душкова, РВ Власева, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растений. боярышник, анис и тмин, Научное издание производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности Материалы III Международной научно-практической конференции, Воронеж, Россия, 1 (1), 2015, ISSN 2311-6870, 158 - 163
СтатияБозаджиев БВ, АП Кръстева, А. Колева, М Илчовска, Технологични свойства на наши и чужди хибриди царевица. Част II: Добив и масленост на млевни продукти, Научни трудове на съюза на учените - Стара Загора, I (6), 2011, 68 - 73
ДокладDenkova RS, GT Dobrev, B Goranov, D Teneva, ZR Denkova, VN Shopska, S Fortier, Obtaining probiotic yogurts with phytosterol esters, Scientific Works of the University of Food Technologies, 62
СтатияIvanova V., D Pashkoulov, E Dobreva, Thermostable amylases from Bacillus licheniformis strains - purification and properties, Bulgarian Chemical Communications, 31, 1999, 256 - 262
СтатияВълчев Г, М Минчев, В Рашева, С Ташева, Д Калчев, Енергийна ефективност-обучение и практика, Инсталации (5), 2012, ISSN 1312-2584, 20 - 25
ДокладСпасов ХС, ЯБ Чобанов, НБ Благоева, И Енергиев, Изследване влиянието на азотни източници върху дейността на винени дрожди, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", УХТ Пловдив, 2015
СтатияМариносян О, ВС Станчев, Л Петров, Преобразувател на ъгъл във временен интервал, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988

Страница 8 от 68

Общо: 3369

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив