Забравена парола

Страница 9 от 68

Общо: 3353

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияPopova A., N. Petkova, DS Mihaylova, I. Alexieva, Carbohydrate Content And in vitro Antioxidant Capacity of Different Extracts of Fresh Bulgarian Portulaca oleracea L., Agro Food Industry Hi Tech, 28 (5), 2017, ISSN 1722-6996, 52 - 5411
СтатияTzaneva D, AT Simitchiev, N. Petkova, V. Nenov, A Stoyanova, P. Denev, Synthesis of Carboxymethyl Chitosan and its Rheological Behaviour in Pharmaceutical and Cosmetic Emulsions, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 7 (10), 2017, ISSN 2231-3354, 70 - 781
СтатияPetkova N., L. Ivanova, G. Filova, I. Ivanov, P. Denev, Antioxidants and carbohydrate content in infusions and microwave extracts from eight medicinal plants, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 7 (10), 2017, ISSN 2231-3354, 55 - 611
СтатияChochkov RM, VM Chonova, St. Iovchev, Effect of beer yeast on the quality of wheat bread, International Research Journal of Advanced Engineering and Science, 2 (3), 2017, 55 - 58
СтатияChochkov RM, Effect of storage time on deformation characteristics and water activity of wheat bread with walnut flour, International Journal of Research in Advanced Engineering Technologies, 1 (1), 2017, 42 - 49
ДокладХаджиев БИ, С. Коев, Ролята на фирмената култура за формиране на ценностите в технологията за реинженеринг на бизнеса, Научна конференция (НК) „Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие на селските райони”, издание на АУ Пловдив, ISBN 078-619-90128-10-9, 2017
ДокладХаджиев БИ, Л. Пашев, Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на зелена енергия в България, Научна конференция "Мениджмънт в динамично променяща се среда за сигурност", гр. Велико Търново, 2011
ДокладХаджиев БИ, Л. Пашев, Реинженерингови акценти за ефективността при трансформиране на зелена енергия, Сборник от материали на Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” ТУ – Пловдив, 2012
ДокладХаджиев БИ, И. Кулова, Някои проблеми при реинженеринг на финансовите и счетоводни функции на предприятията от хранителната индустрия, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
ДокладХаджиев БИ, А. Давчев, И. Бъчварова, Стратегическа ориентация при използване на уелнес процеса в релацията хранителна и туристическа индустрии, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
ДокладХаджиев БИ, А. Пашева, Преодоляване на бариерите задържащи прилагането на системи и модели за усъвършенстване на управлението чрез екоефективност, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
ДокладХаджиев БИ, Е. Маринова, Някои възможности за преодоляване на бариерите задържащи конкурентоспособността на предприятията от хранителната индустрия, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
ДокладХаджиев БИ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРИТЕ ЗА ИНОВАЦИИ И ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ/ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE MARKETS OF INNOVATIONS AND INTELLECTUAL AND ENTREPRENEURIAL CAPITAL IN BULGARIA, Научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности ”, организирана от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и ИИИ при БАН, проведена във Велико Търново, 2015
ДокладХаджиев БИ, Развитие на българската икономика чрез комплексен реинженеринг (КР), НПК на УНСС „Предпоставки и възможности за индустриалния растеж на България” посветена на 65 годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес” при УНСС, 2013, ISSN 978-054-644-494-3
ДокладХаджиев БИ, Обучението по предприемачество-мост между бизнеса и науката за управление, Сборник от материали на НК „мениджмънт и предприемачество” , ТУ-Пловдив, 2012, ISSN 1313-9460
ДокладХаджиев БИ, Проблеми на обучението по предприемачество във висшите училища, Сборник от материали на Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” и кръгла маса „ Обучението по предприемачество във висшите училища” ТУ, Пловдив, 2010, ISSN 1313-9460
СтатияХаджиев БИ, Катедра ИБП при УХТ-двигател за модерно и качествено обучение в областта на икономиката и управлението, Бизнес и управление, УХТ, 2012
СтатияHadzhiev BI, A. Pasheva, TV Prokopov, Increasing of eco-effficiency in food industri by processes reengineering, Proceedings of the international conference Modern technologies, in the food industry- CZU 664 (082), 2012
СтатияHadzhiev BI, Re-enginering marketing (RM), Pecvnia, Monografico, 2010, ISSN 1699-9495
СтатияХаджиев БИ, ЦВ Прокопов, Реинженеринговите иновации в екологията-основен фактор за предвижване на бизнеса в бъдещето, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, 2014, ISSN 1311-9192
СтатияХаджиев БИ, И. Хаджиев, Повишаване ефективността на българската икономика, чрез системи и модели за подобряване качеството на живот в малките населени места, Научен сборник, издание на СУБ, серия А, том 1, 2015, ISSN 1311-9400
СтатияХаджиев БИ, И. Хаджиев, Индустриалното развитие, като функция от процесите на глобализация, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, 2014, ISSN 1311-9192
СтатияХаджиев БИ, Предприемачески структури за развитие на пазарите за иновации и за интелигентна специализация, Научен сборник, издание на СУБ, серия А, том 2, 2016, ISSN 1311-9400
СтатияХаджиев БИ, Фактори за оценка и анализ на индустриалното развитие, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, 2014, ISSN 1311-9192
СтатияХаджиев БИ, Три основни модела в системата за прилагане на комплексен реинженеринг, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, 2014, ISSN 1311-9192
СтатияХаджиев БИ, Ролята на хранителната индустрия за развитие на националната икономика, Списание на камарата на инсталаторите в България, бр. №3, 2013, ISSN 1312-2584
СтатияХаджиев БИ, Чрез комплексен реинженеринг (КР) към индустрия на благоденствието, „Съвременни измерения на търговския бизнес-комуникация между наука и практика", издание на СА „ Д. А. Ценов”, том 1, 2011, ISSN 978-954-23-0592-7
СтатияХаджиев БИ, Интегриране чрез реинженерингов маркетинг на GS1, ISO 27001 и интелигентните технологии, списание «Хранителна наука, техника и технологии», кн. №3, УХТ, 2011, ISSN 1314-3913
СтатияХаджиев БИ, Реинженерингови системи и модели за стратегическо управление, сп. Инсталации издание на НИС, 2010, ISSN 1312-2584
СтатияХаджиев БИ, И. Хаджиев, Предизвикателства пред съвременното предприемачество, ИИИ на БАН, списание „Икономически изследвания”к. 2, С. 2016, 31 стр. 70%, 2016, ISSN 0013-29921
СтатияХаджиев БИ, Реинженерингови системи и модели за интернационализация на индустриалните организации, списание „Икономически изследвания”к. 2, 2010, ISSN 0205-32921
МонографияХаджиев БИ, К. Луканов, Развитие на хранително-вкусовата индустрия в България (1878-2016), ИМН П., 2017, ISBN 978 -954-317-190-3 –33
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по реинженеринг (новата теория-комплексен реинженеринг), УХТ, П., 2013, ISBN 978-954-24-0214-5
МонографияХаджиев БИ, ВН. Алексиева, Стратегически и оперативен мениджмънт, УХТ, Пловдив, ISBN 978-954-24-0189-6 (от 1 до 14 теми от общо 16 са разработени от проф. Хаджиев с над 180 ст. страници)-участие над 84% от 214стр;, 2012, ISBN 978-954-24-0189-6
ДокладStoychev JT, GP. Terziyski, Factors determining the process of acetic acid fermentation as a control object, Scientific Works of UFT,64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, 64 (1), 2017, ISSN 2535-1311, 240 - 245
ДокладVasilev PI, JT. Stoychev, GP. Terziyski, Control of fermentation process in Biovet AD – Peshtera, Scientific Works of UFT, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, 64 (1), 2017, ISSN 2535-1311, 231 - 239
ДокладИванов Д, Т. Чавдаров, ГП. Терзийски, С. Лекова, Ортогонални динамични модели на обекти със закъснение, XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти (резюме), 2017, 116 - 116
ДокладГерасимов В, К. Цветков, ГП. Терзийски, С. Лекова, Хибриден хаотичен алгоритъм използващ градиентна техника за намиране на глобален оптимум, XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти (резюме), 2017, 114 - 114
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Управление на биотехнологични производства, Академично издателство на УХТ, 2017, ISBN 978-954-24-0294-7, 1 - 80
ДокладТерзийски ГП, Един подход за инженерна настройка на ПИ-регулатор с динамичен обект от втори ред, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии ”, LXII (резюме), 2016
ДокладДинева Г, ГП. Терзийски, Автоматизация на процесите при производството на кетчуп във фирма “Vital” – гр. Първомай, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии", LXII (резюме), 2016
СтатияЯнева АР, ИА. Бичурова, Industrial cluster - opportunity for regional development of dairy sector in Bulgaria, International journal KNOWEDGE,Institute of Knowledge Management, Vol.14.2, 2016, ISSN 1857-92, 532 - 537
ДокладЯнева АР, Клъстерният модел за фомиране на конкурентоспособна икономика, Сборник с доклади на Съюз на учените в България, Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547, 196 - 202
ДокладObreshkov IO, Learning modalities of students enrolled in tourism programs, Yearbook of Varna University of management, X, 2017, ISSN 2367-7368, 56 - 65
СтатияProkopov TV, ND Delchev, BV Bozadzhiev, DS Taneva, MI Nikolova, D Spasov, Biosorption of Mn(II) ions from aqueous solution by jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) stalks, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, 16 (3), 2017, ISSN 2068-6609, 180 - 189
СтатияTzaneva D, MM Dzhivoderova, N. Petkova, P. Denev, D Hadjikinov, A Stoyanova, Rheological Properties of the Cosmetic Gel Including Carboxymethyl Chitosan, Journal of Pharmaceutical sciences and Research, 9 (8), 2017, ISSN 0975-1459, 1383 - 13871
ДокладВълева, КМ, Криза в предприятието – симптоми, причини и фактори, ВУСИ, Годишник, XII, 2015, ISSN 1313-8472, 142 - 151
ДокладВълева КМ, Стратегически аспекти на иновациите в управлението на предприятията, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ, 21 (2), 2015, ISSN 1310-8271, 275 - 278
ДокладИванов И, Иванов И. „Алтернативен способ за анализ ефективността на обращение на краткотрайните активи в хранителните предприятия и неговите практически приложения”, International scientific conference – High technologies, business, society: 14-17. 03.2016 Borovets, Bulgaria – ISSN 1310-3946, II, 2016, 102 - 107
ДокладИванов И, Релацията между трайността на хранителния продукт и ефективността на обращение на краткотрайните активи, СУБ - Пловдив, Обществени науки, изкуство и култура, II, 2015, ISSN 1311 - 9400, 150 - 156

Страница 9 от 68

Общо: 3353

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив