Забравена парола

Страница 9 от 23

Общо: 1149

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияКрачанова МГ, АМ Славов, ХГ Крачанов, Хранителните влакнини – научно понятие или търговски продукт, Химия и индустрия, 73 (3-4), 2002, 34 - 44
ДокладТанева ДС, ДС Стоев, М Антонова, Модел за оценка на професионалния риск в консервната промишленост, Сборник доклади от III Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, ТУ-София, Филиал Пловдив, Издателство „Имеон”, 2009, 213 - 217
СтатияОбрешков ИО, ЙН Алексиева, КМ Михалев, ПН Моллов, Д Луднева, Влияние на ензимната обработка върху функционалните свойства на пюре от тиква, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VII, 2008, ISSN 1311-9419, 132 - 135
СтатияРашева ВД, ГИ Вълчев, ДС Танева, Термодинамична диаграма “Енталпия –съдържание на пари на етанол, метанол и етилацетат” за смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат”, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LII (3), 2005, 323 - 327
СтатияКозлуджова СД, МА Душкова, КТ Динков, МП Митева-Петрова, СП Петров, Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на суроватка от Кашкавал, Хранително-вкусова промишленост, 2, 2017, ISSN 1311-0179, 33 - 36
СтатияСлавов АМ, МГ Крачанова, ХГ Крачанов, Взаимодействие на пектин с аминокиселини и аминосъединения във воден разтвор, Научни трудове на ВИХВП – Пловдив, XLVI, 2001, 101 - 107
СтатияРашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, СЦ Ташева, Изследване на параметрите на лабораторна инсталация за разпръсквателно сушене (второ съобщение), Топлотехника, ТУ-Варна, 1 (1), 2010, 65 - 67
СтатияОбрешков ИО, Предизвикателства пред качеството в туризма в югоизточна България до 1989: посрещане, трансфер и настаняване, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 203 - 207
СтатияОбрешков ИО, Историческо развитие на туризма в югоизточна България в периода 1948-1990: Балкантурист Бургас, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 190 - 194
СтатияОбрешков ИО, Традиционните хранителни технологии в контекста на съвременния туризъм, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 169 - 173
СтатияВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, СЦ Ташева, Възможности за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Механика на машините, ТУ-Варна, XVIII (4), 2010, 73 - 76
СтатияObreshkov IO, TI Ivanov, The rose (Rosa Damascena) – a resource for development of tourism in Bulgaria, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 13 - 17
ДокладObreshkov IO, The winter resorts in Bulgaria: a comparative study, Sborník příspěvků Mezinárodní vědecká konference: Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, 2012, ISSN 978-80-7248-771-4
ДокладВълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, Термодинамични параметри на смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат, Научна конференция "Механика на машините" 2004, ТУ-Варна, XII (54), 2004, 18 - 21
ДокладКравченко НВ, ИО Обрешков, Обгрунтування термінів зберігання напівфабрикату на основі знежиреного молока з використанням екстракту кореня солодки, Проблеми гігієни та технологіі харчування. Сучасні тенденції и перспективи розвитку. Материали Міжнародної науково-практичної конференції, Донецк, 2012, 75 - 77
СтатияТанева ДС, Пречистване на въздух от пари на органични замърсители, Топлотехника, ТУ-Варна, 1 (1), 2010, 92 - 96
ДокладГнiцевич ВА, НВ Вольнова, ИО Обрешков, Обгрунтування умов технологiї використання кореню солодки в технологiї напiвфабрикату на основi знежиреного молока, Харчовi добавки. Харчування здорової та хворої людини: ІІІ мiжнародної науково-практичної конференцiї, Донецк, 2009, 165 - 167
СтатияОбрешков ИО, Потенциалът на низина, Хранително-вкусова промишленост (7), 2003, 14 - 16
МонографияОбрешков ИО, Проучване върху функционалните свойства на натурални продукти с цел създаване на хранителни емулсии, 2011
ДокладObreshkov IO, Food additives of microbial origin applied in traditional foods: nisin, Материалы международной научно-практической интернет-конференции проблемы использования технологических добавок в технологиях пищевых продуктов, 2017, 86 - 88
СтатияКозлуджова СД, МА Душкова, КТ Динков, МП Митева-Петрова, Изследване на относителната производителност на ултрафилтрационни мембрани в зависимост от работното налягане и обработваната течност, Хранително-вкусова промишленост, 5, 2015, ISSN 1311-0179, 25 - 29
Уч. пособиеObreshkov IO, VV Terzieva, Quality control of food and beverages, UFT Academic Publishing House, Plovdiv, 2013, ISBN 978-954-24-0219-0
ДокладВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, СЦ Ташева, Графично представяне параметрите на смеси на влажен въздух с пари на органични разтворители, XV Научна конференция с международно участие ЕМФ’2010, 16-19 септември, гр. Созопол, Сборник доклади, ТУ–София, Специално издание на сп. „Топлотехника за бита”, I, 2010, 279 - 285
Уч. пособиеПеев ПИ, ИО Обрешков, Управление на туризма, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-202-058-3
Уч. пособиеОбрешков ИО, Терзиева ВВ, Стокознание и експертиза на храни и напитки, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2014, ISBN 978-954-24-0249-7
ДокладТанева ДС, ГИ Вълчев, ВД Рашева, СЦ Ташева, Изследване на параметрите на лабораторна инсталация за разпръсквателно сушене, XIV Научна конференция с международно участие ЕМФ’2009, 17-20 септември, гр. Созопол, Сборник доклади, ТУ–София, Специално издание на сп. „Топлотехника за бита”, I, 2009, 206 - 211
Уч. пособиеТерзиева ВВ, ИО Обрешков, Сензорен анализ на храни и напитки, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2014, ISBN 978-954-24-0239-8
Уч. пособиеПеев ПИ, ИО Обрешков, Въведение в туризма, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-423-910-7
СтатияВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, Сравнителен анализ на някои технологични схеми и методи за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIII (2), 2006, 183 - 188
Уч. пособиеОбрешков ИО, Туристически информационни центрове, 2014, ISBN 978-954-8835-94-7
СтатияВълчев ГИ, ВД Рашева, СЦ Ташева, ДС Танева, Инсталация за отделяне на органични разтворители от влажен въздух, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (4), 2003, 334 - 339
Уч. пособиеОбрешков ИО, Национално значими културно-исторически дестинации: Сливнишката позиция, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-202-105-4
СтатияSlavov AK, General characteristics and treatment possibilities of dairy wastewater - a review, Food Technology and Biotechnology, 55 (1), 2017, ISSN 1330-9862, 14 - 281
ДокладVuchev AS, ND Bankov, AA Lichev, YK Madankov, Load Characteristics of a Series Resonant DC-DC Converter with an Symmetrical Controlled Rectifier, XXV International Scientific Conference Electronics (ET), 12-14 September 2016, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2016, ISSN ISBN 978-1-5090-2881-8, 250 - 2531
ДокладЗлатев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Научен подход и анализ на елементите по безопасност на храните, Шеста национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве-2006”, Пловдив, Сборник на докладите, Академично издателство на АУ-Пловдив, 2006, 23 - 28
СтатияSlavov AK, Performance of complete-mix and plug-flow systems during treatment of low loaded nitrogen deficient waste water - simulation with ASAL1 model, Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare - University of Suceava, XV (2), 2016, ISSN 2068-6609, 101 - 1071
ДокладVuchev AS, ND Bankov, YK Madankov, AA Lichev, Load and Control Characteristics of ZVS Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, LI ICEST 2016, 28 – 30 Junе 2016, Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers, 2016, ISSN ISBN-13 978-9989-786-78-5, 277 - 280
СтатияСлавов АМ, МГ Крачанова, ХГ Крачанов, Пектинови вещества и хранителни влакнини от грах и зелен фасул, Научни трудове на ВИХВП – Пловдив, XLIV (1), 2000, 215 - 220
ДокладSlavov AK, ZR Denkova, RS Denkova, ZL Urshev, Morphological characteristics and genetic identification of seven bacterial strains for wastewater treatment, Proceeding of Conference “40 Years Department “Machine and Apparatus of Food Industry” of University of Food Technologies-Bulgaria" in the Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 1 (2), 2013, ISSN 1314-7773, 16 - 20
ДокладVuchev AS, ND Bankov, YK Madankov, AA Lichev, Analytical Modeling of a ZVS Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, LI ICEST 2016, 28 – 30 Junе 2016, Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers, 2016, ISSN ISBN-13 978-9989-786-78-5, 273 - 276
ДокладSlavov AK, ZR Denkova, MV Hadjikinova, Morphological, physiological and biochemical characteristics of seven bacterial strains for wastewater treatment, Proceeding of Conference “40 Years Department “Machine and Apparatus of Food Industry” of University of Food Technologies-Bulgaria" in the Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 1 (2), 2013, ISSN 1314-7773, 9 - 15
ДокладВучев АС, НД Банков, ТП Стаменов, Симулационно изследване на реверсивен резонансен DC-DC преобразувател, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив, Научни трудове, Том LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 597 - 602
СтатияКиришева Г, Д Балев, Т Атанасова, Д Влахова-Вангелова, Антиоксидантен ефект на екстракти от подправки, Научни трудове УХТ, 51 (1), 2014, 186 - 191
СтатияTeneva D, Z Denkova, R Denkova, T Atanasova, N Nenov, P Merdzhanov, Antimicrobial activity of essential oils and extracts from black pepper, cumin, coriander and cardamom against some pathogenic and saprophytic microorganisms, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 18 (4), 2015, 373 - 377
ДокладКиришева Г, Д Балев, Т Атанасова, Н Ненов, Т Джурков, М Какалова, А. Славчев, Сравнителен анализ на химичния състав и свойства на екстракти от подправки 2. Кимион (Cuminum cyminum L.), - Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Пловдив, 2016, 319 - 326
ДокладKirisheva G, D Balev, T Atanasova, T Djurkov, M Kakalova, D. Blazveva, Comparative analysis of the chemical composition and properties of spice extracts 1. Black pepper (Piper nigrum L.), International Scientific and Practical Conference "World science", Dubai, 3 (7), 2016, 10 - 17
СтатияКиришева Г, Д Балев, Т Атанасова, Т Джурков, П Мерджанов, Влияние на подправки и екстракти върху органолептичните характеристики на варен малотраен колбас „Витоша”., Научни трудове УХТ, 62, 2015, 162 - 167
ДокладNenov N, T Atanasova, V Gochev, T Girova, T Djurkov, P Merdzhanov, A Stoyanova, New product from Bulgarian rose, II International Sceintific and Practical Conference “Innovative Technologies in Science”, February 25 – 26, Dubai, UAE., 2016
СтатияАтанасова Т, Н Ненов, Т Джурков, И Стоилова, В Гочев, Т Гирова, А Стоянова, Нискотемпературна екстракция на етеричномаслени суровини с втечнени газове. Плодове от хвойна (Juniperus communis L.), Научни трудове УХТ, 62, 2015, 259 - 263
ДокладAtanasova T, N Nenov, V Gochev, T Girova, P Merdzhanov, A Stoyanova, Lavender extract with tetraflouroethane - chemical composition, antimicrobial activity and application in cosmetics, 2nd International conference on Natural Products Utilization 14 – 17 October, Plovdiv, Bulgaria, 2015

Страница 9 от 23

Общо: 1149

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив