Забравена парола

Страница 9 от 71

Общо: 3521

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияНаумова НЛ, Чаплинский ВВ, Чонова ВМ, Оценка качества бисквитных тортов, Вестник ЧГАА, Научный журнал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская государственная агроинженерная академия», 69, 2014, ISSN 2227-7005, 90 - 94
СтатияDodevska TM, EG Horozova, ND Dimcheva, Electrochemical behaviour of ascorbate oxidase immobilized on graphite electrode modified with Au-nanoparticles, Materials Science and Engineering B, 178 (20), 2013, ISSN 0921-5107, 1497 - 150211
СтатияДодевска ТМ, Модифициран с Rh стъклографит: електрокаталитична активност в реакциите на редукция на водороден перoксид и нитрати, Научни трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 338 - 342
СтатияДодевска ТМ, Влияние на методиката за електрохимично отлагане върху каталитичните свойства на модифицирани с Ru стъклографитови електроди, Научни трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 343 - 348
СтатияДодевска ТМ, Стъклографит модифициран с рутениев оксид хексацианоферат (RuOHCF): електрохимично поведение и активност при електроредукция на водороден пероксид в силно кисела среда, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 53 (10.1), 2014, ISSN 1311-3321, 106 - 110
СтатияДодевска ТМ, НД Димчева, ЕГ Хорозова, Д Дурлойкова, Амперометрични ензимни биосензори: приложение в анализа на храни, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 78 - 84
СтатияДодевска ТМ, НД Димчева, ЕГ Хорозова, Г Филова, Разработване на каталитичен пероксиден електрод на базата на модифициран с осмий графит, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 73 - 77
СтатияДодевска ТМ, Амперометрични биосензори за анализ на ксантин, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 54 (10.1), 2015, ISSN 1311-3321, 117 - 121
СтатияДодевска ТМ, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Модифицирани с Rh въглеродни електроди: сравнително разглеждане на каталитичната активност при редукция на H2O2, Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия „Техника и технологии”, 13, 2016, ISSN 1311-9419, 20 - 23
СтатияЧонова В М, Възможности за приложение на пробиотици в хлебопроизводството и сладкарството, Научни трудове РУ „Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 213 - 218
СтатияТопузова Й А, Гр И Караджов, Чонова В М, Основни суровини, прилагани за получаването на безглутенови хлебни и сладкарски изделия, Научни трудове УХТ – Пловдив, 59, 2012, ISSN 1314 – 7102, 439 - 443
СтатияНаумова Н Л, Чаплинский В В, Чонова В М, Определение антиоксидантной емкости обогащенных сдобных изделий, Вестник АПК Росии, Научный журнал для профессионалов агропромышленного комплекса, 72 (2), 2015, ISSN 2227-7005, 111 - 114
СтатияNakov G, N Ivanova, St Damynova, V Stamatovska, L Necinoca, Чонова В М, Formulation development of functional biscuits, Научни трудове РУ „Ангел Кънчев”, 54 (10.2), 2015, ISSN 1311-3321, 26 - 30
СтатияАктерян СГ, Анализ на козметични продукти (Представяне на книга), Научно-информа¬ционен бюлетин Етерични масла, парфюмерия и козметика, (66), 2015, ISSN 2367-7996, 56 - 58
СтатияЧонова ВМ, РМ Чочков, Изследване върху технологичната характеристика на обогатено с течни и твърди мазнини тесто, Научни трудове РУ „Ангел Кънчев”, 50 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 164 - 168
СтатияАктерян СГ, Милева И, Нанокозметика – прилагане на наноматериали в козметиката. Същност, области на приложение, проблеми и регулативни рамки, Научно-информационен бюлетин Етерични масла, парфюмерия и козметика (64), 2015, ISSN 2367-7996, 40 - 43
СтатияАктерян СГ, Етерични масла: Изкуство, агротехника, наука, производство и предприемачество (Представяне на книга), Научно-информационен бюлетин Етерични масла, парфюмерия и козметика (63), 2015, ISSN 2367-7996, 59 - 60
СтатияАктерян СГ, Наукометрични показатели за оценка на престижа на научни списания, Scientific works of the Union of scientists in Bulgaria – Plovdiv, 17 (Series B. Natural Sciences and Humanities), 2015, ISSN 1311-9192, 4 - 11
СтатияАктерян СГ, Чернев СП, Чернева СС, Дестилационен апарат с интегриран парогенератор за преработка на етеричномаслени суровини, Научни трудове на СУБ-Пловдив, 12 (Серия В. Техника и технологии), 2014, ISSN 1311-9419, 54 - 57
СтатияТопузова Й, Гр Караджов, В Чонова, Р Чочков, Изследване върху някои хлебопекарни свойства на брашно от амарант, Научни трудове УХТ – Пловдив, 60 (1), 2013, ISSN 1314 – 7102, 141 - 145
СтатияДжингилбаев СС, Актерян СГ, Узунова ГП, Перифанова-Немска МН, Сравнителен анализ на производството на растителни масла посредством студено пресоване и традиционния пресов метод. 1. Съпоставка на технико-икономическите показатели., Научни трудове на СУБ-Пловдив, 11 (Серия В. Техника и технологии), 2014, ISSN 1311-9419, 205 - 209
СтатияДимитров Н, В Чонова, М Георгиева, Ат Ташев, Й Топузова, РМ Чочков, Влияние на влажността върху някои физични характеристики на брашно от кестени, Научни трудове РУ „Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 196 - 200
СтатияSlavov AK, ZR Denkova, RS Denkova, Characteristics of three yeast strains for wastewater treatment, Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare - University of Suceava, XI (2), 2012, ISSN 2068-6609, 19 - 28
СтатияАктерян СГ, Сравнителен анализ на продуктивността и значимостта на научноиз¬следователската дейност посредством H-индекса 1. Място на България в световната научна карта., Научни трудове на УХТ-Пловдив, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 500 - 505
СтатияАктерян СГ, Сравнителен анализ на продуктивността и значимостта на научноизследователската дейност посредством H-индекса 2. Място на УХТ и учените и´ в научната карта на България, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 506 - 511
СтатияАктерян СГ, Типов ред на капкоотделители от инерционен тип за хранителната и вкусовата промишленост, Научни трудове на УХТ, 59, 2012, ISSN 1314-7102, 759 - 763
СтатияSlavov AK, ZR Denkova, MV Hadjikinova, NT Mihalkov, Bacterial and yeast strain selection for treatment of goose down washing wastewater, Proceedings of the International Conference "MTFI 2012" - Chişinău, II, 2012, ISSN 978-9975-80-646-6, 140 - 145
СтатияSlavov AK, ZR Denkova, MV Hadjikinova, NT Mihalkov, Pseudomonas sp. and Aeromonas sp. selection for treatment of goose down washing wastewater, Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare - University of Suceava, XI (3), 2012, ISSN 2068-6609, 36 - 41
СтатияMihaylova D, Popova A, I. Alexieva, The effect of extraction time on the antioxidant activity of fresh Bulgarian Melissa officinalis L., J. BioSci. Biotech, SE/Online, 2015, ISSN 1314-6246, 115 - 118
СтатияПерифанова-Немска МН, Узунова ГП, Актерян СГ, Стоянова АС, Състав и възможности за приложение на соапщок, Научни трудове на СУБ-Пловдив, 9 (Серия В. Техника и технологии), 2012, ISSN 1311-9419, 102 - 105
СтатияPopova A, Mihaylova D, I. Alexieva, The effect of freezing on the antioxidant activity of ethanol extracts of dried Portulaca oleracea, Acta Scientifica naturalis, 1, 2015, ISSN 2367-5144, 157 - 163
СтатияPopova A, Mihaylova D, I. Alexieva, The effect of freezing on the antioxidant activity of Bulgarian Chrysanthemum balsamita, J. BioSci. Biotech, SE/Online, 2014, ISSN 1314-6246, 17 - 21
СтатияТанева ДС, Интегриран подход в управлението на процесите „работна среда – безопасност и здраве” в хранителната индустрия и туризма, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, 1370 - 1374
СтатияPopova A, Mihaylova D, I. Alexieva, Storage and its effect on the antioxidant capacity of dried Bulgarian Chrysanthemum balsamita L, Agricultural science and technology, 7 (1), 2014, ISSN 1313-8820, 129 - 132
СтатияMihaylova DS, Popova A, Denkova R, I. Alexieva, Krastanov A, In vitro antioxidant and antimicrobial activity of extracts of bulgarian Malva silvestris l., Годишник на СУ, 100 (4), 2014, 41 - 48
СтатияBahchevanska ST, DS Mihaylova, Investigation of possibility for stabilization of different natural lipids and oils through the addition of plant extract from Sophora japonica, Journal of International Scientific Publications, 4 (1), 2010, ISSN 1313-2563, 128 - 135
СтатияMihaylova DS, ST Bahchevanska, V Toneva, Microwave-assisted extraction of flavonoid antioxidants from leaves of Haberlea rhodopensis, Journal of International Scientific Publications, 5 (1), 2011, ISSN 1313-2563, 104 - 114
СтатияMihaylova DS, ST Bahchevanska, V Toneva, Examination of the antioxidant activity of Haberlea rhodopensis leaf extracts and their phenolic constituents, Journal of Food Biochemistry, 37 (3), 2013, ISSN 0145-8884, 255 - 26111
СтатияPopova A, DS Mihaylova, I. Alexieva, Comparative study on the antioxidant activity of selected culinary plants growing in Bulgaria, Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 3 (11), 2014, ISSN 2319-7706, 436 - 444
СтатияBaeva M, Sapundzhieva T, Merdzhanov P., A. Popova, I. Alexieva, Stoyanova AS, Investigation of some local Bulgarian culinary spices. 1. Dill (Anethum graveolens L.), Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies (2), 2013, ISSN 1314-7773, 129 - 133
СтатияMihaylova DS, L Georgieva, I Zhelev, I Dimitrova-Dyulgerova, Influence of the extraction conditions over the antioxidant activity of Carduus thoermeri, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (2), 2013, ISSN 1310-0351, 61 - 641
СтатияSapundzhieva T, I. Alexieva, DS Mihaylova, Popova A, Antimicrobial and antioxidant activity of extracts of Allium ursinum L., J. BioSci. Biotech, SE/Online, 2012, ISSN 1314-6246, 143 - 145
СтатияPopova A, DS Mihaylova, I. Alexieva, Impact of decoction duration on the antioxidant capacity of bulgarian Allium ursinum leaves, ARRTE, 3 (1), 2014, ISSN 1314-8796, 75 - 80
СтатияMihaylova DS, A Lante, , Total phenolic content, antioxidant and antimicrobial activity of Haberlea rhodopensis extracts obtained by pressurized-liquid extraction, Acta Alimentaria, 44 (3), 2015, ISSN 1588-2535, 326 - 3321
СтатияMihaylova DS, L Georgieva, , In vitro antioxidant activity and phenolic composition of Nepeta cataria L. extracts, International Journal of Agricultural Science and Technology, 1 (4), 2013, ISSN 2327-7246, 74 - 79
СтатияGeorgieva L, DS Mihaylova, D Georgieva, D Djilianov, , Comparative investigation on the phenolic profile of alcohol extracts from in vivo and in vitro grown Haberlea rhodopensis, Acta Scientifica Naturalis, 1, 2014, ISSN 1311-834X, 108 - 116
СтатияSlavov I, DS Mihaylova, I Dimitrova-Dulgerova, Phenolic acids, flavonoid profile and antioxidant activity of Carduus thoermeri Weinm. extract, Oxidation communications, 37 (1), 2014, ISSN 0209-4541, 247 - 2531
СтатияGeorgieva L, DS Mihaylova, Screening of total phenolic content and radical scavenging capacity of Bulgarian plant species, International Food Research Journal, 22 (1), 2015, ISSN 1985-4668, 240 - 2451
СтатияGeorgieva L, DS Mihaylova, Evaluation of the in vitro antioxidant potential of extracts obtained from Cinnamomum zeylanicum barks, PROCEEDINGS of the University of Ruse, 53, 2014, ISSN 1311-3321, 41 - 45
СтатияИванова МГ, РВ Власева, МН Перифанова-Немска, МА Стоянова, ГП Узунова, Изследване влиянието на топлинната обработка върху мастно-киселинния и сензорния профил на млечно-маслени смеси, Хранителновкусова промишленост, 3 (1), 2014, ISSN 1311-0179, 45 - 49

Страница 9 от 71

Общо: 3521

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив