Забравена парола

Страница 9 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияТабаков Ст, НД Банков, ВС Станчев, Изследване на транзисторен инвертор с хибридни механизми на комутация при работа в апериодичен и критично-апериодичен режим, Електронна техника ЕТ ‘2000 IX.гр.Созопол, 2000
ДокладСпиров ДС, МГ Дочев, Работни характеристики на ударни електроинструменти при динамични и установени режими, Международна научна конференция “УНИТЕХ’17”, Габрово, I, 2017, ISSN 1313-230X, 96 - 100
СтатияVrancheva R, Krastev, L, Popova, A, Mihaylova DS, Proximate nutritional composition and heat-induced changes of starch in selected grains and seeds, Emirates Journal of Food and Agriculture, 31 (9), 2019, 718 - 7241
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси - ч2. Автоматизация на типови производства в ХВП, Академично издателство на УХТ - Пловдив (681.5), 2016, ISBN 978-954-24-0280-0, 1 - 52
ДокладТрифонов Д, И Костова, Т Димитров, С Дамянова, МГ Иванова, П Мерджанов, РВ Власева, А Стоянова, Приложение на етеричномаслени суровини и ароматични продукти от тях в хранителновкусовата промишленост.1. Плодове от ким (Carum carvi L.) в бяло саламурено сирене., Научни трудове Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 143 - 148
СтатияОбрешков И, Ж Налбантов, С Иванова, Съединението на България – възможности за екскурзионен маршрут в град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VIII, 2011, ISSN 1311-9192, 144 - 146
ДокладГанчовска ВК, ЛФ Костадинова-Георгиева, ПБ Боянова, ПТ Панайотов, Определяне на някои характеристики на качеството на сирене на базата на изображения във видимата област на спектъра, Научни трудове на УХТ, 59 (1), 2012, 123 - 127
ДокладЛуузова-Хорева Ц, КБ Чоролеева, Some Possibilities of Using Language Corpora in ESP Teaching and Learning, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII, 2006, 311 - 317
СтатияGoranov B, RS Denkova, D Teneva, ZR Denkova, P Popova, Molecular-genetic identification of Lactobacillus strains, isolated from homemade yoghurt, Ukrainian Food Journal, 4 (1), 2015, ISSN 2313-5891, 67 - 76
СтатияПетрова Ив., М. Перифанова- Немска, Проучване върху възможностите за обогатяване на храни с конопено брашно, Наука Диететика, 2, 2013, ISSN 1313-9304, 24 - 26
СтатияIS Stoilova, T. Petrova, AI Krastanov, , Antioxidant activity of lentil semolina extrudates using cathode voltammetry,, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (1), 2013, ISSN 13100351, 15 - 211
ДокладБичурова, И., Евелин Дичев, Валери Дочев, „Инвестиция в социално-отговорни практики за екологична безопасност и превенция на здравето в КЦМ АД Пловдив”, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве”, 2016, ISSN 2367-9530, 337 - 342
СтатияПопов Г, Г Владимиров, ВС Станчев, Проучване на възможността за моделиране на технологичния процес при получаване на карамел – оцветители за пиво, Научни трудове на ВИХВП Х, 1993
ДокладVuchev AS, ND Bankov, AA Lichev, A Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter with Improved Characteristics, LII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2017, 28 – 30 Junе 2017, Nis, Serbia, Proceedings of Papers, (under press), 2017
ДокладKolev KI, Novel Computer Vision System for Food Quality Monitoring, III Международной научно-технической конференции “Инновационные технологии в пищевой промышленности наука, образование и производство”, ВГУИТ, Воронеж, 2016, ISSN 2500-0683, 607 - 611
ДокладМихайлова ДС, Л Георгиева, Съдържание на общи фенолни вещества и антиоксидантна активност на инфузи от избрани български растения, Научни трудове на Русенския университет, 52, 2013, ISSN 1311-3321, 148 - 152
СтатияКрачанова М, Е Павлова, М Гочева, П Денев, Д Андонова, В Късовски, В Карагьозов, АМ Славов, Г Бекяров, Ядливите гъби – ценен източник за получаване на биологично активни компоненти, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII (1), 2006, 458 - 463
СтатияГоранов Б, З Денкова, Д Блажева, И Игнатов, М Ангелов, Г Костов, Възможности за биологично подкисляване на майша при производството на пивна мъст: влияние на температурата на култивиране върху образуването на млечна киселина и диацетил на щамове Lactobacillus, Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве", 2012, Пловдив, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 33 - 38
ДокладЧоролеева КБ, Ц Луизова-Хорева, Application of Integrated Instruction to English for Specific Purposes (ESP) Courses, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII, 2006, 317 - 322
СтатияIvanova V., D Pashkoulov, E Dobreva, Comparative study of serine proteinases from Bacillus licheniformis strains, Bulgarian Chemical Communications, 31, 1999, 249 - 255
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Ив. Петрова, СН Стамов, Процесите на пър¬жене в кулинарната технология, Сб. доклади IX Нац. научно-тех¬ни¬чес¬ка кон¬фе¬ренция с международно участие „Екология и здраве ’2012”, НТС – Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 375 - 380
ДокладБ. Марков, Симулационно изследване на стъпков двигател с векторно управление и разширен филтър на Калман, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 613
ДокладИванов И, Основни стратегии за развитието на фирми от консервната промишленост, Научна сесия "Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки", СУБ - Пловдив, XV (49), 2012, ISSN ISBN 1131-9192, 243 - 245
СтатияПопов Ил, ВС Станчев, и др., Математическо описание на процеса екстракция на соево масло, VI Национална научно-техническа конференция с международно участие - Пловдив, 1990
ДокладСестримска М., Т. Титова, Изкуствени невронни мрежи за класификация на видове чай, базирана на VIS/NIR спектрален анализ, Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’17, 2017, ISSN 1311-3321, 91 - 97
ДокладPanchev I, V Kostov, S Dinev, PR Raynov, A Simple Method and a Device for Determining the Stability of Disperse Systems, Научна конференция с международно участие „Храни, здраве, дълголетие“, 2002, 212 - 216
СтатияBakalska R., M. Todorova, T. Kolev, Spectroscopic and structuralelucidation of codeinium hydrochloride monohydrate, Bulg. Chem. Ind ., 79 (1 - 4), 2008, ISSN 1311-1663, 17 - 20
СтатияMihaylova DS, L Georgieva, , In vitro antioxidant activity and phenolic composition of Nepeta cataria L. extracts, International Journal of Agricultural Science and Technology, 1 (4), 2013, ISSN 2327-7246, 74 - 79
СтатияОбрешков И, С Иванова, Г Сомов, Разработване на проект за панорамна обиколка по тематичен маршрут “Съединението на България”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 164 - 168
ДокладИванова МГ, НС Ненов, МА Душкова, РВ Власева, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растений. боярышник, анис и тмин, Научное издание производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности Материалы III Международной научно-практической конференции, Воронеж, Россия, 1 (1), 2015, ISSN 2311-6870, 158 - 163
СтатияБозаджиев БВ, АП Кръстева, А. Колева, М Илчовска, Технологични свойства на наши и чужди хибриди царевица. Част II: Добив и масленост на млевни продукти, Научни трудове на съюза на учените - Стара Загора, I (6), 2011, 68 - 73
ДокладDenkova RS, GT Dobrev, B Goranov, D Teneva, ZR Denkova, VN Shopska, S Fortier, Obtaining probiotic yogurts with phytosterol esters, Scientific Works of the University of Food Technologies, 62
СтатияIvanova V., D Pashkoulov, E Dobreva, Thermostable amylases from Bacillus licheniformis strains - purification and properties, Bulgarian Chemical Communications, 31, 1999, 256 - 262
СтатияВълчев Г, М Минчев, В Рашева, С Ташева, Д Калчев, Енергийна ефективност-обучение и практика, Инсталации (5), 2012, ISSN 1312-2584, 20 - 25
СтатияKrastanov AI, R. Koleva, Z Alexieva, , Decolorization of industrial dyes by immobilized mycelia of Trametes versicolor, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 27 (6), 2013, ISSN 13102818, 4263 - 42681
ДокладСпасов ХС, ЯБ Чобанов, НБ Благоева, И Енергиев, Изследване влиянието на азотни източници върху дейността на винени дрожди, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", УХТ Пловдив, 2015
СтатияМариносян О, ВС Станчев, Л Петров, Преобразувател на ъгъл във временен интервал, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988
ДокладЛичев АА, АС Вучев, Толев МГ, Сравнителен анализ на методи за управление на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-228 - I-233
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Стоянчев Т., Технологията „електронен нос” за проследяване на качеството на пилешко месо, Международна конференция „Автоматика и информатика“ ’2017, 2017, 97 - 100
ДокладАнгелов М, ПР Райнов, Д Стоева, Възможности за моделни изследвания на обменните процеси в двуходов топлообменник, Научни трудове УХТ, LIX, 2012, 768 - 773
ДокладPetkova N, G. Gencheva, Y. Tumbarski, D. Vassilev, M. Koleva, P. Denev, Ultrasound-assisted synthesis of inulin esters with potential antimicrobial activity, Proceeding of International Scientific Conference “Unitech 2016”- Gabrovo, I, 2016, ISSN 1313-230X, 408 - 412
СтатияGeorgieva L, DS Mihaylova, D Georgieva, D Djilianov, , Comparative investigation on the phenolic profile of alcohol extracts from in vivo and in vitro grown Haberlea rhodopensis, Acta Scientifica Naturalis, 1, 2014, ISSN 1311-834X, 108 - 116
СтатияОбрешков ИО, Предизвикателства пред качеството в туризма в югоизточна България до 1989: хранене, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, x, 2013, ISSN 1311-9419, 195 - 198
СтатияKostova I, S Damyanova, N Ivanova, A Stoyanova, MG Ivanova, RV Vlaseva, Use of essential oils in dairy products. Essential oil of basil (Ocimum basilicum L.), Indian journal of applied research: Dairy Technology, 6 (1), 2016, ISSN 2249-555X, 211 - 213
СтатияBozadzhiev BV, B Handreck, L Pötschke, , Mahleigenschaften von deutschen Maissorten nach dem Trockenverfahren., Mühle und Mischfuttertechnik, 1 (144), 2007, 20 - 22
ДокладTeneva D, RS Denkova, B Goranov, ZR Denkova, Probiotic properties of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus strains isolated from salad dressings, Scientific Works of the University of Food Technologies, 62, 2015, 341 - 346
СтатияHristov J, V. Ivanova, Magnetic field assisted bioreactors, Recent Research and Development in Fermentation Bioengineering, 2, 1999, 41 - 93
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Проучване влиянието на температурата при приготвяне на масленоводни емулсии, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“; сб. доклади, 2013
ДокладДиана Цанкова, Божидар Марков, Управление на мобилен робот, базирано на „СМАС“ невронна мрежа, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 85 - 90
ДокладБичурова, И., Тосков, Г., Румяна Николова, Ивалина Иванова, „Лейбъл био като инструмент за повишаване на конкурентоспособността”, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве”, 2016, ISSN 2367-9530, 343 - 346

Страница 9 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив