Забравена парола

Страница 9 от 68

Общо: 3369

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладЛичев АА, АС Вучев, Толев МГ, Сравнителен анализ на методи за управление на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-228 - I-233
СтатияMenkov ND, IG Yanchev, ID Zhelyazkov, Kinetics of wheat flour water uptake, Nahrung-Food, 46 (2), 2002, 76 - 771
ДокладАнгелов М, ПР Райнов, Д Стоева, Възможности за моделни изследвания на обменните процеси в двуходов топлообменник, Научни трудове УХТ, LIX, 2012, 768 - 773
ДокладPetkova N, G. Gencheva, Y. Tumbarski, D. Vassilev, M. Koleva, P. Denev, Ultrasound-assisted synthesis of inulin esters with potential antimicrobial activity, Proceeding of International Scientific Conference “Unitech 2016”- Gabrovo, I, 2016, ISSN 1313-230X, 408 - 412
СтатияGeorgieva L, DS Mihaylova, D Georgieva, D Djilianov, , Comparative investigation on the phenolic profile of alcohol extracts from in vivo and in vitro grown Haberlea rhodopensis, Acta Scientifica Naturalis, 1, 2014, ISSN 1311-834X, 108 - 116
СтатияОбрешков ИО, Предизвикателства пред качеството в туризма в югоизточна България до 1989: хранене, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, x, 2013, ISSN 1311-9419, 195 - 198
СтатияKostova I, S Damyanova, N Ivanova, A Stoyanova, MG Ivanova, RV Vlaseva, Use of essential oils in dairy products. Essential oil of basil (Ocimum basilicum L.), Indian journal of applied research: Dairy Technology, 6 (1), 2016, ISSN 2249-555X, 211 - 213
СтатияBozadzhiev BV, B Handreck, L Pötschke, , Mahleigenschaften von deutschen Maissorten nach dem Trockenverfahren., Mühle und Mischfuttertechnik, 1 (144), 2007, 20 - 22
ДокладTeneva D, RS Denkova, B Goranov, ZR Denkova, Probiotic properties of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus strains isolated from salad dressings, Scientific Works of the University of Food Technologies, 62, 2015, 341 - 346
СтатияHristov J, V. Ivanova, Magnetic field assisted bioreactors, Recent Research and Development in Fermentation Bioengineering, 2, 1999, 41 - 93
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Проучване влиянието на температурата при приготвяне на масленоводни емулсии, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“; сб. доклади, 2013
ДокладДиана Цанкова, Божидар Марков, Управление на мобилен робот, базирано на „СМАС“ невронна мрежа, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 85 - 90
ДокладБичурова, И., Тосков, Г., Румяна Николова, Ивалина Иванова, „Лейбъл био като инструмент за повишаване на конкурентоспособността”, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве”, 2016, ISSN 2367-9530, 343 - 346
СтатияМариносян ОА, ВС Станчев, и др., Децентрализирана система за автоматичен контрол и управление върху основата на микрокомпютър “Правец-16” и контролери “Изоматик-1001”, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX, 1988
ДокладBadev JA, AA. Lichev, GP. Terziyski, Identification Method for Objects by High Order Models in Closed Loop, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - Niš, Serbia, June 28 – 30 (1), 2017, ISSN 2603-3259, 401 - 404
СтатияDzhivoderova MM, K. Nikovska, D. Hadjikinov, R. Hadjikinova, Evaluation of Reduced-Fat Food Emulsions with Cassava Starch, 2015
ДокладAngelov M, PR Raynov, Model studies of the hydrodynamics of flow in corrugated tubes, Journal of food and packaging Science Technique and Technologies, 2, 2013, ISSN 1314-7420
ДокладVassilev D, N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, Morphology of polyvinylchloride containing sucrose palmitate as bio-plasticizer, Proceeding of International Scientific Conference “Unitech 2016”- Gabrovo, I, 2016, ISSN 1313-230X, 374 - 378
СтатияPanchev IN, AM Slavov, ND Menkov, Water sorption isotherms of N-substituted amidated pectins, Scientific works of UFT, LIV (2), 2007, 371 - 374
ДокладYovchev A., A. Le-Bail, A. Koleva, A. Krasteva, Image data of crumb structure of bread with topinambur flour, Journal of Eco Agri Tourism. Selected papers from the proceeding of Bioatlas conference 24-26 May, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 280 - 282
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, А. Колева, АГ Дуракова, Кинетика на процеса навлажняване на царевица. Част I: Криви на навлажняване на анатомичните части на зърната., Научни трудове на УХТ - Пловдив, LI (3), 2004, ISSN 0477-0250, 63 - 68
ДокладTeneva D, RS Denkova, B Goranov, ZR Denkova, Biochemical and molecular-genetic identification of Lactobacillus strains, isolated from salad dressings, Scientific Works of the University of Ruse – 2015, 54 (10.2), 2015, ISSN 1311-3321, 50 - 56
СтатияUzunova K, A Vassileva, R Mandeva, A Derekova, V Ivanova, A Tonkova, M Kambourova, Production of thermostable inulin-degrading enzyme by thermophilic Bacillus sp. 11, Chemicke Listy, 94, 2000, 972 - 973
ДокладПетрова Ив., М. Чамова, Проучване на организираното хранене на деца от 0-3 години, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 223 - 227
СтатияБръзкова МС, АИ Кръстанов, Перспективи в биодеградацията на бисфенол А с плесенни гъби, Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 930 - 935
СтатияГеоргиева МГ, СВ Василев, ЗИ Ходжева, Разпределение на температурата в едномерно температурно поле на топлообменен апарат, ХХIV Международна научна конференция на Съюз на учените, Технически науки, 4, 2014, 112 - 116
СтатияМариносян О, ВС Станчев, и др., Система за автоматично дозиране, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988
СтатияHadjikinova, RB Mihov, D Hrusavov, K. Nikovska, MM Dzhivoderova, Erythritol Like Sugar Substitute in Cocoa Dressings, 2016
ДокладAngelov М, I Antonov, D Stoeva, PR Raynov, Numerical analysis of two-phase non-isothermal nano jets, Journal of food and packaging Science Technique and Technologies, 2, 2013, ISSN 1314-7420
СтатияP. Penchev, Bakalska R., Sotirov S., , Serbezov V., Comparative spectroscopic analysis of thin films and targets from NLO materials deposited by Pulsed Laser Deposition, Scientific Papers of Plovdiv University- Chemistry, 37 (5), 2010, ISSN 0204-5346, 59 - 64
ДокладДобрева ВЦ, РВ Власева, МВ Хаджикинова, ДГ Хаджикинов, МГ Иванова, Сравнителна характеристика на подсладени със захар и с малтитол млечнокисели напитки, Научни Трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 516 - 519
СтатияОбрешков ИО, Отоманско културно наследство в град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 208 - 212
СтатияIvanov G, P Spassov, A Slavchev, D Blazheva, Effectiveness of ozonated water package sanitation in fluid food packaging systems, Scientific works of UFT, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 147 - 152
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, АГ Дуракова, А. Колева, Кинетика на процеса навлажняване на царевица. Част II: Диференциални криви на навлажняване на анатомичните части на зърната., Научни трудове на УХТ - Пловдив, LI (3), 2004, ISSN 0477-0250, 69 - 74
ДокладTeneva D, B Goranov, RS Denkova, ZR Denkova, Antimicrobial activity of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus strains against Candida albicans NBIMCC 74, Scientific Works of the University of Ruse – 2015, 54 (10.2), 2015, ISSN 1311-3321, 18 - 23
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност на учебен корпус 4 на УХТ, Топлотехника, 4 (2), 2013, 7 - 10
ДокладИванов И, „Аспекти на консервното производство в България”, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9
СтатияМариносян О, ВС Станчев, и др., Микропроцесорна система за определяне на режимите на топлинна стерилизация на консерви, Научна сесия “35 години ВИХВП”, IX - Пловдив, 1988
СтатияHadjikinova R, M Marudova, Thermal behavior of confectionery sweeteners blends, Bulgarian Chemical Communications, 20161
ДокладРайнов П, Методика за построяване на спирално оребрена тръба чрез автоматизирана система, Сп. Топлотехника, 5, 2013, ISSN 1314-2550, 32 - 35
СтатияОбрешков ИО, Пловдив - кандидатът за европейска столица на културата през 2019 г. в българската филателия, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 213 - 217
ДокладПанайотов ПТ, КХ Йоаниду, ПБ Боянова, БХ Миленков, Пенетрометрично изследване на коагулирало краве мляко чрез използване на ферментативно получен камилски химозин и млекокоагулиращ ензим с микробиален произход, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, 263 - 267
СтатияБозаджиев БВ, АП Кръстева, Цв Гогова, Исследование влияния шлифования кукурузы на эффективность отделения зародыша от эндосперма., Науковi працi, II (30), 2007, 34 - 38
СтатияМилкова-Томова ИВ, РС Денкова, ДВ Бухалова, П Дойкина, ЙН Алексиева, Качественные показатели традиционного хлеба с применением lb подкислителей, АПК России. УДК 664.6, 72 (1), 2015, 158 - 161
ДокладПетрова Ив., ЦТ Десев, Ст. Стамов, Изследвания върху дисперзитета на дисперсни системи от емулсионен тип с елда, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве” -2012, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 39 - 42
СтатияБръзкова МС, АИ Кръстанов, Влияние на различни индуктори върху синтеза на лакказа, продуцирана от Trametes versicolor 1, Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 1031 - 1033
ДокладБичурова, И., Ани Янева, „ Industrial cluster – opportunity for regional development of dairy sector in Bulgaria”, International Journal Scientificpapers (Vol. 14.2), 2016, ISSN 1857-92, 532 - 5371
СтатияПопов Ил, ВС Станчев, и др., Микропроцесорна система за автоматичен контрол и регулиране на температурата в силозни клетки, Семинар по електронизация и роботизация, X - Пловдив, 1987
СтатияDzhivoderova MM, I. Petrova, R Hadjikinova, K. Nikovska, Dispersion Characteristics of Oil-in-Water Emulsions with Modified Starches, 2017
ДокладАнгелов М, ПР Райнов, БХ Миленков, Моделни изследвания на аеродинамиката и топлообмена в сървърно помещение, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 1229 - 1234

Страница 9 от 68

Общо: 3369

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив