Забравена парола

доц. д-р Динко Георгиев Йорданов

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Momchilova M., DN Gradinarska, DG Yordanov, Petrova T., Bakalov I., , Influence of the sterilization process on the physicochemical and nutritional properties of meat vegetable pate, Journal of Agriculture and Plant Sciences, vol 17, no. 1, 2019, ISSN 2545-4455, 125 - 133
Статия Momchilova M., DN Gradinarska, Petrova T., Zsivanovits G., Bakalov I., , , Inulin and lentil flour as fat replacers in meat-vegetable pâté – a mixture design approach, CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 11(3), 2019, ISSN 2066 -6845, 5 - 14
Статия Йорданов ДГ, ГВ Ангелова, Идентификация и проследяемост на месо и месни продукти, Месо и месни продукти, 3, 2006, ISSN 0861-6655, 7 - 10
Доклад Йорданов ДГ, ГВ Ангелова, КР Данов, Идентификация и проследяемост на заешко месо, Н. тр. на СУБ, VII, 2006, 87 - 93
Доклад Данов КР, ДГ Йорданов, Технологични аспекти при добива и преработката на заешко месо, Н. тр. На СУБ, VII, 2006, 81 - 86
Статия Йорданов ДГ, КИ Вълкова-Йоргова, КР Данов, Влияние на карбонатен кутиращ препарат върху реологичните свойства на пълнежна маса за малотрайни колбаси, специализирано издание на сп. “Хранително-вкусова промишленост” (“Хранителна наука”), 4, 2006, 31 - 35
Доклад Вълкова-Йоргова КИ, А Кузелов, ДГ Йорданов, КР Данов, , Влияние на микробиален ензимен препрат върху разтворимостта на миофибрилярните белтъци на пълнежна маса за месни консерви, Н. тр. на УХТ, LІІ, 2005, 25 - 30
Доклад Янчев ИГ, ДГ Йорданов, М Трайков, Конструктивно-технологични предпоставки за повишаване ефективността на вакуумиране на пълнежната маса за колбаси във вакуумпълначните машини, Н. тр. на ВИХВП, XLIV, 2000, 191 - 196
Доклад Янчев ИГ, М Трайков, ДГ Йорданов, Анализ на енергоемкостта на пълначни машини за колбаси, Н. тр. на ВИХВП, XLIV, 2000, 179 - 184
Доклад Йорданов ДГ, ИГ Янчев, СГ Драгоев, Ю Пилчева, Изследване върху лепливостта на пълнежни маси за варени малотрайни колбаси, Н. тр. на СУБ, 1, 2000, 321 - 324
Статия Йорданов ДГ, КТ Динков, Математическое моделирование процесса деаэрации фарша для колбасы, Пищевая технология, 1, 2000, 77 - 80
Доклад Йорданов ДГ, КИ Вълкова-Йоргова, ИГ Янчев, Изследване реологичните свойства на пълнежна маса за безструктурни колбаси, Н. тр. на ВИХВП, XLIII, 1998, 317 - 323
Доклад Градинарска ДН, Вълкова-Йоргова КИ, Данов КР, ДГ Йорданов, ПБ Боянова, Дворянинова ОП, Соколов АВ, Сравнительная оценка различных по виду натуральных красителей на цветовую характеристику вареных колбас с редуцированным содержанием нитратов, Материалы IV Международной научно- технической конференции „Продовольственная Безопасность: Научное, Кадровое и Информационное Обеспечение”, 2017, ISSN 978-5-00032-310-6, 120 - 132
Статия Marudova M., M. Momchliova, G. Antova, Z. Petkova, DG Yordanov, G. Zsivanovits, INVESTIGATION OF FATTY ACID THERMAL TRANSITIONS AND STABILITY IN POULTRY PATES ENRICHED WITH VEGATABLE COMPONENTS, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10973-017-6841-z, 2017, ISSN 1588-2926
Доклад ПН Чорбаджиев, КИ Вълкова-Йоргова, ДН Градинарска, ДГ Йорданов, КР Данов, ОП Дворянинова, АВ Соколов, АГ Часовских, Морфологическая характеристика вареных колбас в зависимости от вложенных коллагеновых препаратов, III Международная научно-практическая конференция „Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса“, 2017, ISSN 978-5-00032-263-5, 111 - 117
Доклад Valkova-Jorgova KI, KR Danov, DN Gradinarska, DG Yordanov, KV Vasilev, E Karaivanova, Research on the Impact of Bulgarian Starter Cultures on the Colour Characteristics of Quick-Ripened Raw-Cured Sausages, 55th International Congress of Meat Science and Technology, Copenhagen, Denmark, PE 4.110, 2009
Доклад Danov KR, KI Valkova-Jorgova, DN Gradinarska, DG Yordanov, KV Vasilev, Influence of a Microbial Enzyme Preparation upon the Colour Characteristics and Organoleptic Properties Of Meat Cans, 55th International Congress of Meat Science and Technology, Copenhagen, Denmark, PE 4.112, 2009
Доклад Danov KR, DN Gradinarska, KI Valkova-Jorgova, DG Yordanov, E Karaivanova, Effect of Starter Cultures on the Amino Acid Composition of Traditional Bulgarian Semi-dried Raw Sausages, Proc. First International Food Symposium "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", April 15-17, 2010, Tekirdag, Turkye, 2010, 371 - 373
Доклад Yordanov DG, M Ivanova, AI Angelov, GV Angelova, Traceability and Food Safety of Poultry Meat, Book of Abstracts - 2nd MoniQA International Conference, Energing and persisting food hazards:Analytical challenges and socio-ecomonic impact, Krakow, Poland, 8 - 10 June 2010, 2010
Доклад Митев ПС, НБ Благоева, НС Стоянов, ДГ Йорданов, Оптимизиране на режима на третиране на дъбова дървесина в експериментална уредба за термична обработка, Научни трудове УХТ „Хранителна наука, техника и технологии 2010”, LVII (1), 2010, 300 - 306
Доклад Киряков ИИ, ДГ Йорданов, Масовлагообменни параметри на гроздови семки, Национална конференция с международно участие “Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии’ 2010”, ТУ - Сливен, 25-27 юни, 2010, Топлотехника №1, 1 (1), 2010, 39 - 42
Уч. пособие Панайотов ПТ, ДГ Йорданов, И Танева, Технологично обзавеждане за производство на млечни и месни продукти, „Интелектексперт-94”, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-8835-96-1
Уч. пособие Йорданов ДГ, Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост, Сайпрес, Пловдив, 2016, ISBN 978-954-92614-7-9
Доклад Йорданов ДГ, Сравнителен анализ на методи за дране на свине, Сборник доклади от VIII-ма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве’2010”, 2010, 305 - 310
Уч. пособие Йорданов ДГ, Развитие на техниката в месната и рибната промишленост, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2010, ISBN 978-954-24-0153-7
Доклад Gradinarska DN, KR Danov, KI Valkova-Jorgova, DG Yordanov, KV Vasilev, Proteolytic effect of starter cultures used in the production of Bulgarian dry–cured sausages, Proc. 56 International Congress of Meat Science and Technology, August 15-20, 2010, Jeju, South Korea (E057), 2010
Статия Yordanov DG, GV Angelova, Identification and traceability of meat and meat products, Biotechnology & Biotechnological equipment, 20 (1), 2006, ISSN 1314-3530, 3 - 8
Статия Йорданов ДГ, КТ Динков, Изследване влиянието на процеса на ултрафилтрация за очистване на отпадни води от месодобивната промишленост, Научно списание за селскостопанска и горска наука ”Екология и бъдеще”, 9 (2), 2010, ISSN 1312-0751, 14 - 17
Статия Yordanov DG, GV Angelova, High pressure processing for foods preserving, Biotechnology & Biotechnological equipment, 24 (3), 2010, ISSN 1314-3530, 1940 - 1945
Статия Yordanov DG, Preliminary study of the efficiency of ultrafiltration treatment of poultry slaughterhouse wastewater, Bulgarian Journal of Agricultural Science (6), 2010, ISSN 1310-0351, 700 - 704
Статия Йорданов ДГ, Възможности за приложение на ултрафилтрация като метод за пречистване на отпадъчни води от месопреработвателни предприятия, Сборник доклади от VIII-ма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве’2010”, 2010, 311 - 316
Доклад Дворянинова ОП, ДГ Йорданов, АВ Соколов, АЛ Боякова, МВ Бобрешова, Перспективы применения глубокой разделки при переработке гидробионтов, Материалы Международной научно-практической конференции "Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса", ВГУИТ, Воронеж, 2015, ISSN 978-5-00032-111-9, 246 - 251
Статия Момчилова ММ, ГИ Живанович, ДГ Йорданов, ЛВ Антипова, ИИ Марков, СА Титов, Текстурные характеристики охлажденного и замороженного мяса курицы и индейки, Вестник ВГУИТ (4), 2016, 199 - 205

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив